Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

387. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Podgorju UON 056 del, stran 331.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90) in 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list RS, št. 1/90, 16/90, 20/90) je Skupščine občine Kamnik na 12. skupni seji zborov dne 17. 7. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Podgorju UON 056 del
1. člen
Ureditveni načrt za razširitev pokopališča v Podgorju (Uradni list SRS, št. 33/85) se spremeni in dopolni po projektu št. 12/91, ki ga je izdelal Razvojni zavod Domžale v mesecu aprilu 1991.
2. člen
Meja območja sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je skladna z mejo, opredeljeno v spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Kamnik, dopolnitev 1989 in poteka z vzhodnega vogala obzidja pokopališča na zemljišče parc. št. 23/2 k. o. Podgorje (vse parcelne številke se nahajajo v k.o. Podgorje), vzporedno s severovzhodno mejo parc. št. 15/1, po isti v dolžini približno 65 m, kjer pravokotno zavije proti vzhodu in se priključi na mejo obstoječe poti parc. št. 1191, poteka po njeni severovzhodni meji, jo prestopi in poteka dalje po delih parcel št. 925, 923/2 in 923/1, kjer poteka po južni meji slednje, gre proti vzhodu po južni meji parc. št. 30/1, se v stičišču s potjo parc. št. 1191 obrne proti zahodu po njeni severni meji, dokler jo pravokotno ne prestopi in se priključi na severovzhodni vogal zemljišča parc. št. 30/2, poteka po zahodnih mejah parcel št. 20/2, 30/3, 30/4 in 30/6, se obrne proti zahodu in poteka po severni in zahodni meji zemljišča parc. št. 36/2, 1142/4 in 414/5, v podaljšku prestopi parc. št. 1142/1, se obrne proti severovzhodu in poteka po njeni južni meji, v podaljšku skozi križišče, kjer se vrne na njeno severno mejo in se v tromeji zemljišč parc. št. 26, 1142 in 15/1 obrne proti zahodu po južni in zahodni meji slednje, do svoje izhodiščne točke.
3. člen
Širitev pokopališča v Podgorju daje poudarek ohranitvi vedut na markantno značilnost naselja – cerkev na naravnem grebenu. Dograditev pokopališča se določa zgolj na zahodnem pobočju med zvonikom in objektom mežnarije, lokacije poslovilnega platoja z možnostjo postavitve mrliške vežice pa južno od vstopnega stopnišča.
Koncept sloni na izhodišču, da je z ozirom na kvalitete območja, dopolnitve snovati tako, da se poleg nevsiljivosti posega omogoči funkcionalno in oblikovalsko kvalitetno izvedbo. Lokacija poslovitvenega platoja omogoča razvitje pogrebnega sprevoda do cerkve ter od tu preko poslovilne poti do grobov.
Izgradnja in urejanje pokopališča sta dimenzionirana glede na predpise in potrebe kraja. Določa se izgradnja maksimalno 67 novih klasičnih grobov ter minimalno 10 žarnih grobov. Razmerje je možno menjati z ozirom na dejansko izkazan interes, pri čemer je ohranjati osnovni koncept razširitve.
4. člen
Izgradnja in urejanje mora upoštevati kriterije čim večje izrabljenosti razpoložljivega prostora, funkcionalno izrabo prostora med dostopno potjo in obstoječim pokopališčem, enotno obdelavo, podrejeno oziroma vkomponirano z obstoječo prostorsko kompozicijo.
Ob izgradnji in urejanju je obvezno upoštevati naslednje urbanistične in arhitektonsko-oblikovalske pogoje:
– baročna cerkev ostane prevladujoč arhitekturni element,
– izhodišče oblikovanja je ohranitev neokrnjenosti markantnega prostorskega grebena iz vseh ključnih vedut (sever, zahod) ter dopolnitev nekvalitetnih vedut z artikuliranim oblikovalskim posegom,
– enoten arhitektonsko-oblikovalski pristop kot izhodišče vseh posegov tekom etap izvedbe prostorskega izvedbenega načrta,
– lociranje poslovitvenega platoja z možnostjo izvedbe poslovitvenega objekta južno od stopnišča (varianta aktiviranja objekta mežnarije v funkciji poslovitvenega objekta),
– rekonstrukcija dostopne poti zahodno do pokopališča z izvedbo dodatne poslovitvene poti mimo mežnarije do zgornjega platoja pokopališča in izgradnja 13 parkirnih mest pred vstopom v stavbni kompleks,
– primerna hortikulturna ureditev območja, z zasaditvijo ustrezne vegetacije.
5. člen
Pri izgradnji in urejanju obravnavanega območja se komunalno opremljanje izvaja na naslednjih osnovah:
a) kanalizacijsko omrežje se izvede ločeno:
– fekalna kanalizacija iz poslovitvenega objekta se zbira in vodi v dvoprekatno nepropustno greznico,
– meteorna kanalizacija, zbrana iz strešnih površin objekta, zelenic in platojev, vključno s stopnišči se zbira in odvaja preko usedalnika v ponikovalnico,
b) vodovodno omrežje za potrebe širitve pokopališča in izgradnje mrliških vežic (varianta poslovilnega platoja) se izvede v cevovodu PEHD 32 x 6, ki se priključi na AC cevovod Ø 350 mm oziroma na obstoječe odcepe iz cevi PEHD 30 x 6,
c) za osvetlitev pokopališča se izvede zemeljski kabelski razvod s prižigališčem v kabelski omarici mrliške vežice oziroma severovzhodne stene poslovilnega platoja, med grobovi je nameščena dekorativna razsvetljava, ki se izvede tudi ob obodu obstoječega pokopališkega obzidja, dodatno se osvetli plato z mrliško vežico,
d) smeti se zbirajo v kontejnerju, nameščenem neposredno ob stopnišču oziroma poslovitvenem platoju.
6. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja UON 056 – Pokopališče Podgorje se izvajajo v petih etapah:
– prva etapa predstavlja ureditev zgornjega desnega platoja razširitve pokopališča s 25 klasičnimi grobovi in 4 žarnimi grobovi (klasični se lahko nadomeste z žarnimi v zgornji vrsti), pripadajočo infrastrukturo in dostopne poti ter predvideno hortikulturo,
– druga etapa predstavlja ureditev zgornjega levega platoja razširitve pokopališča z 21 klasičnimi grobovi in 4 žarnimi grobovi, pripadajočo infrastrukturo, stopniščem in spremljajočo infrastrukturo,
– tretja etapa predstavlja dokončanje razširitve pokopališča z izgradnjo spodnjega platoja z 21 klasičnimi grobovi in 2 žarnima grobovoma, pripadajočo infrastrukturo, dovoznimi in dostopnimi potmi, rekonstrukcijo obstoječega stopnišča in spremljajočo hortikulturno ureditev,
– četrta etapa predstavlja ureditev vseli dostopnih in dovoznih poti ob pokopališču s končno ureditvijo poslovitvene poti ob mežnariji (varianta mrliške vežice) in vso pripadajočo infrastrukturo, korekcijo obstoječega obzidja na severu in postavitvijo obeležja,
– peta etapa predstavlja izgradnjo mrliške vežice s spremljajočimi parternimi ureditvami oziroma varianto zgolj izgradnje poslovitvenega platoja brez poslovitvenega objekta, vse pripadajoče infrastrukturne ter hortikulturne -ureditve.
Dovoljuje se menjava zaporedja izgradnje posameznih etap, pri čemer se mora ohranjati osnovna koncepcija ureditve območja.
7. člen
Začasna namembnost površin, zemljišč in naprav, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah, ostane enaka dosedanji, pri čemer za njih veljajo obstoječi režimi, s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so nujni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.
8. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti upoštevanje vseh določil odloka in urbanistično-tehnične dokumentacije iz 1. člena tega odloka, še posebej pa:
– izgradnjo posamezne etape v celoti in v skladu z določili sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta,
– izvedbo potrebne infrastrukture sočasno oziroma predhodno z izvedbo posamezne etape,
– potrebne zaščitne ukrepe za varovanje bivalnega in delovnega okolja v skladu s pogoji in soglasji pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki so sestavni del sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta,
– izvedbo enotne obdelave objekta in elementov zunanje ureditve, ki mora zagotoviti ob zaključku izvedbe skladno in oblikovno kvalitetno celoto,
– izvedbo načrtovanih rešitev v območju s soglasjem lastnika zemljišča.
9. člen
Odstopanja od predpisanih gabaritov so za objekte dovoljena maksimalno do 100 cm v vertikalni in horizontalni smeri ter 200 cm za infrastrukturno omrežje.
Dovoljuje se odstopanje od predvidenega razmerja žarnih in klasičnih grobov, vendar največ do 20% v korist žarnih, kolikor je za to izkazan interes, ob tem pa se ne sme rušiti oblikovalski koncept razširitve pokopališča.
10. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja UON 056 del – Pokopališče Podgorje so delovnim ljudem in občanom ter vsem ostalim državljanom Republike Slovenije stalno na vpogled v Sekretariatu za prostorsko urejanje in varstvo okolja občine Kamnik, na sedežu Krajevne skupnosti Podgorje in Zavodu za urbanistično načrtovanje občine Kamnik.
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija Inšpektorata občine Kamnik.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/36-9/91
Kamnik, dne 17. julija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimiljan Lavrinc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti