Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

384. Odlok o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki potok, stran 328.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) in 5. člena odloka o sestavi in pristojnostih zbora Skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/90 in 23/90) je Skupščina občine Grosuplje na skupni seji dne 26. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za zadrževalnik Veliki potok, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Jamova 18, pod št. UI -1545 januarja 1991.
2. člen
Ureditveni načrt sestavljajo naslednji grafični prikazi:
– ureditvena situacija 1:1000;
– smerna in višinska regulacija 1:1000.
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja ureditvenega načrta poteka po parcelah in parcelnih mejah:
– na zahodu po naslednjih parcelah v k. o. Stara vas: 989/18, 517/2, 1001/1, 517/1, 1002/16, 489/6, 381/3, 381/2, 381/1, 563/1, 588/2, 966/2, 588/1, 966/1, 564, 967/1, 588, 556/3, 567, 556/1, 1314/34, 1314/44, 1314/42, 1314/45, 1314/41, 1314/38;
– na severu po naslednjih parcelah v k. o. Stara vas: 1314/37, 1314/46, 1314/35, 1314/34, 1314/48;
– na vzhodu po naslednjih parcelah:
– v k.o. Blečji vrh; 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24/2, 26/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35;
– v k.o. Stara vas: 547, 546, 532, 529, 528, 509/3;
– na jugu po naslednjih parcelah v k. o. Stara vas: 989/1, 989/16, 989/15.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Območje ureditvenega načrta je namenjeno za suhi zadrževalnik visokih voda Velikega potoka ter za spremljajoče hidrotehnične, prometne in druge ureditve.
Pri urejanju zadrževalnika se mora upoštevati možnost kasnejše izvedbe mokrega zadrževalnika.
5. člen
Ureditveni načrt določa rešitve in pogoje za:
– gradnjo pregrade s spremljajočimi objekti;
– rekonstrukcijo ceste Velika Stara vas – Kožljevec;
– prestavitve Velikega potoka;
– prestavitev telefonskega voda;
– zaščito kmetije Liznik.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
6. člen
Zadrževalnik je dimenzioniran za visoke vode Velikega potoka s povratno dobo 100 let:
– poplavna površina je predvidoma 9 ha;
– volumen zadrževalnika je predvidoma 520.000 m3;
– najvišja gladina vode je predvidoma na kot 368,30 m.
7. člen
Pogoji za gradnjo pregrade:
1. Pregrada:
– vrh pregrade je na koti 371,50 m;
– višina pregrade je 14 m;
– širina vrha pregrade je 4 m. Dopustna je večja širina za do 2 m;
– naklon pregrade z vidne in vodne strani je 1:3. Dopustna je izvedba berm;
– oblikovanje pregrade mora biti podrejeno okoliškemu terenu;
– predvideno je odvodnjavanje pregrade;
– pregrada je predvidena v nasuti izvedbi;
– predvidena je obojestranska zatravitev pregrade.
2. Objekti na pregradi:
1. Talni izpust:
– talni izpust sestavljajo:
– vtočni objekt z grabljami in membrana z grobimi grabljami;
– cevovod talnega izpusta;
– iztok s tablasto zapornico.
– drugi pogoji:
– talni izpust mora biti dimenzioniran za pretok vode 10m3/s;
– predvidena je armiranobetonska izvedba;
– dopustna je izvedba membrane v objektu mostu.
2. Preliv za visoko vodo:
– preliv mora biti dimenzioniran na Q 1000;
– prelivno polje je predvideno v kamnometu, prekrito s humusom in zatravljeno. Dopustna je ustrezna izvedba v betonu;
– drča preliva je predvidena v pokriti izvedbi, prekrita s humusom in zatravljena.
3. Podslapje:
– podslapje je dimenzionirano za vodne količne iz talnega izpusta in preliva za visoko vodo;
– predvidena je izvedba v betonu.
8. člen
Kmetija Liznik se z nasipom zaščiti pred visokimi vodami.
9. člen
Pogoji za prestavitve Velikega potoka: prestavitev struge Velikega potoka nad in pod pregrado se izvede v najkrajši dolžini. Druge prestavitve potoka so dopustne samo na odsekih, kjer rekonstrukcija ceste posega v strugo potoka.
Prestavitve se izvedejo v obliki naravnega korita. Dolgo in ravno trapezno korito ni dopustno.
10. člen
Pogoji prometnega urejanja: pogoji za rekonstrukcijo ceste Velika Stara vas – Kožljevec:
– rekonstrukcija se izvede v celotni dolžini po obstoječi trasi;
– prometno tehnični elementi morajo ustrezati za računsko hitrost 40 km/h;
– širina vozišča je 5,0 m obojestransko bankino 0,5 m;
– vzdolžni sklon vozišča ne sme presegati 8%;
– vozišče bo asfaltirano;
– predvideni so priključki do obstoječih objektov in na obstoječe poti;
– naklon nasipnih brežin ne sme presegati razmerja 1:1,5;
– izvedeno mora biti odvodnjavanje izkopnih in nasipnih brežin;
– izkopne in nasipne brežine se morajo ozeleniti;
– ozelenitev se praviloma izvede z zatravitvijo ter zasaditvijo avtohtonih vrst plezalk in grmičevja.
11. člen
Telefonski samonosilni kabel se prestavi ob cesto Velika Stara vas – Kožljevec. Predvidena je zemeljska izvedba kabla.
12. člen
Ureditev zemljišča nad pregrado mora zagotoviti sprotno odtekanje zadrževanih voda.
Sočasno z rekonstrukcijo ceste se mora izvesti sanacija in zatravitev opuščenega kamnoloma.
Zaščitno zelenje avtohtonega drevja in grmičevja se zasadi okoli iztočnih objektov in podslapja.
IV. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
13. člen
Ureditveni načrt se izvaja v eni etapi. Fazna gradnja objektov, spremljajočih objektov in ureditev mora potekati kot zaključena celota.
V. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI SE NE UREJAJO V PRVI ETAPI
14. člen
Namembnost in gospodarjenje z zemljišči v območju zadrževalnika, ki ne bodo prizadeta z gradnjo objektov, spremljajočih objektov in ureditev se ne spreminja.
15. člen
Zemljišča, predvidena za urejanje v kasnejši fazi obdržijo dosedanjo namembnost in način gospodarjenja.
VI, OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
16. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta so predvsem:
– predvideti in izvajati vse ureditve in ukrepe za varovanje okolja;
– sproti izvajati rekultivacijo brežin;
– omogočiti nemoten promet;
– omogočiti nemoteno gospodarjenje na kmetijskih in gozdnih zemljiščih znotraj in zunaj območja ureditvenega načrta;
– izvesti sanacijo labilnih zemljišč v območju zadrževalnika.
VII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ureditveni načrt iz 1. člena tega odloka je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora občine Grosuplje, na Krajevni skupnosti Polica in pri Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije.
18. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija občine Grosuplje.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-19/90
Grosuplje, dne 29. julija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti