Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

407. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Tržič, stran 350.

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 5/90 in 10/91), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 19. in 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86) ter na podlagi 6. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Tržič ter njenih organov (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) so zbori Skupščine občine Tržič na 14. skupni seji dne 26. junija 1991 sprejeli
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Tržič
1. člen
V 1. členu odloka o javnem redu in miru v občini Tržič (UVG, št. 8/84, 21/86, 17/88) se črta besedilo: »delovni ljudje in«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po tem odloku se kaznujejo kot prekršek zoper javni red in mir dejanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način moti delo, razvedrilo ali počitek občanov, povzroča nemir ali javno zgražanje, ogroža splošna varnost ljudi in premoženja, kvari zunanji videz krajev, ogroža zdravje in čistočo ali kako drugače moti javni red.«.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»Za storjene prekrške zoper javni red in mir so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške mladoletnih oseb pa neposredno starši, skrbniki ali rejniki, če je bil prekršek storjen kot posledica opustitve dolžne skrbi za mladoletnika.«.
4. člen
V 3. členu se črtata 2. in 3. točka.
Pri 4. točki se na koncu doda: »in s tem omogočiti mir stanovalcem v neposredni bližini prireditve ali lokala,«.
5. člen
Na koncu prvega odstavka 5. člena se črta: »in miru.«.
V drugem odstavku 5. člena se črta: »OZD ali«.
6. člen
V 1. točki 6. člena se beseda »servirajo« nadomesti z besedo »strižejo«.
Besedilo 2. točke se nadomesti z novim, ki se glasi:
»točiti alkoholne pijače mladoletnikom,«.
Črtata se 3. in 6. točka.
Na koncu 7. točke se doda besedilo: »v času od 22. do 5. ure pa na teh mestih ogrevati motorje,«
13. točka se spremeni in glasi:
»imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico ali onesnažijo z iztrebki pašnike in travnike, ki so v zasebni lasti, in površine, kjer se igrajo otroci, parke in druge podobne javne površine, in rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj prostorov, ki so za rejo namenjeni,«.
V 16. točki se za besedilom »z vpitjem ali prepevanjem ali uporabo zvočnih aparatov« doda: »in glasbil«, na koncu te točke pa se doda besedilo: »v času, ko se zagotavlja mir občanom,«.
Doda se nova 24. točka, ki se glasi:
»točiti alkoholne pijače pred 7. uro zjutraj v vseh lokalih, «.
Doda se nova 25. točka, ki se glasi:
»izzivati pretepe, nerede in prepire,«.
Doda se nova 26. točka, ki se glasi:
»voziti vozila brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup.«.
7. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
»V času od 22. do 6. ure, ob nedeljah pa ves dan, so prepovedana dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup in tako motijo nočni mir in počitek v naseljih in zaselkih, razen ko za to obstaja dovoljenje pristojnega organa.«. Izvzeta so poljska dela.
8. člen
Črta se 7. člen.
9. člen
V 5. točki 8. člena se za besedo »kotalkati« doda: »rolkati«.
V 8. točki 8. člena se besedilo spremeni in glasi:
»imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete, ki presegajo višino 60 cm nad niveleto cestišča, in tako onemogočati ali ovirati pregled nad voziščem (križiščem),«.
Na koncu 10. točke 8. člena se doda: »ter drugimi nevarnimi predmeti,«.
V 11. točki se besedilo »sežigati snovi oziroma odpadke, ki zasmrajujejo okolico« nadomesti z besedilom »sežigati gume, plastiko, odpadno olje in druge škodljive snovi,«.
17. točka se spremeni in glasi:
»streljati z orožjem vseh vrst na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja,«.
Doda se nova18. točka, ki se glasi:
»namerno poškodovati predmete, ki so namenjeni javni rabi (telefonske govorilnice in aparate, javno razsvetljavo idr.),«.
Doda se nova 19. točka, ki se glasi:
»brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali pobirati les in ga odvažati,«.
Doda se nova 20. točka, ki se glasi:
»vleči hlodovino po lokalnih in krajevnih cestah.«.
10. člen
V 1. točki 9. člena se za besedo »dvorišča« doda: »gozdove, potoke«.
Na koncu 3. točke se doda besedilo: »in javna prevozna sredstva, na katerih je taka prepoved vidno označena,«.
7. točka se spremeni, tako da se glasi:
»prati motorna vozila in menjavati olje ter izpuščati detergente in druge škodljive snovi na bregove in v struge vodotokov,«.
Črtata se 8. in 12. točka.
Na koncu 10. točke se doda: »in spuščati odplake iz greznic po površini,«.
11. člen
Na koncu prvega odstavka 10. člena se doda: »razen če to dovoli lastnik, vendar največ za 48 ur.«.
12. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedama »parkirnem prostoru« doda: »pločniku,«.
Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Tako vozilo je treba odstraniti najkasneje v 30 dneh po preteku registracije.«
Drugi odstavek se spremeni in glasi:
»Če motornega vozila iz prvega odstavka lastnik na poziv pristojnega organa ne odstrani v določenem času, ta organ obvesti za komunalne zadeve pristojni občinski organ, da ta v odločbi določi podjetje za odstranitev vozila na stroške lastnika.«
V tretjem odstavku se črta beseda »Skupščine«.
V četrtem odstavku se beseda »OZD« nadomesti z besedo »podjetje«, beseda »zadolžena« pa z besedo »zadolženo«.
13. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
»Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila mora na poziv delavca milice ali komunalnega redarja odstraniti napačno parkirano vozilo.«
14. člen
13. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin, in cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno, tako da se s tem ne moti javna površina (cesta, pot, pločnik).«
15. člen
Na koncu 2. točke 14. člena se doda: »zadrževanje avtobusov na avtobusni postaji in v njeni neposredni okolici prej kot 30 minut pred odhodom,«.
V 3. točki se za besedo »naseljih« doda: »in ulicah«, na koncu te točke pa besedilo: »razen v primerih, ko je za to od pristojnega upravnega organa izdano ustrezno dovoljenje,«.
V 4. točki se za besedilom »parkirati vozila na« doda: »zelenicah, parkih, pločnikih,«.
Doda se nova 5. točka, ki se glasi:
»voziti se s tehnično pomanjkljivim motornim kolesom in voziti motorno kolo na način, s katerim se ogroža varnost ljudi, ter voziti po površinah, ki niso za to namenjene.«.
16. člen
15. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Izložbe morajo biti urejene ne glede na to, v kakšne namene se uporablja lokal, h kateremu spadajo, reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in vzdrževani.«.
17. člen
Črtajo se 16., 17., 18., 19. in 20. člen.
18. člen
Drugi odstavek 2. točke 21. člena se spremeni in glasi:
»Za notranje zadeve pristojen upravni organ izda dovoljenje na podlagi pravočasno posredovane vloge za cirkuške predstave in zabavne parke ter podobne prireditve na zemljišču, ki je ustrezno opremljeno, tako da zagotavlja higiensko-tehnične in druge pogoje, po predhodnem soglasju pristojnih inšpekcijskih služb, upravnih organov občine in K.S.«
19. člen
V prvem odstavku 22. člena se znesek »od 1.500 do 15.000« nadomesti z »od 3.000 do 30.000«.
V zadnjem odstavku 22. člena se znesek »od 500 do 2.500« nadomesti z »od 1.000 do 5.000«.
20. člen
V prvem odstavku 23. člena se znesek »od 500 do 1.600« nadomesti z »od 1.000 do 3.200«.
2. točka se spremeni, tako da se glasi:
»kdor toči mladoletnikom alkoholne pijače (2. točka 6. člena),«.
Črtata se 3. in 9. točka 23. člena.
V 6. točki se napačna navedba v oklepaju »1. točka 4. člena« nadomesti s pravilno »3. odstavek 4. člena«.
– V 7. točki se beseda »servirajo« nadomesti z besedo »strežejo«.
15. točka se spremeni, tako da se glasi:
»kdor menjava olje ali izpušča detergente ali druge škodljive snovi na bregovih vodotokov ali v struge vodotokov (7. točka 9. člena),«.
V 17. točki se za besedama »parkirnem prostoru«, doda: »pločniku,« na koncu te točke se doda: »in ga v roku 30 dni po preteku registracije ne odstrani,«.
Za 17. točko se doda nova 18. točka, ki se glasi:
»kdor vozi vozilo brez glušnika ali z neprimernim glušnikom ali vozilo, ki povzroča čezmeren hrup (26. točka 6. člena),«.
Doda se nova 19. točka, ki se glasi:
»kdor brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali uporabnika koplje zemljo ali pesek, seka ali pobira les in ga odvaža (19. točka 8. člena).«
Doda se nova 20. točka, ki se glasi:
»kdor izziva pretepe, nerede in prepire (25. točka 6. člena),«.
Doda se nova 21. točka, ki se glasi:
»kdor toči v lokalih alkoholne pijače pred 7. uro zjutraj (24. točka 6. člena),«.
Doda se nova 22. točka, ki se glasi:
»lastnik oziroma imetnik pravice uporabe, ki na poziv delavca milice ali komunalnega redarja namenoma ne odstrani napačno parkiranega vozila (11.a člen).«.
Doda se nova 23. točka, ki se glasi:
»kdor vleče hlodovino po lokalnih ali krajevnih cestah (20. točka 8. člena).«
Zadnji odstavek 23. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 21. točke, se kaznuje z denarno kaznijo od 3.000 do 20.000 dinarjev, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 1.000 do 3.200 din.«
21. člen
V 24. členu se znesek »od 150 do 800« nadomesti z »od 300 do 1.600«.
3. točka se spremeni, tako da se glasi:
»kdor trenira v nasprotju s 1. odstavkom 4. člena,«.
4. točka se spremeni, tako da se glasi:
»kdor trenira na kraju in v času, ki ni določen za ta namen (2. odstavek 4. člena),«.
V 5. točki se napačna navedba v oklepaju »1. točka 6. člena« nadomesti s pravilno »11. točka 6. člena«.
Črtajo se 7., 27., 32. in 33. točka.
9. točka 24. člena se spremeni in glasi:
»kdor ima žival, ki s hrupom, smradom ali kako drugače moti okolico, in imetnik živali, ki ne odstrani njenih iztrebkov z zasebne ali javne površine, ter kdor redi žival v nasprotju s 13. točko 6. člena.«
V 11. točki se za besedo »aparati« doda: »ali uporabo glasbil«.
V 14. točki se napačna navedba v oklepaju »5. točka 8. člena« nadomesti s pravilno »3. točka 8. člena«.
Na koncu 16. točke se pred navedbo v oklepaju doda: »ali drugimi nevarnimi predmeti«, za oklepajem pa se doda: »in kdor ima ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali druge rastline ali predmete v nasprotju z 8. točko 8. člena«.
V 18. točki se besedilo »sežiga snovi oziroma odpadke, ki zasmrajujejo okolico« nadomesti z besedilom »sežiga gume, plastiko, odpadno olje ali druge škodljive snovi«.
22. točka 24. člena se spremeni in glasi:
»kdor strelja z orožjem v nasprotju s 17. točko 8. člena.«
V 23. točki se za besedo »smučišča« doda: »gozdove, potoke«.
V 29. točki se za besedo »uporabnik« doda: »tovornih in drugih vozil«, za besedama »kmetijskih strojev« pa se doda: »in druge mehanizacije,«.
V 34. točki se črta: »in 2.«.
Doda se nova 35. točka, ki se glasi:
»kdor v času od 22. do 6. ure, ob nedeljah pa ves dan, opravlja dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup in motijo nočni mir in počitek v nasprotju s 6.a členom.«.
Zadnji odstavek se spremeni in glasi:
»Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 1., 2., 8., 9., 11., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 23., 26., 28., 31. in 34. točke tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 300 do 1.600 din.«.
22. člen
V prvem odstavku 25. člena se znesek »150« nadomesti s »750«.
V 2. točki 25. člena se črta navedba v oklepaju in na koncu doda: »v nasprotju s 7. točko 6. člena,«.
V 12. točki 25. člena se za besedo »kotalka« doda: »rolka«.
V 15. točki se za besedilom »ali drugi javni lokal« doda: »ali javna prevozna sredstva v nasprotju s 3. točko 9. člena,«.
Na koncu 17. točke se doda: »ali spušča odplake iz greznic po površini«.
Črta se 19. točka 25. člena.
V 23. točki se za besedilom »ki niso za to namenjene« doda: »in kdor pusti avtobus v nasprotju z 2. točko 14. člena,«.
24. točka se spremeni in glasi:
»kdor ustavlja ali parkira motorna vozila v stanovanjskih naseljih ali ulicah v nasprotju s 3. točko 14. člena,«.
V 25. točki se za besedilom »parkira vozila na« doda: »zelenicah, parkih, pločnikih,«.
Doda se nova 26. točka, ki se glasi:
»kdor namerno poškoduje predmete, ki so namenjeni javni rabi (telefonske govorilnice in aparate, javno razsvetljavo idr.) (18. točka 8. člena),«.
Doda se nova 27. točka, ki se glasi:
»kdor brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali uporabnika uničuje, trga ali pobira sadje, poljske in vrtne pridelke ter koplje kamenje (19. točka 8. člena),«.
Doda se nova 28. točka, ki se glasi:
»kdor se vozi s tehnično pomanjkljivim motornim kolesom ali kdor vozi motorno kolo na način, s katerim ogroža varnost ljudi, ali vozi po površinah, ki niso za to namenjene (5. točka 14. člena).«.
Zadnji odstavek 25. člena se spremeni in glasi:
»Za prekrške iz 2., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25. točke tega člena se kaznuje tudi pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo v znesku 2.500 din ter odgovorna oseba v znesku 750 din.
23. člen
V 26. členu se za besedama »delavec milice« doda: »ali komunalni redar«, za besedo »storilca« pa se doda: »prekrška«.
24. člen
V 27. členu se za besedilom »javni tožilec« doda: »komunalni redar«.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 222-01/91-5
Tržič, dne 26. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti