Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

380. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridobivanje hrane za leto 1991 v občini Brežice, stran 322.

Na podlagi 4. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), 15. člena odloka o proračunu občine Brežice za leto 1991 (Uradni list RS, št. 16/91) in 184. člena statuta občine Brežice. (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85 in 6/86), je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na seji dne 19, 7. 1991 sprejel
PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridobivanje hrane za leto 1991 v občini Brežice
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji za dodelitev sredstev, ki so v proračunu občine Brežice namenjena za finančne intervencije v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane.
2. člen
Finančna sredstva v obliki regresov, podpor in posojil, ki se zbirajo v proračunu občine, so namenjena za hitrejši razvoj demografsko ogroženega območja občine v smeri koncentracije pridelovalnih zmogljivosti, povečanja ekonomičnosti, uvajanja kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali in tehnologije. Za dosego zastavljenih ciljev je potrebno izobraževanje kmetovalcev, da izkoristimo naravne danosti, tradicijo in dodelavo kmetijskih pridelkov ter trženje teh proizvodov.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev in posojil.
Pogoji posojila so:
– doba vračanja 3 leta;
– enoletni moratorij;
– 2% obrestna mera;
– vrednost glavnice se veže na maloprodajno ceno enega litra belega bizeljskega vina z zaščitno znamko in s kontroliranim poreklom.
4. člen
Nepovratna sredstva so namenjena za:
A 1 Poljedelstvo – regres
Namen: vzpodbuda k zamenjavi starih sort semen z novimi, rodnejšimi, odpornejšimi in boljšimi sortami.
Višina:
– do 0,5 din za kg semenske pšenice; regres je predviden za 240.000 kg;
– do 3,2 din za kg semenskega krompirja; regres je predviden za 100.000 kg.
Pogoji: regresira se le nakup semenske pšenice in krompirja. Zahtevku je potrebno priložiti račun in deklaracijo.
Čas vlaganja zahtevkov od 1. 8. do 30. 12. 1991.
A 2 Poljedelstvo – podpora
Namen: testiranje škropilnic, sejalnic in kombajnov zaradi manjšega onesnaževanja okolja, manjše porabe škropiv, semen in kvalitetnejšo osnovno krmo.
Višina: kritje stroškov pregleda škropilnic, sejalnic, silokombajnov skupno 8 dni po 7.500 din, delo in popravilo priključkov plača lastnik.
Pogoji: po objavi na Radiu Posavje Studio Brežice je potrebno v danem roku prijaviti področnim kmetijskim svetovalcem tip in kapaciteto posameznega priključka in ga predvidenega dne pripeljati na testiranje.
 
B 1 Vrtnarstvo – podpora
Namen: vzpodbuda k intenzivnejši vrtnarski proizvodnji na manjših kmetijah in odpiranje novih delovnih mest s podporo pri nabavi plastenjakov in rastlinjakov, skupno s potrebno opremo.
Višina: do 60 din za m2 pokritega prostora; podpora je predvidena za skupno 5.000 m2.
Pogoji:
– za uveljavitev podpore mora biti tlorisna površina objekta najmanj 125 m2;
– zahtevku je potrebno priložiti veljavno gradbeno dovoljenje ali odločbo o dovolitvi priglašenih del, oziroma v I. fazi vsaj lokacijsko dovoljenje, kratek opis objekta z glavnimi tehnološkimi podatki, predračun investicije oziroma ponudba izvajalca del, strokovno mnenje področne kmetijske svetovalne službe.
Čas vlaganja zahtevkov do 1. 12. 1991. Obravnava zahtevkov mesečno. Čas in nakazilo sredstev periodično v odvisnosti od razpoložljivih sredstev.
 
C 1 Veterina – podpora
Namen: pospeševanje preventivnega zdravljenja krav zaradi prikritih bolezni, ki vplivajo na okužbe mleka z raznimi bolezenskimi klicami.
Višina:
C 1.1. Dispanzirizacija plemenic (laboratorijski pregled krvi) pri 105 rejcih za 1.000 krav do 65 din/kom.
C 1.2. Odkrivanje prikritega mastitisa pri večjih proizvajalcih mleka za 500 krav do 288 din/kom.
C 1.3. Umetno osemenjevanje krav v hribovitem predelu občine za 500 krav do 100 din/kom.
Pogoji: zahtevke vlaga Dolenjsko–posavski veterinarski zavod. Enota Brežice in priloži račun oziroma dokument, iz katerega mora biti razvidna cena, višina podpore in podpis rejca.
Čas vlaganja zahtevkov enkrat mesečno.
Nakazilo sredstev periodično v odvisnosti od razpoložljivih sredstev.
 
D 1 Čebelarstvo – regres
Namen: vzpodbujati razvoj čebelarstva zaradi boljše oplodnje v sadjarstvu in vinogradništvu ter obnove čebeljih družin, prizadetih zaradi bolezni, z nabavo selekcioniranih matic.
Višina: do 30 din za matico pri 300 družinah.
Pogoji: zahtevku je potrebno priložiti račun; če regres uveljavlja čebelarska zveza, mora biti na računu podpis koristnika.
Čas vlaganja zahtevkov do 15. 8. 1991.
Čas in nakazilo sredstev v odvisnosti od razpoložljivih sredstev.
 
E 1 Živinoreja
E 1.1. Nabava plemenske živine – regres
Namen: vzpodbujanje nabave visokoproizvodnih plemenskih telic in plemenskih merjascev, zaradi preprečevanja zakotnih pripustov in boljšega prirasta.
Višina:
– do 4.000 din za brejo plemensko telico; regres je predviden za 100 komadov;
– do 10.000 din za plemenskega merjasca; regres je predviden za 7 komadov.
Pogoji:
– za nabavo plemenskih telic iz A kontrole je potrebno zahtevku priložiti rodovniški izvleček, iz katerega bo razvidno, da je imela mati v povprečju najmanj 4.000 litrov mleka v eni laktaciji, predračun ali račun in strokovno mnenje območne kmetijske svetovalne službe;
– za nabavo plemenskih merjascev je potrebno zahtevku priložiti potrdilo o poreklu živali, ki ga izda Biotehniška fakulteta – živinoreja.
Čas vlaganja zahtevkov od 15. 8. 1991 do 31. 12. 1991.
E 1.2. Vzpodbujanje paše plemenskih telic – podpora
Namen: zagotavljanje boljše izkoriščenosti hlevskih kapacitet za mlečno proizvodnjo in intenzivnejše izkoriščanje travnih površin v hribin na demografsko najbolj ogroženih območjih.
Višina: do 300 din/kom; podpora je predvidena za 100 komadov.
Pogoji: zahtevku je potrebno priložiti podpisano pogodbo o paši plemenskih telic in strokovno mnenje področne svetovalne službe.
Čas vlaganja zahtevkov do 15. 8. 1991.
E 1.3. Dograditev hlevov – podpora
Namen: zagotavljanje hitrejše dograditve kmečkih hlevov in s tem povečane proizvodnje ter lažjega odplačevanja najetih kreditov.
Višina:
– za plemenske svinje
– v nižinskem področju do 350 din/kom;
– v višinskem področju do 700 din/kom;
– za mlado pitano govedo
– v nižinskem področju do 170 din/kom;
– v višinskem področju do 300 din/kom;
– za bekone
– v nižinskem področju do 150 din/kom;
– v višinskem področju do 150 din/kom;
– za krave molznice
– v nižinskem področju do 900 din/kom;
– v višinskem področju do 1.500 din/kom.
Pogoji:
1. podpora je namenjena za dograditev hlevov od IV. gradbene faze naprej, in sicer:
– hlevi za plemenske svinje v nižinskem področju morajo imeti prostora za najmanj 15 živali, v višinskem področju pa najmanj za 10 živali,
– hlevi za mlado pitano govedo v nižinskem področju morajo imeti prostora za najmanj 30 živali, v višinskem področju pa najmanj za 20 živali,
– hlevi za bekone v nižinskem področju morajo imeti prostora za najmanj 200 živali, v višinskem področju pa najmanj za 100 živali,
– hlevi za krave molznice v nižinskem področju morajo imeti prostora za najmanj 15 živali, v višinskem področju pa najmanj za 10 živali;
2. pri hlevih za krave se šteje eno stojišče krave molznice za dve stojišči mlade pitane govedi in obratno;
3. zahtevku za podporo je potrebno priložiti:
– veljavno gradbeno dovoljenje ali odločbo o dovolitvi priglašenih del,
– potrebni tlorisi in karakteristični prerezi, iz katerih so razločno vidne tehnološke zmogljivosti, v katere se vlaga in dosedanje zmogljivosti, kolikor obstojijo,
– kratek opis objekta z glavnimi tehničnimi podatki,
– specifikacija gradbenega materiala za dograditev,
– predračun za nakup opreme ali naprav, ko gre samo še za nakup opreme ali naprav,
– strokovno mnenje področne kmetijske svetovalne službe, ki mora vsebovati podatke, kaj je že zgrajeno, koliko finančnih sredstev še potrebuje investitor za dograditev in kaj bo zgradil s finančno podporo, opisati je potrebno, do kdaj bo hlev zgrajen za tehnični prevzem, kakor tudi potek uvajanja intenzivne proizvodnje na kmetiji;
4. prednost bodo imeli hlevi, ki bodo dograjeni in bodo začeli s proizvodnjo že v letošnjem letu. Čas vlaganja zahtevkov:
I. rok do 15. 8. 1991,
II. rok do 20. 10. 1991.
Čas in nakazilo podpore odvisno od razpoložljivih sredstev.
E 1.4. Gradnja silosov na kmetijah – podpora
Namen: zagotavljanje lastne kvalitete osnovne krme za govedo in prašiče.
Višina:
— za voluminozno krmo do 170 din/m3; podpora je predvidena za 1.000 m3;
– za koruzni zdrob do 320 din/m3; podpora je predvidena za 100 m3.
Pogoji in čas vlaganja zahtevkov enako kot pri E 1.3. Dograditev hlevov – Pogoji – točka 3.
E 1.5. Analiza krme – regres
Namen: analiza sena in silaže kot pomoč za sestavo cenejših krmnih obrokov z racionalno porabo močnih krmil.
Višina: do 330 din/vzorec; regres je predviden za 60 vzorcev.
Pogoji: zahtevku je potrebno predložiti predračun in kasneje dostaviti kopijo izvida kemične analize.
Čas vlaganja zahtevkov: sezonsko, v odvisnosti od jemanja vzorcev in opravljenih analiz.
 
F 1 Proizvodni poskusi v kmetijstvu – podpora
Namen: preizkušanje novih sort, tehnologij ter kemičnih sredstev za varstvo rastlin in zatiranja plevelov. Podpora je namenjena le za kritje materialnih stroškov.
Višina: F 1.1. Vinogradništvo
Podpora je predvidena za 10 poskusov do 20% od vrednosti poskusa.
F 1.2. Poljedelstvo
F 1.2.1. Zatiranje divjega sirka v koruzi Podpora je predvidena za 3 poskuse do 20% vrednosti poskusa.
F 1.2.2. Semenski krompir
Podpora je predvidena za 3 poskuse do 20% vrednosti poskusa.
F 1.2.3. Koruza – rodnost novih hibridov Podpora je predvidena za 10 poskusov do 20% vrednosti poskusa.
F 1.2.4. Travno-deteljne mešanice na melioracijah Podpora je predvidena za 1 poskus do 20% vrednosti poskusa.
F 1.2.5. Paradižnik – rodnost novih sort in hibridov Podpora je predvidena za 1 poskus do 20% vrednosti poskusa.
Pogoji: zahtevku za podporo je potrebno priložiti račun oziroma predračun in pogodbo z izvajalcem (kmetom) poskusa ter strokovno mnenje kmetijske svetovalne službe.
Čas vlaganja zahtevkov: sezonsko, v odvisnosti od jemanja vzorcev in opravljenih analiz.
 
G 1 Analiza zemlje – regres
Namen: zmanjšati stroške pridelovanja in zmanjšati onesnaževanje okolja s pravilno uporabo manjkajočih hranil.
Višina:
G 1.1. Analiza zemlje na makroelemente do 250 din/vzorec; regres je predviden za 80 analiz – vzorcev zemlje.
G 1.2. Analiza zemlje na makro in mikro elemente do 600 din/vzorec; regres je predviden za 80 vzorcev zemlje.
Čas vlaganja zahtevkov: periodično, v odvisnosti od jemanja vzorcev in opravljenih analiz.
 
H 1 Izobraževanje kmetov – podpora
Namen: vzpodbujanje dodatnega izobraževanja kmetov v zimski šoli za kmetovalce in v tečajih za zbiralce mleka ter tečajih iz kletarstva.
Višina:
H 1:1. Zimska šola za kmetovalce (I. letnik) do 80% šolnine; podpora je predvidena za 25 oseb, skupaj 60.000 din.
H 1.2. Tečaj za zbiralce mleka do 25% šolnine; podpora je predvidena za 72 oseb; skupaj 7.200 din.
H 1.3. Tečaj iz kletarstva do 25% šolnine; podpora je predvidena za 50 oseb, skupaj 6.250 din.
Pogoji: zahtevke vlaga šola oziroma organizator tečajev in mora zahtevku priložiti račun, seznam slušateljev in program šole oziroma tečajev.
Čas vlaganja zahtevkov do 1. 12. 1991.
 
I 1 Dopolnilne dejavnosti – podpora
Namen: omogočiti kmetijam pridobivanje dopolnilnih virov dohodka s kmečkim turizmom, zlasti tistim kmetijam z omejeno možnostjo pridobivanja dohodka s kmetijsko dejavnostjo.
Višina:
– do 5% od predračunske vrednosti za kmetijo v nižinskem področju; podpora je predvidena za eno kmetijo v višini do 75.000 din.
– do 10% od predračunske vrednosti za kmetijo v višinskem področju; podpora je predvidena za eno kmetijo, v višini 160.000 din.
Pogoji in čas vlaganja zahtevkov enako kot pri E 1.3. Dograditev hlevov – Pogoji – točka 3.
 
J 1 Obresti od kreditov — regres
Namen: regresiranje dela obresti od kreditov, odobrenih za investicije fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z vinogradništvom, sadjarstvom, vrtnarstvom in živinorejo (razen kmetijske mehanizacije).
Višina: do 15% od zneska obresti.
Pogoji: zahtevku je potrebno priložiti kreditno pogodbo, izračun višine kredita za leto 1991 in izračun višine obresti za leto 1991.
Čas vlaganja zahtevkov:
I. rok do 15. 8. 1991, za obdobje od 1. 1. 1991 do 30. 6. 1991,
II. rok do 1. 12. 1991, za obdobje od 1. 7. 1991 do 31. 12. 1991.
5. člen
Posojilo je namenjeno za:
A 1 Vinogradništvo – posojilo
A 1.1. Nabava klonskih brezvirusnih cepljenk
Namen: vzpodbujanje sajenja klonskega in brezvirusnega materiala, za dosego redne rodnosti in vrhunske kvalitete grozdja – vina.
Višina: do 23,45 din/kom; posojilo je predvideno za nakup 1.000 kom cepljenk.
Pogoji:
– kreditira se nakup nad 500 cepljenk po proizvajalcu,
– zahtevku mora biti priložen račun, certifikat o kakovosti materiala in mnenje področne kmetijske svetovalne službe.
Čas vlaganja zahtevkov do 15. 8. 1991.
A 1.2. Nabava trsnih cepljenk
Namen: obnova vinogradov s kakovostnimi trsnimi cepljenkami, sodobnih sort za kvalitetno vino in konkurenčnost na trgu.
Višina: do 17,50 din/komad; posojilo je predvideno za 25.717 kom cepljenk.
Pogoji:
– kreditira se le nakup nad 1.000 cepljenk po proizvajalcu,
– zahtevku za posojilo je potrebno priložiti račun, certifikat o kakovosti materiala in mnenje področne kmetijske svetovalne službe.
Čas vlaganja zahtevkov do 15. 8. 1991.
A 1.3. Polnilnice vina
Namen: spodbujati vinogradnike, da preko proizvodnih skupnosti ali sami pridelujejo kvalitetno in vrhunsko vino ter ga stekleničijo.
Višina: do 60% predračunske vrednosti; posojilo je predvideno za 3 polnilnice, vendar največ 279.000 din za eno polnilnico.
Pogoji in čas vlaganja zahtevkov enako kot pri E 1.3. Dograditev hlevov – Pogoji – točka 3.
 
B 1 Sadjarstvo – posojilo
B 1.1. Nabava brezvirusnih sadnih sadik
Namen: spodbujanje sajenja novih kvalitetnih evropskih sort, za dosego konkurenčnosti na domačem in tujem trgu.
Višina: do 64,20 din/kom; posojilo je predvideno za 2.500 komadov sadik.
Pogoji:
– kreditira se le nakup nad 300 sadik po proizvajalcu,
– zahtevku je potrebno priložiti račun, certifikat o kakovosti materiala in strokovno mnenje področne kmetijske svetovalne službe.
Čas vlaganja zahtevkov do 15. 8. 1991.
B.1.2. Nabava domačih sadnih sadik
Namen: spodbujanje obnove nasadov s sajenjem domačih sadnih sadik po evropski tehnologiji.
Višina: do 14 din/kom; posojilo je predvideno za 30.000 sadik.
Pogoji:
– kreditira se le nakup nad 100 kom sadik bezga, češenj, marelic in orehov po proizvajalcu in nad 500 kom ostalih sadnih sadik po proizvajalcu,
– zahtevku za posojilo je potrebno priložiti račun, certifikat o kakovosti materiala in strokovno mnenje področne kmetijske svetovalne službe.
Čas vlaganja zahtevkov do 15. 8. 1991.
B 1.3. Računalniško vodena fertilizacija
Namen: zagotovitev zgodnje začetne in redne rodnosti z vrhunsko kvaliteto in prenos novih holandskih tehnologij, kot pomoč holandske vlade za razvoj manj razvitih območij Evrope.
Višina: do 54.000 din/ha; posojilo je predvideno za 4 ha.
Pogoji: zahtevku je potrebno priložiti lokacijsko dovoljenje, skico nasada, specifikacijo materiala in strokovno mnenje področne kmetijske svetovalne službe.
Čas vlaganja zahtevkov do 15. 8. 1991.
B 1.4. Sušilnice sadja
Namen: spodbujanje sušenja vseh vrst sadja za pestrejšo ponudbo na tržišču in dopolnilni vir dohodka na kmetiji.
Višina: do 20% od predračunske vrednosti; posojilo je predvideno za 7 sušilnic, vendar največ 57.000 din za eno sušilnico.
Pogoji in čas vlaganja zahtevkov enako kot pri E 1.3. Dograditev hlevov – Pogoji – točka 3.
6. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvo se delijo na osnovi razpisa. Sklep o razpisu za dodelitev sredstev sprejme Izvršni svet Skupščine občine Brežice. Sklep se objavi preko Radia Posavje Studia Brežice.
7. člen
Sklep vsebuje:
1. določila tega pravilnika na podlagi katerega izvršni svet sprejme sklep;
2. znesek razpoložljivih sredstev;
3. namene za katere se sredstva dodeljujejo;
4. osebe, ki so upravičene vlagati zahtevke;
5. pogoje za dodelitev nepovratnih sredstev in kreditne pogoje;
6. rok za vložitev zahtevkov in
7. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti zahtevku.
8. člen
O upravičenosti zahtevkov in o dodelitvi sredstev odloča Odbor za kmetijstvo pri Izvršnem svetu Skupščine občine Brežice.
O dodelitivi oziroma razporeditvi sredstev odbor odloči v roku 20 dni po končanem razpisu in svojo odločitev sporoči vsem prosilcem.
9. člen
Strokovna in administrativno tehnična opravila za odbor opravlja Sekretariat za gospodarski razvoj občine Brežice in Ljubljanska banka Posavska banka, d. d., Krško – sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb z določbami za zavarovanje posojila.
10. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor dolžan takoj vrniti nepovratna sredstva in posojilo z obrestmi po bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje, povečani za 25%.
11. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Medobčinski inšpektorat Krško – kmetijska inšpekcija in Sekretariat za gospodarski razvoj občine Brežice.
12. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 321-5/91-4
Brežice, dne 19. julija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti