Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

409. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije lokalne ceste na odseku Bevke-Blatna Brezovica, stran 353.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 29/86 in 37/85) in 202. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SFRJ, št. 31/79, 5/81, 11/86 in 2/87), je Skupščina občine Vrhnika na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 23. 7. 1991 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu rekonstrukcije lokalne ceste na odseku Bevke-Blatna Brezovica
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt rekonstrukcije lokalne ceste Blatna Brezovica-Bevke, ki ga je izdelal Zavod za načrtovanje Vrhnika, maja 1991, pod št. 18/91.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje sestavine, ki določajo pogoje za prometno komunalno in hortikulturno ureditev območja cestnega sveta in pogoje za oblikovanje mostu.
Vsebina lokacijskega načrta:
1. Besedni del z obrazložitvijo
1.1. Predhodna soglasja
1.2. Soglasja pristojnih organov in organizacij
2. Grafični del
– Geodetski načrt              M 1:500
– Katastrski načrt             M 1:500
– DP Vrhnika 2000 – izvleček       M 1:25.000
– Omejitev območja             M 1:500
– Situacija širšega območja         M 1:500
– Situacija prometne ureditve        M 1:500
– Situacija komunalne ureditve       M 1:500
– Zasnova mostu M 1:50
3. člen
Meja območja ureditve omejuje cestno zemljišče in poteka po naslednjih parcelnih mejah ali delih parcel v k.o. Blatna Brezovica:
– vzhodna stran s pričetkom meje pri Bevkah: 809/4. 809/5, 809/1, 823/2, 3106/1, 834, 808/3, 808/1, 807, 806, 805/1, 3107/2, 647/1, 648/5 in 648/4 ter prečka cesto s parc. št. 3079/2 pri Blatni Brezovici;
– zahodna stran po kateri se meja nadaljuje do začete točke: 2242/24, 2242/27, 2242/28, 2238, 2242/29, 2242/30, 2236, 2210, 2235, 2228, 2227, 2215, 3107/1, 2185, 3106/1, 1877, 1875, 3091/4, 1867, 1866, 1864/3, 1864/2 in 1863/2 kjer se obrne proti začeti točki in prečka cesto s parc. št. 3079/1.
4. člen
Cesta Blatna Brezovica-Bevke, ki povezuje obe naselji, je obstoječa in poteka po območju Barja, kjer prečka potok Zrnico in Bevški graben.
Cesta se nahaja v poplavnem območju Ljubljanice, zato bo predvidena prenova obsegala samo odsek, dolg 899,46 m ± 5 m, ki je zaradi visoke vode večkrat neprehoden.
Obstoječa mostova preko Zrnice in Bevškega grabna bo potrebno nadomestiti z novima.
Niveleta terena je ca. med 288 – 289 m.
Niveleta obstoječe ceste je ca. med 288,60 m – 289,50 m.
Niveleta nove ceste bo med 290,50 m – 290 m.
Predvidena cesta bo dvopasovnica, namenjena mešanemu prometu. Širina prometnega pasu bo 2 x 2,25 m in bankine 2 x 0,5 m oziroma širina cestišča bo 5,5 m.
Nivo cestišča bo min. 0,30 m nad visoko vodo oziroma maksimalno 1,40 m nad nivojem obstoječe ceste.
Izvennivojska peš pot, široka min. 1,0 m bo samo na vzhodni strani obeh mostov.
Vse povozne površine in oba pločnika bodo v asfaltni izvedbi; bankine bodo zaradi srečevanja večjih vozil utrjene in zatravene.
Mostova bosta enaka in široka min. 5,5 m.
Varovalna ograja mostov bo lesena, visoka min. 1,10 m in oblikovana kakor je prikazano v grafični prilogi.
5. člen
Zaradi večje višine cestišča bo potrebno zasuti oba obcestna jarka in izvesti nova, kakor je prikazano v grafični prilogi.
Odvodnjavanje vzhodne polovice cestišča bo potekalo preko obcestnih in povezovalnih jarkov v Bevški graben, odvodnjavanje zahodne polovice cestišča pa na isti način v Zrnico.
Obstoječi vodovod prečka cestišče v bližini P 47. Predvideni kanalizacijski vod bo prečkal cestišče med P1 in P2.
V pločniku na obeh mostovih bo za PTT vod potrebno položiti PVC cevi.
Utrjene brežine bodo zasajene z avtohtono vegetacijo (grmovnice). Brežine pod mostovi se lahko minimalno utrdijo.
6. člen
Izgradnja ceste bo potekala v več fazah in sicer tako, da se najprej zgradita oba mostova.
7. člen
Pred začetkom del bo potrebno izvršiti geološke raziskave in vsa zemeljska dela izvajati pod arheološkim nadzorom. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti vodnogospodarsko soglasje v skladu z 48. členom zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81).
8. člen
Strugi obeh potokov morata ostati v prvotnem stanju.
Obstoječi dostopi do kmetijskih površin morajo ostati nespremenjeni tudi po izgradnji ceste.
Po končanih delih bo obvezno sanirati prekopano zemljišče.
9. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec natančno upoštevati določila lokacijskega načrta, odloka in soglasij. Če bi se pogoji v naslednjih etapah izvajanja spremenili, vendar bi bili še v skladu z osnovnimi določili lokacijskega načrta, si mora investitor pridobiti novo lokacijsko odločbo.
Če spremenjeni pogoji ne ustrezajo temu lokacijskemu načrtu, je potrebno lokacijski načrt novelirati.
10. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na sedežih krajevnih skupnosti Blatna Brezovica in Bevke.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija Medobčinskega inšpektorata občin Idrija, Logatec in Vrhnika.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/6-352-001/91
Vrhnika, dne 23. julija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
France Kvaternik, dipl. inž., l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti