Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

229. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela v Črni vasi za kulturni spomenik, stran 234.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) ter na podlagi 11. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov skupščine občine in o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 1/90) je skupščina občine na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 26. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Mihaela v Črni vasi za kulturni spomenik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne in estetske vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj in razvoj se župna cerkev sv. Mihaela v Črni vasi razglasi za kulturni spomenik z lastnostmi umetnostnega in arhitekturnega spomenika (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
II. OBSEG SPOMENIKA
2. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Trnovsko predmestje, parcelne št. 1470/4, 1470/5, 1470/6, 1470/ 7.
3. člen
Vplivno območje spomenika obsega nepozidano območje severno, vzhodno in zahodno od spomenika.
Meja vplivnega območja poteka po zahodnem robu parcele 1460 do p. 1706/2, zavije proti severovzhodu in poteka po južnem robu te parcele do vzhodnega roba parcele št. 1489, po njenem vzhodnem robu do ceste - parcelna št. 1702/2, po njenem severnem robu do parcele 1460, kjer se priključi začetku opisa meje z izvzemom samega spomenika.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja s spomenikom so po stanju v Zemljiški knjigi na dan 29. 5. 1991 naslednji:
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|št. vl. |št.  |kult.    |izm. m |imel. oz. imel. prav. upr.     |
|     |parc. |       |    |                  |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|spomenik:                                 |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|2464   |1470/2 |travnik   |12775 |Rimokat. žup. Trnovo        |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|2464   |1470/4 |zgr. cerk.  |443  |Rimokat. žup. Trnovo        |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|     |    |gosp. p.   |30   |Rimokat. žup. Trnovo        |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|     |    |dvorišče   |500  |Rimokat. žup. Trnovo        |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|     |    |travnik   |371  |Rimokat. žup. Trnovo        |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|2464   |1470/5 |sadovnjak  |605  |Rimokat. žup. Trnovo        |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|2464   |1470/6 |gozd     |294  |Rimokat. žup. Trnovo        |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|2464   |1464/7 |gozd     |276  |Rimokat. žup. Trnovo        |
+-----------------+-------------+-------+-----------------------------------+
|vplivno območje:                              |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|1137   |1460  |barj. trav. |7140  |Podgoršek Jožefa, Lj., Vevče 9   |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|2193   |1461  |travnik   |3769  |Remžgar Janez do 5/8, Remžgar   |
|     |    |       |    |Srečko do 3/8, oba Črna vas 37   |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|1381   |1464  |barj. trav. |3736  |Traven Jože, Iška vas 5      |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|1490   |1465/1 |   travnik|6418  |Jemc Anica, Lj., Grablovičeva 38  |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|1473   |1465/2 |barj. trav. |6583  |Vidmar Jelka, Črna vas 65     |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|1142   |1468  |travnik   |br. iz.|Novak Jožefa, Škofljica 8     |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|1941   |1469  |travnik   |br. iz.|Japelj Ivan, Črna vas 159     |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|367   |1470/1 |travnik   |14450 |Klopčič Marjan, Lj., Kovačeva 8 A |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|2566   |1470/3 |barj. trav. |13751 |Horvat Josipina, Lj., Pod hribom 70|
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|2834   |1474  |barj. trav. |12551 |Klemene Marija, Lj., Vodnikova 58 |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|     |    |njiva    |3560  |Klemene Marija, Lj., Vodnikova 58 |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|1150   |1481  |barj. trav. |3096  |Bostele Antonija, Lj., Hradetskega |
|     |    |       |    |c.                 |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|1151   |1482  |barj. trav. |3527  |Pečar Emil, Studenec 11/4, Škof  |
|     |    |       |    |Angela,              |
|     |    |       |    |Uraničeva 15 1/4, Pečar Jože, Pot |
|     |    |       |    |na Visoko 1/4, Žarkovič Vera,   |
|     |    |       |    |Studenec 11/4           |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|1423   |1485  |travnik   |6114  |Hočevar France, Lj., Zgornja    |
+---------+-------+-------------+-------+Hrušica 6 Vidmar Mirko, Črna vas 65|
|1153   |1486  |barj. trav. |6910  |                  |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
|1248   |1489  |travnik   |br.  |Dolničar Franc, Lj., C. v Kostanj |
|     |    |       |izm.  |31                 |
+---------+-------+-------------+-------+-----------------------------------+
5. člen
Spomenik obsega območje, ki je prikazano na podrobnem katastrskem načrtu v merilu 1:2000, je sestavni del odloka in na vpogled v sekretariatu za družbene dejavnosti občine Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljanskem regionalnem zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine in Mestni upravi za inšpekcijske službe.
III. VARSTVENI REŽIM
6. člen
Spomenik varujemo v njegovi izvirni, neokrnjeni podobi zunanjščine in interiera, vključno z opremo. Vsi posegi se podrejajo spomeniški pričevalnosti in funkciji. Za vse posege obvezno predhodno izdela Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine konservatorske smernice. Isto velja za neposredno okolico oziroma zunanjo ureditev spomenika.
7. člen
V vplivnem območju je prepovedana vsaka gradnja, tudi če gre za potrebe kmetijskega gospodarstva ali intenzivnega vrtnarstva.
IV. RAZVOJNE USMERITVE
8. člen
Spomeniku bomo zaradi njegovih kulturnih, zgodovinskih in estetskih vrednot zagotavljati njegov nadaljnji obstoj.
V. NADZOR
9. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
10. člen
Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka je pristojna Mestna uprava za inšpekcijske službe.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo do 30.000 din se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem svoje dejavnosti, če:
– izvaja posege na spomeniku ali neposredni okolici brez predhodnega soglasja Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine (6. člen);
– gradi v vplivnem območju spomenika (7. člen).
Z denarno kaznijo do 5.000 din se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo do 5.000 din se kaznuje tudi posameznik, ki stori katerega od prekrškov iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve poda po uveljavitvi odloka predlog za vpis zaznambe spomenika v Zemljiško knjigo.
13. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/91
Ljubljana, dne 26. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.