Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

209. Pravilnik o pogojih za sofinanciranje izgradnje kadrovskih stanovanj na demografsko ogroženih območjih v letu 1991, stran 209.

Na podlagi zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območjih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90) ter v zvezi z zakonom o proračunu Republike Slovenije za leto 1991 (Uradni list RS, št. 14/91) minister za varstvo okolja in urejanje prostora izdaja
PRAVILNIK
o pogojih za sofinanciranje izgradnje kadrovskih stanovanj na demografsko ogroženih območjih v letu 1991
1. člen
Sredstva za sofinanciranje izgradnje kadrovskih stanovanj za reševanje stanovanjskih potreb kadrov na demografsko ogroženih območjih so zagotovljena z zakonom o proračunu Republike Slovenije za leto 1991 (Uradni list RS, št. 14/91) v višini 8,928.400 din.
Sredstva za sofinanciranje izgradnje kadrovskih stanovanj so nepovratna in so namenjena za sofinanciranje nakupa, prenove ali rekonstrukcije stanovanj.
2. člen
Upravičenci za pridobitev sredstev po tem pravilniku so podjetja in zavodi s področja gospodarstva in negospodarstva, razen področja 14, po odloku o enotni klasifikaciji dejavnosti, če kupujejo, prenavljajo ali rekonstruirajo stanovanja za svoje delavce v krajevnih skupnostih in območjih naselij, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja (odlok o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1991-1993, Uradni list RS, št. 6/91).
3. člen
Upravičenci smejo kadrovska stanovanja, ki so bila kupljena, prenovljena ali rekonstruirana s pomočjo sredstev po tem pravilniku, dodeliti le svojim delavcem, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
4. člen
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora razpiše natečaj za zbiranje vlog za pridobitev nepovratnih sredstev, najpozneje do 15. avgusta 1991. Natečaj mora določati rok za zbiranje vlog za pridobitev nepovratnih sredstev ter organ, ki bo vloge zbiral. Natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Vloga za pridobitev sredstev po tem pravilniku mora vsebovati:
1. splošne podatke prosilca (firma oziroma ime, sedež, šifra dejavnosti);
2. finančno konstrukcijo investicije, z navedbami virov (zaprošena nepovratna sredstva, lastna sredstva, kreditna sredstva itd.);
3. podatke o velikosti stanovanja in njegovi strukturi (enosobno, dvosobno itd.);
4. pogodbeni rok izgradnje novega stanovanja oziroma rok dokončanja prenove ali rekonstrukcije kadrovskega stanovanja;
5. izjavo o strokovni izobrazbi pričakovalca stanovanja;
6. izjavo, da se kadrovsko stanovanje kupuje, prenavlja ali rekonstruira v krajevni skupnosti oziroma v območju naselja, ki se šteje za demografsko ogroženo območje v skladu z odlokom iz 2. člena tega pravilnika.
Pri nakupu kadrovskega stanovanja je vlogi potrebno priložiti končno kupoprodajno pogodbo, v primeru, da je investicija še v začetni fazi pa predkupno pogodbo. V primeru prenove ali rekonstrukcije stanovanja je vlogi potrebno priložiti potrdilo o priglasitvi del oziroma gradbeno dovoljenje.
6. člen
Udeleženec natečaja je upravičen do sredstev po tem pravilniku v višini od 20% do 30% vrednosti investicije. Višina sofinanciranja v okviru tega razpona je odvisna od skupne vrednosti vseh vlog, prispelih na natečaj.
Osnova za izračun višine sofinanciranja je poprečna cena m2 kadrovskega stanovanja vseh prispelih vlog. Udeležencem natečaja, katerih cena je nižja od poprečne cene m2 se sofinancira njihova dejanska cena za m2 stanovanja, udeležencem natečaja, ki pa imajo višjo ceno za m2 se sofinancira le poprečna cena za m2 stanovanja.
7. člen
Glede na postopen priliv sredstev v proračun Republike Slovenije, se bodo sredstva dodeljevala po vrstnem redu, ki bo upošteval pogodbeni rok izgradnje stanovanja oziroma rok za dokončanje prenove ali rekonstrukcije stanovanja. V odvisnosti od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije lahko prejmejo udeleženci natečaja odobrena sredstva tudi v več obrokih.
8. člen
Pri dodeljevanju sredstev po tem pravilniku se upošteva površinski standard v izmeri največ 70 m2.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije o pogojih za odobravanje nepovratnih sredstev in posojil, namenjenih za reševanje stanovanjskih potreb kadrov na manj razvitih območjih (Uradni list SRS, št. 29/86, 1/87, 45/87).
10. člen
Pravilnik prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Minister
za varstvo okolja in urejanje
prostora
Miha Jazbinšek l. r.