Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

403. Odlok o grbu, zastavi in pečatu občine in mesta Slovenj Gradec, stran 345.

Na podlagi 4. člena statuta občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78 in 8/82 in Uradni list Republike Slovenije, št. 47/87 in 34/89), 4. in 9. člena zakona o prekrških (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/77, 30/78 in 23/81) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju vseh treh zborov dne 25. julija 1991 sprejela
ODLOK
o grbu, zastavi in pečatu občine in mesta Slovenj Gradec
I. GRB IN ZASTAVA OBČINE IN MESTA SLOVENJ GRADEC
1. člen
Občina in mesto Slovenj Gradec imata grb in zastavo, ki ju je dovoljeno uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Grb občine in mesta Slovenj Gradec ima obliko ščita s poljem modre barve. Na modrem polju je srebrn (bel) stolp z odprtimi polkrožnimi vrati in napol dvignjeno dvižno mrežo. Koničasta streha je zaključena s krajšim drogom, ki ima na vrhu kroglo. Tesno ob osrednjem stolpu, ki je nekoliko pomaknjen navzdol, je neposredno na njega na vsaki strani prislonjen srebrn (bel) stražni stolp, ki je za polovico ožji od osrednjega. V prvem nadstropju sta stražna stolpa odprta s podolgovatim oknom, nadzidek z dvema cinama pa se pne do višine krogle osrednjega stolpa. Način zidave je shematično prikazan s kvadriranjem vseh površin, razen strehe.
Grbu občine in mesta Slovenj Gradec je osnova mestni pečat iz začetka 14. stoletja, ki je shematično prilagojen klasični grbovni obliki ščita.
Grafična podoba, barvna uporaba in način reprodukcije, so določeni z grafično prilogo, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Zastava občine in mesta Slovenj Gradec je v sredini bele barve. Na vsaki strani podolžne stranice je omejena z ožjima modrima pasovoma. Sredi belega polja je postavljen grb občine in mesta Slovenj Gradec.
Velikost zastave, razmerje med dolžino in širino ter postavitev grba je določena z grafično prilogo, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave občine in mesta Slovenj Gradec skrbi Oddelek za notranje zadeve, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
5. člen
Zastava občine in mesta Slovenj Gradec se izobesi v počastitev državnih, republiških, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturnih, športnih ali sejemskih prireditvah in ob drugih podobnih priložnostih.
Zastava občine in mesta se izobesi v času praznikov in prireditev, navedenih v prvem odstavku tega člena, na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev. Zastava občine in mesta Slovenj Gradec je stalno izobešena pri zgradbi sedeža občine.
6. člen
Predsednik skupščine občine lahko odredi, da se zastava občine in mesta izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slavnostni seji skupščine občine, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino in mesto ali kadar predstavniki Skupščine občine Slovenj Gradec sprejemajo uradne obiske najvišjih republiških ali zveznih predstavnikov in tujih državljanov.
7. člen
Grb občine in mesta se uporablja zlasti:
– na svečanih sejah občinske skupščine,
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino in mesto,
– na. listinah, ki jih izstavlja občinska skupščina v svečani obliki,
– ob svečanostih v zvezi z izvajanjem pristojnosti upravnih organov občine in mesta,
– na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini,
– na žigih krajevnih skupnosti s sedežem v občini Slovenj Gradec.
Za uporabo grba občine in mesta Slovenj Gradec je potrebno soglasje Izvršnega sveta Skupščine občine Slovenj Gradec.
8. člen
Grb občine in mesta, odtisnjen na pismu, ovitku ali vizitki, lahko uporabljajo predsednik in podpredsednik skupščine občine, predsedniki njihovih zborov, predsednik, podpredsednika in člani izvršnega sveta skupščine občine v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njihovih funkcij v občini.
Grb občine in mesta Slovenj Gradec se na tiskanih gradivih, tiskovinah in listinah uporablja na način, kot je določen v grafični podobi, v kateri se predvidi vsa možna uporaba. Grafična podoba je sestavni del tega odloka.
9. člen
Podjetja, ki imajo sedež v občini Slovenj Gradec, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih, zlasti pa v:
– zaščitnem znaku njihovega podjetja,
– obliki našitkov na društvenih praporjih, delovnih oblekah oziroma uniformah,
– obliki spominkov in značk.
10. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike (ofset tisk, sitotisk, barvni tisk, reliefni tisk, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, fotografija itd.) in količino.
11. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo na podlagi dovoljenja, ki ga predloži naročnik iz 10. člena tega odloka, podjetja, ki opravljajo kot svojo glavno dejavnost tiskarska, slikarska ali šiviljska (vezenje) opravila.
12. člen
Uporabo grba in zastave občine in mesta dovoljuje, razen v primerih iz 5. in 8. člena tega odloka, upravni organ, pristojen za notranje zadeve, po predhodnem soglasju predsednika skupščine občine.
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba grba in zastave, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporabo samo za določen namen ali določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi oziroma dovoljenju ali ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave, ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu mesta ali občine.
II. PEČAT OBČINE IN MESTA SLOVENJ GRADEC
13. člen
Pečat občine in mesta Slovenj Gradec ima obliko kvadrata, velikosti 38 mm x 38 mm.
Pečat je po velikosti in obliki enak doslej najstarejšemu znanemu slovenjgraškemu mestnemu pečatu iz 2. polovice 13. stoletja.
Grafična podoba, barvna uporaba in način reprodukcije so določeni z grafično prilogo, ki je sestavni del tega odloka.
14. člen
Pečat mesta in občine Slovenj Gradec se uporablja na protokolarnih listinah in dokumentih, ki jih izstavlja občinska skupščina, v svečani obliki oziroma ob svečanih prilikah.
Uporablja se tudi na publikacijah, ki so lastne samo Skupščini občine Slovenj Gradec.
15. člen
Z denarno kaznijo 5.000 din se kaznuje za prekršek podjetje, ki uporablja grb ali zastavo občine v nasprotju z določili tega odloka.
Z denarno kaznijo 2.500 din se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
16. člen
Dovoljenja za uporabo grba občine in mesta Slovenj Gradec, izdana do uveljavitve tega odloka, ostanejo v veljavi.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-4/90
Slovenj Gradec, dne 25. julija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti