Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

395. Odlok o obveznem ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Ljutomer, stran 339.

Na podlagi 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 36/83, 42/85 in 5/90) ter na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela zborov Skupščine občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90) je Skupščina občine Ljutomer na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 17. julija 1991 sprejela
ODLOK
o obveznem ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi vrsta, zbiranje, odvažanje in odlaganje komunalnih odpadkov, urejanje in upravljanje odlagališča ter zbiranje prispevka.
2. člen
Določila tega odloka so obvezna za vse lastnike, uporabnike oziroma upravljalce stanovanjskih, poslovnih ter drugih prostorov in javnih površin, pri katerih nastajajo komunalni odpadki (v nadaljnjem besedilu: uporabnike).
3. člen
Dejavnosti v zvezi z urejanjem, zbiranjem, odvozom in odstranjevanjem komunalnih odpadkov so dejavnosti posebnega družbenega pomena in jih opravlja javno podjetje, pristojno za komunalno dejavnost ali drugo podjetje, ki ga pooblasti izvršni svet (v nadaljevanju: izvajalec).
4. člen
Redno zbiranje, sortiranje in odvažanje komunalnih odpadkov se uvede v vseh naseljih na območju občine.
Obvezno sortiranje in odlaganje komunalnih odpadkov v smetiščne posode za odlaganje iz 8. člena tega odloka ter odvažanje komunalnih odpadkov iz vseh stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter ostalih površin.
V naseljih je prepovedano sežiganje komunalnih in drugih odpadkov na tak način, da se onesnažuje zrak ali drugače moti prebivalce.
5. člen
Izvajalec mora o rednem odvažanju komunalnih odpadkov obvestiti uporabnike na krajevno običajen način.
II. VRSTE ODPADKOV
6. člen
Vrste odpadkov:
A. komunalni odpadki
B. odpadki, ki se uporabljajo kot sekundarne surovine
C. nevarni odpadki.
7. člen
A. Komunalni odpadki, ki jih je izvajalec dolžan redno odvažati so:
1. trdi organski odpadki.
2. anorganski odpadki.
3. odpadki iz proizvodnje, ki jih ni mogoče koristno uporabiti in jih ne uvrščamo med posebne odpadke.
B. Odpadke, za katere je ugotovljeno, da se lahko uporabljajo kot sekundarne surovine, so uporabniki dolžni sortirati, izvajalec pa omogočiti sortiran odvzem.
C. Nevarni odpadki so tisti odpadki, ki imajo eno ali več naslednjih lastnosti: eksplozivnost, lahko vnetljivost in gorljivost, povzročanje vžiga drugih snovi, strupenost, jedkost in dražljivost, kužnost ali gabljivost, reaktivnost.
III. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
8. člen
Uporabniki iz območja občine Ljutomer morajo komunalne odpadke iz 7. člena odlagati v posode – smetnjake po tehnologiji ločenega odvzema, katere določi za vse uporabnike izvajalec, sredstva za prvo nabavo pa so dolžni zagotoviti uporabniki.
Mesta in postavitev kesonov in posod za zbiranje odpadkov iz 7. člena tega odloka določi v dogovoru s krajevnimi skupnostmi, predsedniki hišnih svetov in uporabniki oziroma izvajalci, upravni organ pristojen za urejanje okolja.
Na območjih, kjer ni smotrno odlagati komunalnih odpadkov v tipske smetiščne posode, odlagajo uporabniki komunalne odpadke v kesone, ki se postavijo na odvzemna mesta v skladu s pogoji iz prejšnjega odstavka.
Uporabniki so dolžni na dan odvoza postaviti smetiščne posode na določen prostor ob cesti tako, da ustrezajo funkcionalnim, estetskim in higienskim zahtevam ter da je omogočen čim bližji dostop smetarskim vozilom.
Izvajalec je dolžan s smetnjaki ravnati kot dober gospodar in vse poškodbe, ki jih je prizadejal, popraviti na svoje stroške.
9. člen
Kosovni odpadki in zavržena neuporabna vozila se lahko odložijo na začasno deponijo, največ teden dni pred odvozom.
Odpadki, navedeni v prvem odstavku tega člena se pobirajo dvakrat letno, praviloma prvo soboto v aprilu in drugo soboto v oktobru.
10. člen
Za odvoz trdih usedlin iz kanalizacije, fekalij in gospodinjskih odplak mora uporabnik poskrbeti sam, ali pri izvajalcu naroči odvoz teh odpadkov oziroma z njim podpiše pogodbo.
11. člen
Odpadke gradbenega materiala in jalovine, ki jih je mogoče uporabiti za izravnavo pri urejanju okolja, je dovoljeno odlagati v opuščene gramoznice ali jame v skladu s prostorsko izvedbenimi akti in v soglasju z lastnikom zemljišča in inšpekcijskih služb.
12. člen
Ostanke in embalažo nevarnih snovi (sredstva za varstvo rastlin, barve, olja, baterije...) so dolžna podjetja, katera te snovi prodajajo in imajo PE v občini
Ljutomer, sprejemati. Pomurske lekarne pa so dolžne sprejemati neuporabljena zdravila.
Nevarne odpadke se ne sme odlagati v posode za odpadke ali direktno na odlagališče komunalnih odpadkov, temveč se morajo deponirati v skladu z določili zakona o ravnanju z odpadki in pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi.
Rešitve posebnega odpada je uporabnik dolžan iskati preko specializiranih organizacij ali preko javnega podjetja, pristojnega za komunalno dejavnost.
IV. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
13. člen
Odvažanje in deponiranje komunalnih odpadkov, odvoz fekalij in gospodinjskih odplak določi izvajalec za posamezna področja s posebnim letnim programom odvažanja, kateremu predhodno soglasje da Izvršni svet Skupščine občine Ljutomer. Izvajalec program pred soglasjem izvršnega sveta uskladi z vsemi krajevnimi skupnostmi.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
14. člen
Vse komunalne odpadke, ki se zbirajo in odlagajo v naseljih je obvezno odvažati in deponirati na komunalna odlagališča odpadkov, ki so navedena v 28. členu.
Na odlagališča komunalnih odpadkov pa je prepovedano odlagati kosovne odpadke iz 7. člena točka a) in nevarne odpadke iz 7. člena točka C. tega odloka. Kosovne odpadke je dovoljeno odlagati na krajih, ki jih določi upravljalec oziroma krajevna skupnost.
15. člen
Odlagališča komunalnih odpadkov upravlja izvajalec.
Izvajalec skrbi na odlagališčih za režim odlaganja, pravilno in redno izravnavanje terena, preprečevanje požarov, zasipavanje odpadkov, dezinfekcijo, deratizacijo in organizacijo rednega poslovanja.
16. člen
Izvajalec vzdržuje in upravlja odlagališče komunalnih odpadkov iz sredstev:
– smetiščne takse (del),
– ki jih dobi kot plačilo za odvoz odpadkov (del),
– ki jih plačujejo zasebniki in organizacije za uporabo odlagališča,
– ki jih določi Izvršni svet občine Ljutomer z letnim programom v ta namen.
Režim obratovanja odlagališč komunalnih odpadkov se podrobneje določi s pravilnikom, ki ga sprejme izvajalec po predhodni pridobitvi soglasja Izvršnega sveta občine Ljutomer.
17. člen
Kdor odlaga komunalne odpadke izven odlagališča jih mora na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstrani na njegove stroške izvajalec.
Če storilca ni mogoče ugotoviti, odstrani komunalne odpadke izvajalec na stroške krajevne skupnosti.
18. člen
Krajevne skupnosti in izvajalec so dolžni sanirati divja odlagališča odpadkov v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
Če uporabnik odlagališča ni znan, poskrbita za sanacijo krajevna skupnost in Izvršni svet Skupščine občine Ljutomer, ki za ta namen zagotovi potrebna sredstva.
VI. CENE IN TAKSA
19. člen
Ceno za pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov potrdi na predlog izvajalca Izvršni svet Skupščine občine Ljutomer. Cena mora biti formirana v skladu z določili zakona o komunalnih dejavnostih.
20. člen
Upravljalci zgradb oziroma lastniki so dolžni dati izvajalcu točne podatke o stanovanjskih oziroma poslovnih prostorih, številu družinskih članov in številu zaposlenih.
21. člen
Obveznost plačila za odvažanje komunalnih odpadkov nastane za uporabnike z dne, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju oziroma, ko se uporabniki vselijo v stanovanje ali prično uporabljati poslovne prostore.
22. člen
Vsi uporabniki na območju občine Ljutomer plačujejo smetiščno takso. Enota za plačevanje takse je gospodinjstvo in vsakih 10 zaposlenih pri ostalih uporabnikih, navedenih v 2. členu tega odloka ter količina odpadkov. Evidenco o količini odpadkov na posamezno enoto posreduje izvajalec Izvršnemu svetu občine Ljutomer. Taksa se povečuje proporcionalno s količino ustvarjenih odpadkov. Potrdi jo Izvršni svet občine Ljutomer.
Tako zbrana sredstva se namenijo izključno za izgradnjo in urejanje odlagališča komunalnih odpadkov in rento območja, na katerem je odlagališče.
Višino takse in razporeditev sredstev za urejanje odlagališča in rento določi letno Izvršni svet Skupščine občine Ljutomer.
Sredstva se zbirajo na poseben račun v proračunu. Takso pobira uprava za družbene prihodke štirikrat letno.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 din do 15.000 din se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
1. ne določi pravočasno v skladu z določbami tega odloka terminskega plana za reden odvoz komunalnih odpadkov,
2. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov v skladu s terminskim planom,
3. ne vrne smetiščnih posod po izpraznitvi nazaj na zbirno mesto,
4. ne očisti odjemnega mesta, če ga je pri praznjenju v komunalno vozilo, onesnažil,
5. po potrebi ali na zahtevo uporabnikov ter komunalne ali sanitarne inšpekcije ne razčisti in razkuži smetiščnih posod,
6. odlaga posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi na odlagališče komunalnih odpadkov ali če odlaga komunalne odpadke izven odlagališča komunalnih odpadkov,
7. ne odstrani komunalnih odpadkov izven odlagališča komunalnih odpadkov po zahtevi krajevne skupnosti, sanitarnega in komunalnega inšpektorja,
8. ne upošteva vseh sprememb, ki mu jih sporočijo uporabniki.
24. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 2.500 din se za prekršek kaznuje posameznik, če:
1. ne odlaga komunalnih odpadkov iz 7. člena tega odloka v smetiščne posode oziroma druga sredstva v skladu z določbami tega odloka,
2. odlaga komunalne odpadke iz 9. člena tega odloka izven odlagališča komunalnih odpadkov,
3. odlaga odpadke iz 12. člena tega odloka na odlagališče komunalnih odpadkov.
25. člen
Z denarno kaznijo 500 din se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik in delavec izvajalca, ki:
1. odlaga komunalne odpadke izven odlagališča komunalnih odpadkov,
2. v urejenem naselju odvrže cigaretni ogorek in druge smeti,
3. takoj ne počisti odjemnega mesta, ki ga je onesnažil pri praznjenju posod v komunalno vozilo.
26. člen
Z denarno kaznijo 5.000 do 15.000 din se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. nima smetiščnih posod postavljenih na določenih površinah.
2. nima urejenega prostora za smeti in če tega prostora redno ne očisti.
Z denarno kaznijo od 500 do 2.500 din se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. NADZOR
27. člen
Nadzor nad izvajanjem opravljajo inšpekcijske službe, kot so: sanitarni, vodnogospodarski, gozdarski, komunalni inšpektor ter organi milice, vsak v okviru svojega delovnega področja.
Delavci milice, ki ugotovijo, da pravne osebe in posamezniki odmetavajo odpadke v vode oziroma naravno okolje na prostor, ki ni določen za odlaganje odpadkov, o tem obvestijo pristojne inšpekcijske službe, posameznike pa mandatno kaznujejo.
IX. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Do izgradnje centralnega odlagališča komunalnih odpadkov se komunalni odpadki iz 7. člena tega odloka v vseh naseljih občine Ljutomer odvažajo na odlagališča, ki jih z upravnim aktom, ob soglasju pristojnih organov, določi pristojni upravni organ za vsako odlagališče posebej.
Vzdrževanje in upravljanje odlagališč opravlja v KS Ljutomer izvajalec, v ostalih krajevnih skupnostih pa KS, v kolikor se s pogodbo ne dogovorijo drugače z izvajalcem.
29. člen
Na odlagališče komunalnih odpadkov je prepovedano odlagati posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi. Posebne odpadke je treba skladiščiti v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86 in 4/89), kar smiselno velja tudi za neuporabljeno škropivo in škropilno maso.
30. člen
Ko prične veljati ta odlok, preneha veljati odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti na območju občine Ljutomer (Uradne objave občin Pomurja, št. 6/79).
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 8. člen tega odloka pa se začne uporabljati 1. 1. 1992.
Št. 353-1/91
Ljutomer, dne 17. julija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti