Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

406. Odlok o uvedbi melioracijskega postopka in vzdrževanju objektov in naprav na melioracijskih območjih v občini Slovenj Gradec, stran 348.

Na podlagi 105. in 114. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86, p. b., 9/90, 5/91) ter 177. in 241. člena statuta občine Slovenj Gradec (MUV Maribor, št. 8/78 in 8/82 in Uradni list SRS, št. 47/87 in 34/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na 14. skupnem zasedanju vseh zborov dne 25. 7. 1991 sprejela
ODLOK
o uvedbi melioracijskega postopka in vzdrževanju objektov in naprav na melioracijskih območjih v občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se uvede melioracijski postopek na delu kmetijskih zemljišč v k. o. Dobrava, Šmartno, Legen, Stari trg, ki so v kartografskem delu družbenega plana občine Slovenj Gradec razvrščena v I. območje razvrstitve kmetijskih zemljišč v smislu 11. člena zakona o kmetijskih zemljiščih. Hkrati na podlagi tega odloka lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih občine Slovenj Gradec zagotavljajo redno vzdrževanje in nemoteno funkcioniranje objektov in naprav melioracijskega sistema, ter način izvedbe in financiranje vzdrževalnih del.
2. člen
Melioracija se uvede na treh območjih v skupni izmeri 101 ha, in sicer:
1. Na območju Mislinjske Dobrave – Dobravski grad II., na površ. ca 38ha, parc. št.:
1031, 1065, 1047, 1045/2, 1046/1, 1046/2, 1048, 1049, 1050, 1051, 1044/5, 1045/1, 1060, 1058/1, 1058/2, 1063/1, 1063/3, 1064, 1056/3, 1044/1, 1044/2, 1040, 1044/12, 1030/ 1, 1030/2, 1091, 1022, 1023, 1013, 1015, 1018, 1012, 928/29, 928/8, 928/9, 928/5, 928/1, 928/22, 928/2, 809/1, 809/2;
2. Na območju Starega trga (med Suhodolnico in cesto v Raduše na površ. ca 29 ha, parc. št.:
539/1, 539/2, 552/1, 556, 547/1, 558/2, 559, 547/2, 562, 558/1, 561/1, 561/2, 546/1, 547/3, 563, 1329/1, 552/2, 557/2, 550, 548, 545, 546/2, 547/4, 566, 568, 570, 571, 572, 573/2, 504, 588/6, 588/9, 588/10, 503/1, 588/5, 604, 605, 606, 607, 618/1, 618/2, 619/1, 619/2, 665, 608, 609/1, 609/2, 610, 664, 666, 603, 611, 612, 613, 592;
3. Na območju Šmartno – Legen, med reko Mislinjo in Krnicami na površini ca 34 ha, parc. št.:
491, 492/1, 492/2, 493, 495, 496, 607, 601, 602, 603, 604, 606, 596, 598, 597, 502/2, 504, 505, 506, 507/1, 507/2, 508, 510, 499/1, 499/2, 500, 501, 502/1, 502/3, 502/4, 503, 421/2, 421/3, 422, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 424/2, 424/1, 425, 481/3, 481/2, 480, 482, 481/1, 479, 478/1, 474/2, 478/2, 477, 433/2, 476/1, 476/2, 476/3, 455/1, 455/2, 456/1, 458/1, 456/2, 459, 460, 461, 471/2, 458/2, 458/3, 433/1, 434, 454, 466, 471/1, 436. 469, 435/2, 474/1, 475/1. 475/2, 473, 475/3, 390/2, 397/1, 390/1, 394/2, 392, 393, 394/1, 391, 389, 443, 452, 463, 451/1, 450, 440/1, 442/1, 442/2, 444, 453. 442/3, 442/4, 462, 435/1, 438, 439, 440/2, 1396/1, 1396/2, 1397, 388/2, 138/2, 135/5, 135/1, 1374/7, 1374/10.
Melioracijska območja so grafično prikazana na preglednih kartah iz projektov za izvedbo melioracij št. 44/5-88, ki jih je izdelalo VGP Maribor, TOZD Hidrogradnje – inženiring in so sestavni del odloka.
3. člen
Sredstva za izvedbo melioracijskih del zagotovi investitor, ki ga v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih določijo lastniki in uporabniki zemljišč. Vračilo sredstev za izvedbo melioracijskih del od lastnikov oziroma uporabnikov kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju si investitor zagotovi s pogodbo. Če ne pride do sklenitve pogodbe, se melioracijska dela izvedejo na račun lastnika oziroma uporabnika zemljišča na podlagi odločbe, ki jo izda za kmetijstvo pristojni upravni organ občine Slovenj Gradec.
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča lahko poravna svoje obveznosti tudi z odstopom zemljišča, ki po vrednosti ustreza njegovemu deležu financiranja melioracije, upoštevajoč vrednost odstopljenega zemljišča pred melioracijo.
4. člen
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih so dolžni na svojih zemljiščih dopustiti vse posege, ki so potrebni za izvedbo melioracij in ne morejo zahtevati nadomestnega zemljišča ali druge odškodnine za zemljišča, ki so potrebna za odprte jarke.
5. člen
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč na melioracijskih območjih so dolžni sami posekati in odstraniti drevje in grmovje v roku, ki ga določi investitor.
Če lastnik oziroma uporabnik zemljišča v roku ne izvede potrebnih del, odredbi občinski upravni organ pristojen za kmetijstvo, izvedbo ustreznih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika zemljišča v skladu s 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih.
6. člen
Investitor je dolžan voditi evidenco sredstev za izvedbo melioracije in zagotoviti nadzor nad uporabo teh sredstev ter sredstev za vzdrževanje objektov in naprav na melioracijskih območjih. Po končanih delih je dolžan posredovati izvršnemu svetu občinske skupščine poročilo o opravljenih delih ter porabljenih sredstvih.
7. člen
Meliorirana zemljišča se morajo po izvedbi melioracijskih del vsaj na polovici melioriranih površin uporabiti za intenzivno proizvodnjo živinske krme (silažna koruza).
Trajna namembnost in način obdelave melioriranih površin bosta določena z agrokarto.
8. člen
Začetek del na melioracijskih območjih določi investitor.
9. člen
Vzdrževalna dela za posamezna melioracijska območja določa vsako leto program, ki ga pripravi investitor melioracije v sodelovanju z občinskim upravnim organom pristojnim za kmetijstvo, sprejme pa ga Odbor za pospeševanje in razvoj kmetijstva ter varstvo kmetijskih zemljišč v začetku tekočega leta.
10. člen
Program določa vzdrževalna dela, ki omogočajo normalno funkcioniranje melioracijskega sistema, za katera se po tem odloku štejejo vzdrževalna dela na melioracijskih jarkih, cevnih drenažah in drugih objektih, ki služijo funkcioniranju melioracijskega sistema.
Vzdrževalna dela po tem odloku so:
a) vzdrževanje melioracijskih jarkov
– preprečevanje prekomernega zaraščanja
– vzdrževanje brežine jarkov in preprečitev njihovega drsenja
– odstranitev naplavin na dnu jarka in morebitnih odpadkov
– zavarovanje melioracijskih jarkov in naprav, če se melioracijska zemljišča uporabijo za pašo živine z ograjo, ki mora biti najmanj 0,5 m oddaljena od roba jarka
– sprotno čiščenje cevnih propustov na melioracijski sistem
b) vzdrževanje cevne drenaže
– redno vzdrževanje izlivk od travne zarasti in zemlje
– izvajanje drugih vzdrževalnih del, ki so potrebna za normalno delovanje cevne drenaže, podrahljavanje
c) vzdrževanje cest in cestnih objektov
– redno vzdrževanje in gramoziranje utrjenih cest
– redno vzdrževanje poljskih poti s košnjo in zasipanjem jam
– košnja bankin
– vzdrževanje mostov in cestnih propustov
– čiščenje zarasti
Za izvedbo del po programu vzdrževalnih del je odgovoren investitor melioracije, ki do konca tekočega leta poda poročilo Odboru za pospeševanje in razvoj kmetijstva ter varstvo kmetijskih zemljišč.
11. člen
Program posebej opredeli nosilce posameznih vzdrževalnih del, ki so lahko:
– lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč.
– delavci kmetijske zadruge
– drugi izvajalci del.
Lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč skladno s programom izvedejo dogovorjena dela na lastne stroške, sproti in po potrebi najkasneje do 30. 9. tekočega leta.
12. člen
Upravni organ občine pristojen za kmetijstvo po 30. septembru tekočega leta skliče posebno strokovno komisijo, ki jo sestavljata tudi predstavnik kmetijske svetovalne službe in odbora za pospeševanje in razvoj kmetijstva ter varstvo kmetijskih zemljišč. Komisija izvrši pregled in izdela oceno izvedenih del.
Na podlagi ogleda izdela poročilo, ki ga posreduje investitorju melioracije, ta pa zadolži za izvedbo potrebnih del, ki jih kljub dolžnosti ni opravil lastnik oziroma uporabnik zemljišča, ustreznega izvajalca del. Stroške opravljenega dela krije lastnik oziroma uporabnik zemljišča sam. Komisijo s sklepom imenuje občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
13. člen
Na podlagi tega odloka in sklepa Odbora za pospeševanje in razvoj kmetijstva ter varstvo kmetijskih zemljišč izda Uprava za družbene prihodke občine Slovenj Gradec odločbe o višini nadomestila za kritje stroškov vzdrževalnih del.
Glede postopka za odmero prisilne izterjave, plačila obresti in drugo, se uporabljajo določbe zakona o davkih občanov.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja kmetijski inšpektor MU1S Dravograd.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-1/85
Slovenj Gradec, dne 6. maja 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti