Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

355. Zakon o raziskovalni dejavnosti
356. Akt o izvolitvi dvanajstčlanske delegacije Skupščine Republike Slovenije za sodelovanje v Skupščini SFRJ v pogajanjih za izvedbo postopka razdružitve dosedanje SFRJ, v pogajanjih o reševanju tekočih vprašanj in v dogovarjanju, o morebitnem oblikovanju skupnosti suverenih držav na ozemlju dosedanje SFRJ
357. Izjava o dogajanju v Republiki Hrvaški
358. Akt o razrešitvi namestnika ministra za industrijo in gradbeništvo
359. Akt o razrešitvi in izvolitvi člana Komisije Skupščine Republike Slovenije za varstvo okolja in naravne dediščine in Komisije Skupščine Republike Slovenije za proučitev okoliščin izgradnje Jedrske elektrarne Krško in posledic njenega obratovanja
360. Akt o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Mariboru
361. Akt o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
362. Akt o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Mariboru
363. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Kranju
364. Akt o razrešitvi namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novem mestu
365. Akt o razrešitvi namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novem mestu
366. Akt o imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana za dobo štirih let
367. Akt o imenovanju direktorja Slovenske filharmonije, Ljubljana za dobo štirih let
368. Akt o imenovanju direktorja Restavratorskega centra Republike Slovenije, Ljubljana za dobo štirih let
369. Akt o imenovanju ravnateljice Srednje šole tiska in papirja, Ljubljana za dobo štirih let
370. Akt o imenovanju ravnatelja Vzgojnega zavoda Preddvor za dobo štirih let
371. Akt o soglasju k imenovanju odgovornega urednika kulturno-umetniškega programa Radia Slovenija in odgovornega urednika športnega programa TV Slovenija

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

373. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino
374. Uredba o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih
375. Sklep o dobavi in obračunu električne energije velikim uporabnikom
376. Sklep o spremembi in dopolnitvi programske zasnove za oblikovanje izobraževalnih programov v srednjem izobraževanju za programe zaključna gradbena dela in programe živilstva
379. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije v mesecu juliju 1991

Predsedstvo Republike Slovenije

372. Odlok o odsluženju vojaškega roka

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

377. Odredba o ovirah za odpust iz državljanstva Republike Slovenije zaradi vojaške dolžnosti
378. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil

OBČINE

Brežice

380. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridobivanje hrane za leto 1991 v občini Brežice

Celje

381. Sklep o vrednosti točke

Cerknica

382. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Cerknica (prečiščeno besedilo)
383. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju občine Cerknica

Grosuplje

384. Odlok o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki potok

Jesenice

385. Sklep o določitvi najvišjih cen
386. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja

Kamnik

387. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Podgorju UON 056 del

Kočevje

388. Odlok o proračunu občine Kočevje za leto 1991

Lenart

389. Odlok o zaključnem računu o izvršitvi proračuna občine Lenart za leto 1990
390. Odlok o krajevni taksi v občini Lenart

Litija

391. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve
392. Sklep o dopolnitvi sklepa o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev
393. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Litija
394. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Litija

Ljutomer

395. Odlok o obveznem ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Ljutomer
396. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Ljutomer
397. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer
398. Odlok o spremembi območja naselja Bučkovci in imenovanju naselja Mala Nedelja
399. Odlok o določitvi višine krajevne turistične takse na območju občine Ljutomer

Postojna

400. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev

Ravne na Koroškem

401. Odlok o organiziranju reševalne službe Ravne v javni zavod

Slovenj Gradec

402. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Slovenj Gradec za leto 1991
403. Odlok o grbu, zastavi in pečatu občine in mesta Slovenj Gradec
404. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Skupščini občine Slovenj Gradec
405. Odlok o ukinitvi matičnega območja Mislinja
406. Odlok o uvedbi melioracijskega postopka in vzdrževanju objektov in naprav na melioracijskih območjih v občini Slovenj Gradec

Tržič

407. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Tržič
408. Sklep o načinu izračuna sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč, ki jih plačajo investitorji, ki nameravajo graditi nov objekt, ali prizidati oziroma nadzidati obstoječi objekt

Vrhnika

409. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije lokalne ceste na odseku Bevke-Blatna Brezovica

POPRAVKI

1. Popravek odloka o poslovnem času (Kamnik)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti