Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1991 z dne 31. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1991 z dne 31. 7. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

241. Odlok o soglasju k statutarnem sklepu Univerze v Mariboru
242. Akt o razrešitvi namestnika ministra za planiranje
243. Akt o razrešitvi namestnika ministra za informiranje
244. Akt o razrešitvi in izvolitvi dveh članov v Komisiji Skupščine Republike Slovenije za ustavna vprašanja in o razrešitvi in izvolitvi člena Komisije Skupščine Republike Slovenije za človekove pravice in državljanske svoboščine
245. Akt o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije
246. Akt o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani
247. Akt o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Kopru
248. Akt o izvolitvi sodnice in sodnika Temeljnega sodišča v Kranju
249. Akt o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
250. Akt o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Celju
251. Akt o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Mariboru
252. Akt o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani
253. Akt o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru
254. Akt o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Celju
255. Akt o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Celju
256. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
257. Akt o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Prirodoslovnega muzeja Slovenija do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto- vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v Ljubljani v prehodnem obdobju do reorganizacije tega zavoda, vendar najdlje za eno leto in vršilca dolžnosti direktorja zavoda za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto
258. Akt o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana v prehodnem obdobju do reorganizacije tega zavoda, vendar najdlje za eno leto
259. Akt o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
260. Akt o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Mariboru
261. Akt o izvolitvi sodnic Temeljnega sodišča v Ljubljani
262. Akt o izvolitvi sodnika in sodnice Temeljnega sodišča v Murski Soboti
263. Akt o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Kranju
264. Akt o izvolitvi sodnika in sodnice Temeljnega sodišča v Novem mestu
265. Akt o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Mariboru
266. Akt o razrešitvi predsednika Temeljnega sodišča v Kranju
267. Akt o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Celju
268. Akt o razrešitvi sodnikov Temeljnega sodišča v Ljubljani

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

269. Uredba o izvajanju delovne dolžnosti
270. Odlok o določitvi vrednosti točke za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda
271. Odlok o zaščitni ceni pšenice in oljne repice letine 1991
272. Odlok o obrestni meri zamudnih obresti za davek na promet nepremičnin
273. Odlok o spremembi odloka o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zdravstveno varstvo v letu 1991
274. Odlok o načinu oblikovanja cen pšenice, moke in kruha
275. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi cen nekaterih osnovnih živil in drugih proizvodov
276. Sklep o obračunu osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije
277. Sklep o uskladitvi rejnin
278. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč
279. Sklep o višini denarnega dodatka oskrbovancem v socialnih zavodih v Republiki Sloveniji
280. Sklep o uskladitvi socialnovarstvenih pomoči in prispevkov ter lestvice znosnih stanarin
281. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu
354. Soglasje k cenam naftnih derivatov

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

282. Odredba o načinu oblikovanja cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
283. Odredba o določitvi cen surovega olja iz republiških blagovnih rezerv
284. Pravilnik o organiziranju in izvajanju inšpekcije na področju obrambe in zaščite
285. Dopolnitev pregleda enot temeljnih sodišč v Republiki Sloveniji
286. Natečaj za pridobitev nepovratnih sredstev v letu 1991 za sofinanciranje izgradnje kadrovskih stanovanj na demografsko ogroženih območjih
287. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije maja 1991

USTAVNO SODIŠČE

288. Odločba o razveljavitvi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Brežice, kolikor se nanašajo na I. območje kmetijskih zemljišč
289. Odločba o ugotovitvi, da 13. člen odloka Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o prioritetnem vrstnem redu plačil v tujino za skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji v pogojih oteženega plačevanja v tujino ni bil v skladu z ustavo

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

290. Sklep o uskladitvi pokojnin
291. Sklep o uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo
292. Sklep o uskladitvi starostne pokojnine kmetov
293. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
294. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
295. Sklep o uskladitvi zneskov denarnih nadomestil za telesno okvaro
296. Odločba o višini RTV naročnine
297. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
298. Kolektivna pogodba o spremembah in dopolnitvah kolektivne pogodbe za tekstilno industrijo Slovenije

OBČINE

Brežice

301. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1991 na območju občine Brežice

Grosuplje

302. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve
303. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja družinskih kmetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini Grosuplje
304. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Grosuplje

Idrija

305. Sklep o revalorizaciji cen geodetskih storitev v občini Idrija

Jesenice

306. Odlok o turistični taksi v občini Jesenice
307. Odlok o komunalnih taksah v občini Jesenice
308. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Jesenice

Kamnik

309. Odredba o določitvi najvišjih cen

Kočevje

310. Sklep o določitvi najvišjih cen

Kranj

311. Sklep o potrditvi letnega davčnega zaključnega računa občine Kranj za leto 1990

Krško

312. Odlok o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občanov občine Krško za leto 1990
313. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v III. trimesečju leta 1991

Lenart

314. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje stanovanjsko-obrtne cone v Lenartu

Litija

315. Izid glasovanja na nadomestnih volitvah v zbor združenega dela Skupščine občine Litija

Ljubljana

299. Odredba o določitvi najvišjih cen
300. Sklep o soglasju k statutu javnega podjetja Energetika Ljubljana

Ljubljana-Center

316. Odredba o dopolnitvah odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center
317. Pravilnik o osebnih dohodkih funkcionarjev

Logatec

318. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Logatec v 9. volilni enoti

Mozirje

319. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju pašnika Dobrovlje
320. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Rečica ob Savinji

Postojna

321. Odlok o dopolnitvi odloka o pristojnosti zborov in o volitvah funkcionarjev občinske skupščine in izvršnega sveta
322. Odlok o potrditvi sklepa o najetju dolgoročnega kredita
323. Odlok o potrditvi sklepa o najetju dolgoročnega kredita
324. Odlok o potrditvi odloka o spremembah odloka o potrditvi tržnega reda v občini Postojna
325. Odlok o potrditvi odloka o urejanju in varovanju zunanjega izgleda mesta in naselij v občini Postojna
326. Odlok o spremembi odloka o določitvi odlagališč za odpadni gradbeni material za območje občine Postojna
327. Odlok o potrditvi odloka o oskrbi z vodo
328. Odlok o potrditvi odloka o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda v občini Postojna
329. Odlok o potrditvi odloka o spremembi odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v občini Postojna
330. Odlok o potrditvi odloka o spremembi odloka o pokopališkem redu na območju občine Postojna
331. Odlok o potrditvi odloka o spremembah odloka o obveznem čiščenju in vzdrževanju manjših potokov in jarkov na območju občine Postojna
332. Odlok o potrditvi odloka o spremembi odloka o ureditvi zimske službe v občini Postojna
333. Odlok o potrditvi odloka o spremembi odloka o hišnem redu
334. Odlok o potrditvi odloka o spremembi odloka o varstvu gozdov pred požari
335. Odlok o potrditvi odloka o proračunu občine Postojna za leto 1991
336. Odlok o spremembi odloka o poimenovanju ulic v novi soseski "Kremenca II" in cestnih vpadnic v mestu Postojna ter novi soseski "S I" v naselju Pivka
337. Sklep o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občanov za leto 1990
338. Sklep o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Postojna

Sevnica

339. Odlok o priznanjih občine Sevnica
340. Odlok o krajevni taksi v občini Sevnica

Slovenj Gradec

341. Odlok o občinskih priznanjih

Šentjur pri Celju

342. Odlok o javnem redu in miru v občini Šentjur pri Celju
343. Odlok o priznanjih občine Šentjur
344. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi matičnega območja v občini Šentjur pri Celju

Škofja Loka

345. Odlok o dopolnitvi odloka o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena v občini Škofja Loka
346. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
347. Odlok o krajevni taksi v občini Škofja Loka
348. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Škofja Loka
349. Odlok o uvedbi agromelioracijskih postopkov po projektih: območja KZ Škofja Loka, Žiri z okolico in Žirovsko polje
350. Odlok o lokacijskem načrtu za mestni primarni plinovod

Vrhnika

351. Odlok o zagotavljanju sredstev za zdravstveno varstvo v občini Vrhnika v letu 1991
352. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Žalec

353. Sklep o določitvi višine krajevne takse

POPRAVKI

1. Popravek odloka o ustanovitvi Srednje tehniške in poklicne šole Kočevje
2. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za vaško skupnost Kobdilj in Gornjo Branico (Sežana)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti