Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

374. Uredba o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih, stran 313.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90. 5/91, 18/91, 22/91, 2/91) in drugega odstavka 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
UREDBO
o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa skupne temelje za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih.
2. člen
Upravni organi morajo določiti svojo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest tako, da zagotovijo:
– učinkovito izvrševanje nalog na svojem delovnem področju,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti državljanov in drugih strank v postopku,
– smotrno organizacijo in vodenje dela ter koordinacijo in nadzorstvo nad opravljanjem nalog,
– polno zaposlenost delavcev in njihovo prerazporejanje glede na potrebe dela,
– sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in skupnostmi.
3. člen
Pravilnik, s katerim se določi notranja organizacija in sistemizacija v upravnem organu izda predstojnik s soglasjem izvršnega sveta.
K pravilniku organa v sestavi daje predhodno soglasje predstojnik upravnega organa, v čigar sestavi je ta organ.
Predstojnik, ki vodi upravni organ in predstojnik, ki vodi upravni organ v njegovi sestavi, lahko izdata skupen pravilnik.
II. NOTRANJA ORGANIZACIJA
4. člen
Notranje organizacijske enote se oblikujejo, kadar je zaradi obsega ali načina dela potrebno trajno voditi, usklajevati in usmerjati med seboj povezano delo več delavcev.
5. člen
Notranje organizacijske enote so: referat, odsek, oddelek, služba, v republiških upravnih organih pa tudi sektor in izpostava oziroma območna enota.
6. člen
Oddelek, odsek in referat se organizirajo za opravljanje nalog pri neposrednem izvrševanju zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov.
Referat se lahko organizira, kadar je pri opravljanju istovrstnih nalog potrebno stalno usklajevanje dela najmanj treh delavcev.
Odsek se lahko organizira, kadar je potrebno stalno usmerjanje in usklajevanje sorodnih oziroma med seboj neposredno povezanih nalog, za katere je predvidenih najmanj osem delavcev.
Oddelek se lahko organizira, kadar je potrebno stalno usklajevanje med seboj povezanih nalog, ki se opravljajo v referatih oziroma odsekih, ali kadar je zaradi narave in načina dela potrebno združevati naloge, za katerih opravljanje je predvideno najmanj deset delavcev.
Služba se organizira za opravljanje spremljajočih ter organizacijskih nalog, ki imajo pomen za več notranjih organizacijskih enot v upravnem organu.
Kot notranja organizacijska enota za opravljanje nalog na enem ali več med seboj povezanih področjih iz delovnega področja republiškega upravnega organa, določenega z zakonom, se organizira sektor. V sektorju se lahko organizirajo notranje organizacijske enote iz prejšnjih odstavkov tega člena.
7. člen
Izpostava oziroma območna enota se kot notranja organizacijska enota praviloma ustanovi v republiškem upravnem organu v sestavi, če gre za opravljanje nalog izven sedeža republiškega upravnega organa. S pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (v nadaljevanju: sistemizacija) se določi območje oziroma krajevna pristojnost izpostave. V izpostavi oziroma območni enoti se lahko organizirajo notranje organizacijske enote iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe. V skladu s posebnim zakonom lahko območne enote odločajo na prvi stopnji v upravnem postopku.
8. člen
V posameznem upravnem organu se lahko oblikujejo notranje organizacijske enote z drugačnimi nazivi, če to bolj ustreza naravi njihovih nalog s tem, da se določi njihov položaj v smislu 6. člena uredbe (center, urad, kabinet, arhiv, ekonomat, itd.).
V Ministrstvu za notranje zadeve, v Ministrstvu za obrambo in v Ministrstvu za zunanje zadeve se lahko izjemoma kot notranja organizacijska enota organizira uprava, v njenem okviru pa se lahko organizirajo sektorji.
9. člen
Notranje organizacijske enote vodijo:
– oddelek – načelnik,
– odsek, referat in službo – vodja.
Sektor v ministrstvu vodi praviloma podsekretar, lahko pa tudi drug višji upravni delavec. V republiškem upravnem organu v sestavi ali v strokovni službi vodi sektor pomočnik predstojnika.
10. člen
Vodje notranjih organizacijskih enot načrtujejo, organizirajo, usmerjajo, usklajujejo in nadzorujejo delo v notranjih organizacijskih enotah, odločajo o zadevah z delovnega področja notranje organizacijske enote, za katere jih pooblasti predstojnik in opravljajo najzahtevnejše naloge v notranjih organizacijskih enotah.
11. člen
V ministrstvu se v skladu s posebnim zakonom imenuje generalni sekretar za neposredno pomoč ministru pri obravnavanju zadev in opravljanju organizacijskih nalog organa. Generalnega sekretarja imenuje Izvršni svet na predlog ministra.
12. člen
Za naloge, ki zahtevajo sodelovanje delavcev različnih strok iz dveh ali več notranjih organizacijskih enot v upravnem organu ali iz različnih upravnih organov, se oblikujejo projektne in delovne skupine, komisije in druge oblike medresorskega povezovanja.
Sestava, naloge, dinamika, sredstva in drugi pogoji za delo delovne skupine oziroma komisije iz prvega odstavka tega člena se določi z aktom, s katerim se oblikuje skupina.
III. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST
13. člen
Sistemizacija predvsem določa:
– notranje organizacijske enote in njihovo delovno področje,
– način vodenja notranjih organizacijskih enot,
– skupno število delovnih mest višjih upravnih delavcev, upravnih delavcev in strokovno tehničnih delavcev,
– pooblastila in odgovornosti delavcev,
– nazive in naloge posameznih delovnih mest po notranjih organizacijskih enotah,
– posebne pogoje za delovna mesta,
– dodatna znanja za delovna mesta,
– vrednost delovnega mesta – koeficient,
– število pripravnikov, ki se lahko usposabljajo v upravnem organu,
– delovna mesta, ki jih ženske in mladina po predpisih ne smejo opravljati,
– delovna mesta, ki jih lahko opravljajo invalidi,
– delovna mesta, za katera je določen krajši delovni čas od polnega delovnega časa,
– odpovedni rok za delovna mesta.
Pogoji za delovna mesta, določeni s sistemizacijo, so podlaga za usmerjanje kadrovske politike pri sprejemanju in razporejanju delavcev ter njihovem napredovanju, kakor tudi pri usposabljanju in izpopolnjevanju njihove strokovne izobrazbe.
14. člen
V sistemizaciji se določijo delovna mesta višjih upravnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili v republiških upravnih organih v skladu z zakonom, v občinskih upravnih organih pa v skladu z odlokom občinske skupščine, tako:
– da je število in vrsta delovnih mest višjih upravnih delavcev določena glede na potrebe po vodenju in usklajevanju dela ter glede na pogostost in zahtevnost komuniciranja z drugimi organi,
– da se kot delovna mesta delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi določijo delovna mesta, v okviru katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo ter druge upravne in strokovne naloge, za katere posebna pooblastila in odgovornosti določa zakon ali odlok občinske skupščine.
15. člen
Upravni organi morajo sistemizacijo oblikovati tako, da:
– skupno število delovnih mest ustreza obsegu nalog upravnega organa,
– so delovna mesta določena tako, da omogočajo razporejanje delavcev k posameznim delovnim mestom, za katera izpolnjujejo pogoje, glede na delovne potrebe organa,
– je v okviru vsake izobrazbene stopnje in skupine določeno tudi ustrezno število manj zahtevnih (začetnih) delovnih mest.
16. člen
Za vsako delovno mesto se določijo kot posebni pogoji:
– vrsta in stopnja strokovne izobrazbe,
– delovne izkušnje,
– drugi posebni pogoji.
17. člen
Za delovno mesto se določita praviloma dve oziroma največ tri vrste strokovne izobrazbe (končan izobraževalni program oziroma smer ali usmeritev) iste stopnje.
18. člen
Za delovna mesta višjih upravnih delavcev se v skladu z zakonom določi visoka strokovna izobrazba.
Za delovna mesta upravnih delavcev se lahko določita dve zaporedni stopnji strokovne izobrazbe, razen za delovna mesta, za katera je predpisana visoka strokovna izobrazba, če z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona ni drugače določeno.
Za delovna mesta strokovno tehničnih delavcev se lahko določita dve zaporedni stopnji strokovne izobrazbe, razen če z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona, ni drugače določeno.
Če je določena nižja stopnja strokovne izobrazbe, kot je za delovno mesto predvidena v sistemu nazivov in nalog delovnih mest, se predpišejo za polovico daljše delovne izkušnje. Če pa je določena višja stopnja strokovne izobrazbe, se določijo enake delovne izkušnje kot so predpisane s sistemom nazivov in nalog delovnih mest.
19. člen
Če sta za delovno mesto določeni dve zaporedni stopnji strokovne izobrazbe, se vrednost delovnega mesta – koeficient določi po stopnji strokovne izobrazbe, ki jo ima delavec, ki zaseda to delovno mesto.
20. člen
Kot ustrezne delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je delavec pridobil z opravljanjem na podobnih delovnih mestih v okviru iste izobrazbene stopnje, vanje pa se všteva tudi čas pripravništva.
V okviru istega naziva in iste podskupine delovnih mest se lahko za delovna mesta upravnih delavcev in strokovno tehničnih delavcev določijo glede na zahtevnost delovnega mesta različne delovne izkušnje.
21. člen
Za delovna mesta višjih svetovalcev se določi pet let delovnih izkušenj, svetovalcev predstojnika osem let delovnih izkušenj, za delovna mesta pomočnikov in podsekretarjev ter svetovalcev izvršnega sveta pa deset let delovnih izkušenj.
22. člen
Kot drugi posebni pogoji se določijo zlasti:
– strokovni izpit,
– preizkus znanja iz upravnih postopkov,
– znanje jezika narodnosti,
– znanje tujih jezikov,
– računalniška, specialna in druga posebna znanja,
– specializacija za opravljanje nalog, ki zahtevajo posebna praktična in teoretična znanja na ožjem področju,
– magisterij za opravljanje nalog, ki zahtevajo splošna in poglobljena teoretična in praktična znanja na širšem področju,
– doktorat za opravljanje nalog, ki zahtevajo teoretična in praktična znanja, ki omogočajo nova dognanja na posebno zahtevnih strokovnih področjih, reševanje najzahtevnejših problemov in oblikovanje modelov za prenos teh rešitev v prakso.
Za posamezna delovna mesta se določi poskusno delo kot poseben pogoj v skladu z zakonom o delavcih v državnih organih.
23. člen
Za delovna mesta se določijo tudi dodatna znanja, ki niso pogoj za sklenitev delovnega razmerja, omogočajo pa boljše in hitrejše opravljanje nalog.
Kot dodatna znanja se določijo zlasti tista strokovna znanja, ki izhajajo iz vsebine, metod in postopkov, značilnih za upravno dejavnost, kakor tudi znanja, potrebna za organizacijo in vodenje dela.
Dodatna znanja se pridobivajo po programih za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe.
IV. SISTEM NAZIVOV IN NALOG DELOVNIH MEST
24. člen
Sistem nazivov in nalog delovnih mest, ki je sestavni del te uredbe, določa:
– nazive in naloge posameznih delovnih mest višjih upravnih delavcev, upravnih delavcev in strokovno tehničnih delavcev,
– stopnjo strokovne izobrazbe, ki je praviloma potrebna glede na zahtevnost in način izvajanja nalog delovnega mesta in delovne izkušnje pri posameznih delovnih mestih,
– skupine oziroma podskupine, po katerih so razvrščena delovna mesta glede na zahtevnost nalog, način in pogoje njihovega opravljanja ter stopnjo potrebnega znanja.
25. člen
Naloge, ki niso opredeljene kot značilne, se razvrščajo v ustrezna delovna mesta s primerjavo njihovih značilnosti z značilnostmi nalog, določenih s to uredbo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Uredbo smiselno uporabljajo tudi drugi državni organi in njihove strokovne službe, če ni zanje z zakonom drugače določeno.
27. člen
Predstojniki, ki vodijo upravne organe, morajo sistemizacije uskladiti s to uredbo najkasneje v treh mesecih po njeni uveljavitvi, če z drugimi predpisi niso določeni krajši roki.
28. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehajo upravni organi uporabljati dogovor o skupnih osnovah za notranjo organizacijo in sistemizacijo del in nalog v upravnih organih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 11/89).
29. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-01/91-14/1-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.
          SISTEM NAZIVOV IN NALOG DELOVNIH MEST  
                 
  Delovna mesta v upravnih organih se razvrščajo po skupinah in podskupinah
na delovna mesta višjih upravnih delavcev, upravnih delavcev in strokovno  
tehničnih delavcev.                             
  Naloge, ki so pri delovnih mestih primeroma navedene, se s sistemizacijo 
delovnih mest ustrezno                           
  oblikujejo v delovna mesta glede na vsebino, vrsto in obseg nalog v   
upravnem organu.                              
  Pri posameznih delovnih mestih so določeni pogoji, ki so praviloma    
potrebni za opravljanje nalog.                       
                                      
           RAZVRSTITEV DELOVNIH MEST IN NALOG  
                  
  SKUPINA: 8                                
  Višji upravni delavci v republiških upravnih organih           
  Zahtevani pogoji:                            
  – strokovna izobrazba: visoka (VII/1), specializacija (VII/2), magisterij
(VII/2), doktorat znanosti (VIII),                     
  – delovne izkušnje: od 5 do 10 let                    
  Nazivi: Svetovalec Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije,    
podsekretar, (generalni sekretar v ministrstvu), pomočnik predstojnika,   
svetovalec predstojnika, višji svetovalec                  
  1. Svetovalec Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije       
  – oblikovanje novih sistemskih rešitev na posameznem področju,      
  – vodenje zelo zahtevnih projektnih nalog                
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 10 let delovnih izkušenj        
  2. Podsekretar (generalni sekretar v ministrstvu)            
  – vodenje posameznega področja v ministrstvu in neposredno opravljanje  
nalog na tem področju,                           
  – pomoč ministru pri vodenju ministrstva,                
  – usklajevanje dela posameznih notranjih organizacijskih enot,      
  – skrb za napredek organizacije in metod dela,              
  – organiziranje ustreznih oblik sodelovanja z drugimi organizacijskimi  
enotami ter drugimi organi                         
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 10 let delovnih izkušenj        
  3. Pomočnik predstojnika                         
  – vodenje posameznega področja v upravnemu organu v sestavi ali v    
strokovni službi in neposredno opravljanje določenih nalog na tem področju, 
  – organiziranje ustreznih oblik sodelovanja z drugimi organizacijskimi  
enotami                                   
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 10 let delovnih izkušenj        
  4. Svetovalec predstojnika                        
  – priprava sistemskih zakonov in drugih najzahtevnejših predpisov,    
  – priprava najzahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij,   
poročil in drugih gradiv, ki se nanašajo na sistemske rešitve        
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 8 let delovnih izkušenj        
  5. Višji svetovalec                           
  – izdelava sistemskih zakonov in drugih najzahtevnejših pravnih aktov,  
  – izdelava najzahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij,   
poročil in drugih gradiv, ki se nanašajo na sistemske rešitve,       
  – nadzorstvo nad uporabo predpisov v upravnem postopku in pisarniškem  
poslovanju                                 
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 5 let delovnih izkušenj        
  Višji upravni delavci v občinskih upravnih organih            
  Zahtevani pogoji:                            
  – strokovna izobrazba: visoka (VII/1), specializacija (VII/2), magisterij
(VII/2),                                  
  – delovne izkušnje: od 5 do 8 let                    
  Nazivi: pomočnik predstojnika, svetovalec predstojnika, višji svetovalec 
  1. Pomočnik predstojnika občinskega upravnega organa           
  – vodenje posameznega področja v občinskem upravnem organu in neposredno 
opravljanje določenih nalog na tem področju                 
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 8 let delovnih izkušenj        
  2. Svetovalec predstojnika občinskega upravnega organa          
  – vodenje priprave najzahtevnejših odlokov in drugih pravnih aktov iz  
pristojnosti občinskega upravnega organa,                  
  – vodenje priprave zahtevnih analiz, informacij in drugih gradiv v    
občinskem upravnem organu                          
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 7 let delovnih izkušenj        
  3. Višji svetovalec v občinskem upravnem organu             
  – izdelava najzahtevnejših odlokov in drugih pravnih aktov iz      
pristojnosti občinskega upravnega organa,                  
  – izdelava zahtevnih analiz, informacij in drugih gradiv iz pristojnosti 
občinskega upravnega organa                         
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 5 let delovnih izkušenj        
                                      
  SKUPINA 7: (podskupine od 7/1 do 7/4)                  
  Zahtevani pogoji:                            
  – strokovna izobrazba: visoka (VII/1), specializacija (VII/2), magisterij
(VII/2), doktorat znanosti (VIII),                     
  – delovne izkušnje: od 1 do 5 let                    
  a) Nazivi upravnih delavcev: republiški inšpektor I, svetovalec I,    
inšpektor II, svetovalec II, višji referent, višji sodelavec        
  b) Nazivi strokovno tehničnih delavcev: višji strokovni sodelavec I,   
višji strokovni sodelavec II, samostojni strokovni sodelavec, strokovni   
sodelavec                                  
  a) Upravni delavci                            
  1. Republiški inšpektor I (podskupina 7/4)                
  – neposredno opravljanje najzahtevnejših inšpekcijskih nalog       
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 5 let delovnih izkušenj        
  2. Svetovalec I (podskupina 7/4)                     
  – sodelovanje pri pripravi sistemskih zakonov, izvršilnih predpisov in  
drugih pravnih aktov iz republiške pristojnosti,              
  – izdelava zahtevnih analiz o stanju na določenem področju s predlogi  
ukrepov iz republiške pristojnosti,                     
  – vodenje upravnih postopkov v zelo zahtevnih zadevah na drugi stopnji  
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 5 let delovnih izkušenj        
  3. Inšpektor II (podskupina 7/3)                     
  – neposredno opravljanje zahtevnih inšpekcijskih nalog          
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 3 do 5 let delovnih izkušenj po    
posebnih predpisih za inšpekcije                      
  4. Svetovalec II (podskupina 7/3)                    
  – sodelovanje pri pripravi zakonov, izvršilnih predpisov in drugih    
pravnih aktov,                               
  – sodelovanje pri izdelavi zahtevnejših analiz o stanju na določenem   
področju, o izvajanju zakonov in drugih predpisov,             
  – vodenje upravnih postopkov v zahtevnih raznovrstnih zadevah na prvi in 
drugi stopnji, nadzorstvo nad uporabo materialnih predpisov         
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 4 leta delovnih izkušenj        
  5. Višji referent (podskupina 7/2)                    
  – analiziranje pripomb, predlogov in mnenj k osnutkom in predlogom    
predpisov,                                 
  – izdelava enostavnejših analiz, poročil in informacij na posameznem   
področju,                                  
  – vodenje upravnih postopkov v zahtevnih zadevah na prvi in drugi stopnji
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), najmanj 2 leti delovnih izkušenj    
  6. Višji sodelavec (podskupina 7/1)                   
  – zbiranje in urejanje pripomb, predlogov in mnenj k osnutkom in     
predlogom predpisov in splošnih aktov,                   
  – zbiranje in urejanje podatkov za izdelavo programov, analiz in poročil,
  – priprava osnutkov informacij in drugih gradiv o vprašanjih z ožjega  
področja dela,                               
  – opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku na prvi stopnji,   
  – opravljanje posameznih dejanj pri inšpekcijskem nadzorstvu, razen   
tistih, s katerimi se onemogoči nadaljnji postopek             
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 1 leto delovnih izkušenj        
  b) Strokovno tehnični delavci                      
  1. Višji strokovni sodelavec I (podskupina 7/4)             
  – priprava podlag za razvoj informacijskih sistemov,           
  – priprava najzahtevnejših projektov in programov na posameznem področju,
  – druge najzahtevnejše naloge v stroki                  
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 5 let delovnih izkušenj        
  2. Višji strokovni sodelavec II (podskupina 7/3)             
  – nadzor in spremljanje izvajanja gradbenih in drugih tehničnih del,   
  – priprava podlag za razvoj informacijskih sistemov,           
  – izdelava, vzdrževanje in uvajanje zahtevnih računalniških programov in 
razvoj programskih paketov,                         
  – druge zahtevnejše naloge v stroki                   
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 4 leta delovnih izkušenj        
  3. Samostojni strokovni sodelavec (podskupina 7/2)            
  – izdelava, vzdrževanje in uvajanje enostavnejših računalniških     
programov,                                 
  – izdelava programov in elaboratov iz ožjega področja dela        
  – druge podobne naloge                          
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), najmanj 2 leti delovnih izkušenj    
  4. Strokovni sodelavec (podskupina 7/1)                 
  – zbiranje in urejanje podatkov za izdelavo programov in elaboratov z  
ožjega delovnega področja                          
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 1 leto delovnih izkušenj        
                                      
  SKUPINA: 6 (podskupine od 6/1 do 6/2)                  
  Zahtevani pogoji:                            
  – strokovna izobrazba: višja (VI/1), specializacija (VI/2),       
  – delovne izkušnje: od 9 mesecev do 3 let                
  a) nazivi upravnih delavcev: referent I, inšpektor III, referent II   
  b) nazivi strokovno tehničnih delavcev: strokovni sodelavec I, finančni 
referent I, strokovni sodelavec II, finančni referent II          
  a) Upravni delavci                            
  1. Referent I (podskupina 6/2)                      
  – zbiranje in urejanje podatkov za izdelavo analiz, poročil in      
informacij,                                 
  – vodenje zahtevnejših evidenc in pregledov ter priprava informacij na  
njihovi podlagi,                              
  – priprava informacij o posameznih vprašanjih z ožjega področja dela,  
  – vodenje upravnih postopkov v raznovrstnih zahtevnih upravnih zadevah na
prvi stopnji                                
  Zahtevani pogoji: višja (VI/1), najmanj 3 leta delovnih izkušenj     
  2. Inšpektor III (podskupina 6/2)                    
  – neposredno opravljanje manj zahtevnih inšpekcijskih nalog       
  Zahtevani pogoji: višja (VI/1), najmanj 3 leta delovnih izkušenj     
  3. Referent II (podskupina 6/1)                     
  – zbiranje in urejanje podatkov za izdelavo analiz, poročil in      
informacij,                                 
  – izdajanje potrdil o dejstvih, o katerih upravni organ ne vodi uradne  
evidence,                                  
  – vodenje zahtevnejših evidenc in pregledov ter priprava listin na    
podlagi evidenc in pregledov                        
  Zahtevani pogoji: višja (VI/1), najmanj 9 mesecev delovnih izkušenj   
  b) Strokovno tehnični delavci                      
  1. Strokovni sodelavec I (podskupina 6/2)                
  – izdelava aplikativne programske opreme,                
  – izdelava programov avtomatske obdelave podatkov            
  – vodenje in urejanje knjižnega fonda in specialnega dokumentarnega   
gradiva,                                  
  – strokovno in organizacijsko delo v zvezi z izvajanjem različnih nalog v
upravnih organih,                              
  – vodenje glavne pisarne in klasificiranje zadev,            
  – druge podobne naloge                          
  Zahtevani pogoji: višja (VI/1), najmanj 3 leta delovnih izkušenj     
  2. Finančni referent I (podskupina 6/2)                 
  – zbiranje in analiziranje podatkov o finančnem poslovanju,       
  – obdelava knjigovodskih podatkov,                    
  – izdelava periodičnih računov in zaključnih računov           
  Zahtevani pogoji: višja (VI/1), najmanj 3 leta delovnih izkušenj     
  3. Strokovni sodelavec II (podskupina 6/1)                
  – organizacijsko tehnične naloge,                    
  – organiziranje izvajanja avtomatske obdelave podatkov,         
  – mejni ugotovitveni postopek in parcelacija,              
  – druge podobne naloge                          
  Zahtevani pogoji: višja (VI/1), najmanj 9 mesecev delovnih izkušenj   
  4. Finančni referent II (podskupina 6/1)                 
  – zbiranje in priprava podatkov za analiziranje finančnega poslovanja,  
  – druge podobne naloge                          
  Zahtevani pogoji: višja (Vl/1), najmanj 9 mesecev delovnih izkušenj   
                                      
  SKUPINA: 5 (podskupine od 5/1 do 5/3)                  
  Zahtevani pogoji:                            
  – strokovna izobrazba: štiriletni program srednjega izobraževanja (V),  
specializacija v srednjem izobraževanju, nadaljevalni program (V),     
  – delovne izkušnje: od 6 mesecev do najmanj 2 let            
  a) Nazivi upravnih delavcev: miličnik, PUO v KPZ, carinik, sodelavec I, 
sodelavec II,                                
  b) Nazivi strokovno tehničnih delavcev: administrativni sodelavec,    
finančni referent III, kuhar, ekonom, tiskar, pisarniški referent      
  a) Upravni delavci:                           
  1. Miličnik (podskupina 5/3)                       
  – naloge milice, določene v predpisih o notranjih zadevah        
  Zahtevani pogoji: šola za notranje zadeve, najmanj 6 mesecev delovnih  
izkušenj                                  
  2. Pooblaščena uradna oseba v KPZ (podskupina 5/3)            
  – naloge, določene v predpisih o izvrševanju kazenskih sankcij      
  Zahtevani pogoji: ustrezna družboslovna in program za pridobitev     
specialnih znanj, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj            
  3. Carinik (podskupina 5/3)                       
  – naloge, določene v predpisih o carinski službi             
  Zahtevani pogoji: ustrezna družboslovna in program za pridobitev     
specialnih znanj, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj            
  4. Sodelavec I (podskupina 5/2)                     
  – vodenje upravnega postopka v raznovrstnih enostavnih upravnih stvareh 
na prvi stopnji,                              
  – izdajanje potrdil o raznovrstnih dejstvih, o katerih vodi upravni organ
uradno evidenco                               
  Zahtevani pogoji: štiriletni program srednjega izobraževanja (V), najmanj
2 leti delovnih izkušenj                          
  5. Sodelavec II (podskupina 5/1)                     
  – vodenje upravnega postopka v enostavnih upravnih stvareh na prvi    
stopnji,                                  
  – izdaja potrdil o dejstvih, o katerih vodi organ uradno evidenco    
  Zahtevani pogoji: štiriletni program srednjega izobraževanja, (V), 6   
mesecev delovnih izkušenj                          
  b) Strokovno tehnični delavci:                      
  1. Administrativni sodelavec (podskupina 5/2)              
  – organizacijsko tehnične naloge za predstojnika,            
  – izvajanje računalniške obdelave podatkov,               
  – izdelava in vzdrževanje dokumentacije in programov avtomatske obdelave 
podatkov,                                  
  – urejanje in kontrola podatkov po metodoloških navodilih        
  Zahtevani pogoji: štiriletni program srednjega izobraževanja (V), najmanj
2 leti delovnih izkušenj                          
  2. Finančni referent III (podskupina 5/2)                
  – obdelava podatkov za devizno poslovanje, likvidacija poslovnih listin, 
  – blagajniško poslovanje,                        
  – druge podobne finančno računovodska naloge               
  Zahtevani pogoji: štiriletni program srednjega izobraževanja (V), najmanj
2 leti delovnih izkušenj                          
  3. Dela kuharja, ekonoma ter tiskarja (podskupina 5/2)          
  Zahtevani pogoji: štiriletni program srednjega izobraževanja (V), najmanj
2 leti delovnih izkušenj                          
  4. Pisarniški referent (podskupina 5/1)                 
  – vodenje evidenc, seznamov in pregledov,                
  – razvrščanje in klasifikacija spisov,                  
  – urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva             
  Zahtevani pogoji: štiriletni program srednjega izobraževanja (V), 6   
mesecev delovnih izkušenj                          
                                      
  SKUPINA: 4                                
  Zahtevani pogoji:                            
  – strokovna izobrazba: triletni program srednjega poklicnega       
izobraževanja (IV), (za naziv administrator pa tudi dveletna poklicna    
administrativna šola, dokončana do 31. 8. 1986),              
  – delovne izkušnje: 6 mesecev                      
  a) Nazivi upravnih delavcev: sodelavec III                
  b) Nazivi strokovno tehničnih delavcev: administrator, strojepiska,   
šofer, vzdrževalec                             
  a) Upravni delavci Sodelavec III (skupina 4)               
  – vodenje upravnega postopka pred izdajo odločbe v enostavnih upravnih  
stvareh na prvi stopnji,                          
  – prejemanje vlog, vabljenje strank in drugih udeležencev v upravnem   
postopku, zbiranje dokazov                         
  Zahtevani pogoji: triletni program srednjega poklicnega izobraževanja,  
(IV), 6 mesecev delovnih izkušenj                      
  b) Strokovno tehnični delavci                      
  1. Administrator, strojepiska (skupina 4)                
  – administrativno tehnične naloge,                    
  – upravljanje manj zahtevnih enot računalniškega sistema,        
  – strojepisne naloge,                          
  – vnos podatkov v računalnik                       
  Zahtevani pogoji: triletni program srednjega poklicnega izobraževanja  
(IV), 6 mesecev delovnih izkušenj                      
  2. Naloge šoferja, vzdrževalca in druge podobne naloge (skupina 4)    
  Zahtevani pogoji: triletni program srednjega poklicnega izobraževanja  
(IV), 6 mesecev delovnih izkušenj                      
                                      
  SKUPINA: 3                                
  Zahtevani pogoji:                            
  – strokovna izobrazba: dveletni program srednjega poklicnega       
izobraževanja (III) ali program za usposabljanje z delom (II)        
  – delovne izkušnje:                           
  Nazivi strokovno tehničnih delavcev: administrativni manipulant, tehnični
manipulant I – kuharski, natakarski pomočnik, razmnoževalec in nazivi s   
podobnimi nalogami                             
  1. Administrativni manipulant (skupina 3)                
  – vodenje enostavnih administrativnih evidenc,              
  – spremljanje, evidentiranje in odpravljanje pošiljk,          
  – naročanje pisarniškega materiala                    
  Zahtevani pogoji: dveletni program srednjega izobraževanja (III)     
  2. Tehnični manipulant I – kuharski, natakarski pomočnik, razmnoževalec 
in nazivi s podobnimi nalogami (skupina 3)                 
  Zahtevani pogoji: dveletni program srednjega poklicnega izobraževanja  
(III)                                    
                                      
  SKUPINA: 2                                
  Zahtevani pogoji:                            
  – strokovna usposobljenost: končana osnovna šola in program za      
usposabljanje z delom (II)                         
  – delovne izkušnje:                           
  Nazivi strokovno tehničnih delavcev: tehnični manipulant II – kurir,   
telefonist, vratar in nazivi s podobnimi nalogami (skupina 2)        
  Zahtevani pogoji: osnovna šola in program za usposabljanje z delom (II) 
                                      
  SKUPINA: 1                                
  Zahtevani pogoji:                            
  – strokovna usposobljenost: najmanj izpolnjena osnovnošolska obveznost in
program za usposabljanje z delom (I)                    
  – delovne izkušnje:                           
  Nazivi strokovno tehničnih delavcev: tehnični manipulant III – pomožni  
delavec (čistilec in drugi) -skupina 1                   
  Zahtevani pogoji: najmanj izpolnjena osnovnošolska obveznost       

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti