Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

212. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju občine Cerknica, stran 223.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in RS, št. 9/90 in 5/91) in 4. člena statutarnega odloka o volitvah v zbor občinske skupščine in o njihovih pristojnostih (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 9/90) je Skupščina občine Cerknica na skupni seji vseh zborov dne 27. junija 1991 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju občine Cerknica
1. člen
S tem odlokom se uvede agromelioracijski postopek za izvajanje agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih na območju občine Cerknica v delih k. o. Rakek, Ulaka, Studenec, Ravnik, Cerknica, Bločice, Štrukljeva vas, Cajnarje, Otave, Lipsenj, Nadlesk, Gradiško.
2. člen
Agromelioracijsko območje občine Cerknica obsega 1076431 m2 kmetijskih zemljišč. Meja območij je vrisana v katastrskih načrtih 1:2880, ki so na vpogled pri Kmetijski zadrugi Cerknica, ter so sestavni del investicijske dokumentacije.
Sestavni del tega odloka je točen seznam parcel, ki je na vpogled na oddelku za gospodarstvo in finance občine Cerknica.
3. člen
Zemljišča na agromelioracijskih območjih so z družbenim planom občine Cerknica trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo. Agromelioracija zemljišč je v skladu z družbenim planom za obdobje 1986-1990.
4. člen
Agromelioracija obsega zasipavanje vrtač, čiščenje grmovne zarasti, odstranjevanje kamenja, ureditve poti in založno gnojenje ter uvajanje donosnejših kultur.
5. člen
Investitor del za izvedbo agromelioracije je Mercator – Kmetijska zadruga Cerknica.
Investitor zagotovi 75% sredstev od Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sam pa zagotovi 25% sredstev.
6. člen
Lastniki in uporabniki zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni posekati in odstraniti grmovje, odstraniti izruvano kamenje, zasuti nastale jame ter uporabljati zemljišče v skladu z investicijskim programom izvedbe agromelioracij.
V primeru, da lastniki oziroma uporabniki zemljišč ne izvršijo del v roku, določenem v programu, odredi občinski upravni organ pristojen za kmetijstvo v skladu s 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika, oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča.
7. člen
Kultura in način rabe melioriranih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedenih agromelioracijah.
Lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč so pri rabi teh zemljišč vezani na določbe sprejetega proizvodnega programa, ne glede na to ali so sklenili pogodbo o proizvodnem sodelovanju.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-19/91
Cerknica, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Cerknica
Janez Okoliš l. r.