Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

373. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino, stran 312.

Na podlagi 63. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino
1. člen
6. člen uredbe o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Uradni list RS, št. 4/91-I) se spremeni tako, da se glasi:
»Pooblaščene banke kupujejo efektivni tuji denar, čeke in druge vrednotnice:
– na podlagi pogodbe z Narodno banko Jugoslavije, če imajo tako pogodbo sklenjeno,
– v skladu s sklepom o nakupu tuje valute, ki ga je sprejel Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije dne 13. 6. 1991 in s pogoji, ki jih na podlagi tega sklepa določi minister za finance;
– v svojem imenu in za svoj račun po pogodbah o kreditih občanov, ki v ta namen pooblaščenim bankam prodajo tujo efektivo.
S pogodbo o opravljanju menjalniških poslov med banko in podjetjem se lahko določi, da največ 70% vrednosti zamenjanega efektivnega tujega denarja, čekov in drugih vrednotnic, na podlagi prodaje blaga in storitev oblikuje evidenčno devizno pozicijo tega podjetja. K tem pogodbam daje soglasje minister za finance.
Menjalnice odkupujejo efektivni tuji denar, čeke in druge vrednotnice na podlagi pogodbe s pooblaščeno banko, ki je bila sklenjena v skladu s sklepom o nakupu tuje valute, ki ga je sprejel Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije dne 13. 6. 1991.
Plačila po 37. členu zakona o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 in 82/90 ter Uradni list RS, št. 4/91 z dne 31. 1. 1991) se pri oblikovanju evidenčne devizne pozicije domače osebe iz 1. člena te uredbe upoštevajo v skladu z osnovo, na podlagi katere je bilo dano dovoljenje Banke Slovenije za sprejemanje plačil v tuji efektivi.«
2. člen
V 8. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Banka Slovenije obvešča pooblaščene banke o podjetjih, drugih pravnih osebah in zasebnikih, ki imajo negativno stanje evidenčnih deviznih pozicij.«
3. člen
V 9. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Banka oziroma po pogodbi podjetje, druga pravna oseba ali zasebnik, odkupi evidenčne devizne pozicije na borzi za tisti del plačil v tujino, ki je bil realiziran brez zagotovitve evidenčnih deviznih pozicij in za kritje že odprtih akreditivov, za katere ni bila odpisana evidenčna devizna pozicija po dosedanjih predpisih o plačevanju v tujino v pogojih oteženega plačevanja. Vrednost odkupljene evidenčne devizne pozicije in drugi stroški odkupa bremenijo podjetje, drugo pravno osebo ali zasebnika, za katere je banka izvršila plačilo v tujino.
Banke morajo obveznosti iz prejšnjega odstavka izvršiti v enakih tedenskih obrokih najkasneje do 30. septembra 1991, razen za odprte akreditive, za katere je treba takoj zagotoviti evidenčno devizno pozicijo. Banke, ki imajo negativni saldo evidenčnih deviznih pozicij, urejajo plačila v tujino na podlagi evidenčnih deviznih pozicij, izdanih do uveljavitve te uredbe, v sporazumu s svojimi komitenti.«
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Komitenti banke, ki imajo negativno evidenčno devizno pozicijo, do poravnave negativnega salda ne smejo izvrševati plačil v tujino, razen plačil iz naslova fiksnih in garantiranih obveznosti.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
4. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Fizične osebe morajo za izvršitev plačila v tujino za uvoz blaga in storitev zagotoviti efektivni tuji denar ne glede na način tega uvoza.«
Črtajo se drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Banka Slovenije bo podjetju in drugi pravni osebi izdala dovoljenje za pobot dolgov in terjatev s tujino na podlagi 3. točke odloka o pogojih, pod katerimi smejo podjetja in druge pravne osebe pobotati dolgove in terjatve s tujino (Uradni list SFRJ, št. 17/90), če bo predložena dokumentacija, ki jo predvideva ta odlok ter ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– da po izvoznih zaključkih, ki jih predlaga v pobot, predloži obrazec 743 (plačilo iz tujine), s katerim dokazuje plačilo iz tujine v višini, ki jo predvideva ta uredba;
– razliko vrednosti izvoza lahko domača oseba pobota z dolgom po uvozu blaga in storitev;
– domača oseba mora Banki Slovenije predložiti potrdilo pooblaščene banke, da nima neporavnanih garantiranih obveznosti do tujine.«
6. člen
V 12. členu se spremeni 4. točka, tako da se glasi:
»4. ne ravna v skladu s pogoji, predpisanimi s to uredbo (tretji odstavek 6. člena)« in črta 7. točka.
7. člen
V 13. členu se črtajo besede: »in 7.«
8. člen
V 16. členu se datum: »1. septembra 1991« nadomesti z datumom: »1. oktobra 1991«.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-09/91-39/1-8
Ljubljana, dne 29. julija 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti