Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

215. Odlok o poslovnem času, stran 224.

Na podlagi 44. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91), 15. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77, 29/86) 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in RS, št. 10/91) in odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 16/90, 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 12. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 26. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o poslovnem času
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa minimalni obvezni poslovni čas za podjetja, ki opravljajo promet blaga na drobno, gostinske in obrtne storitve, turistične poslovalnice, lekarne, banke in PTT ter obratovalnice samostojnih obrtnikov, ki opravljajo prodajo blaga na drobno, gostinske in obrtne storitve in turistično dejavnost na območju občine Kamnik. Podjetja in samostojni obrtniki pri določitvi poslovnega časa v svojih poslovnih enotah v okviru določil tega odloka upoštevajo potrebe potrošnikov in turizma v skladu z načeli dobrega gospodarjenja in predpisi o javnem redu in miru.
2. člen
Podjetja in samostojni obrtniki morajo razpored poslovnega časa, prekinitev zaradi adaptacije, letnega dopusta, inventure in v primerih višje sile, priglasiti občinskemu upravnemu organu. V priglasitvi mora biti naveden tudi prosti dan tednu in koriščenje kolektivnega letnega dopusta.
Poslovni čas velja do priglasitve spremembe, ki mora biti opravljena pri pristojnem občinskem upravnem organu 15 dni pred predvideno spremembo, razen v primerih višje sile.
Pristojni občinski upravni organ zaradi širših interesov po potrebi usklajuje poslovni čas, proste dneve v tednu in koriščenje letnega dopusta.
Razpored poslovnega časa med tednom, pregled dežurnega poslovnega časa in prekinitev poslovanja, mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v poslovni prostor.
3. člen
Glede na poslovne in turistične interese ter zaradi krajevnih potreb lahko podjetja in samostojni obrtniki poslujejo vse dni v tednu v podaljšanem poslovnem času, razen če v tem odloku ni drugače določeno.
Dežurna podjetja in samostojni obrtniki poslujejo v podaljšanem dnevnem poslovnem času ob sobotah popoldne, nedeljah ter pred in med prazniki.
4. člen
Podjetja in samostojni obrtniki, ki poslujejo tudi ob sobotah popoldne, nedeljah in praznikih, imajo lahko skrajšan poslovni čas ali med tednom dela prost dan.
II. MINIMALNI OBVEZNI POSLOVNI ČAS
5. člen
Trgovine določijo poslovni čas:
– z neprekinjenim dopoldanskim poslovnim časom najmanj sedem ur dnevno, vse delovne dni v tednu najmanj med 9. in 11. uro, enako ob sobotah
– z deljenim poslovnim časom najmanj med 9. in 11. uro ter popoldan med 15. in 17. uro, vse delovne dni v tednu, razen v soboto, ko poslujejo najmanj med 9. in 11. uro
– s celodnevnim neprekinjenim poslovnim časom vse delovne dni v tednu najmanj med 9. in 17. uro, razen v soboto, ko poslujejo najmanj med 9. in 11. uro.
Zadnji delovni dan v koledarskem letu poslujejo vse trgovine najmanj med 9. in 11. uro.
6. člen
Tržnica posluje v skladu s tržnim redom.
7. člen
Prodajalne nafte in naftnih derivatov (bencinski servis) določijo poslovni čas vse delovne dni v tednu najmanj med 7. in 19. uro.
Ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih obratuje dežurna prodajalna najmanj med 7. in 19. uro.
Bencinska črpalka v Češnjicah – Tuhinjska dolina, obratuje po posebnem dogovoru.
8. člen
Lekarne določijo poslovni čas najmanj med 8. in 19. uro, razen ob sobotah, ko poslujejo najmanj med 8. in 13. uro.
Dežurstvo Lekarne Kamnik se določi po dogovoru z Lekarnami v občini Domžale.
9. člen
Banke določijo poslovni čas:
– z neprekinjenim dopoldanskim poslovnim časom najmanj med 9. in 11. uro, en dan v tednu poslujejo ves dan, s tem da določijo poslovni čas najmanj med 11. in 18. uro; ob sobotah ne poslujejo;
– z deljenim poslovnim časom najmanj 9. in 11. uro dopoldan in 15. in 17. uro popoldan, ob sobotah posluje likvidatura najmanj med 9. in 11. uro;
– s celodnevnim neprekinjenim poslovnim časom vse delovne dni v tednu, najmanj med 9. in 17. uro, razen ob sobotah, ko posluje likvidatura med 9. in 11. uro.
Vse banke poslujejo zadnji delovni dan v koledarskem letu najmanj med 8. in 13. uro.
10. člen
PTT enote na območju občine Kamnik določijo poslovni čas enako kot trgovine (5. člen). PTT enote izven mesta (razen enote Bakovnik in Center) določijo poslovni čas ob sobotah najmanj 2 uri.
11. člen
Gostinski obrati poslujejo najmanj pet dni v tednu, poslovni čas pa določijo:
– hotelske restavracije med 6. in 24. uro, ob petkih in sobotah lahko poslujejo do 1. ure,
– gostilne med 7. in 24. uro,
– okrepčevalnice med 7. in 23. uro,
– kavarne med 7. in 24. uro,
– bifeji med 7. in 23. uro,
– slaščičarne med 7. in 22. uro,
– diskoteke med 19. in 1. uro, ob petkih in sobotah med 19. in 5. uro.
Na podlagi soglasja sveta krajevne skupnosti lahko gostinski obrati poslujejo tudi dlje, kot je določeno v tem členu. Podaljšan poslovni čas pa priglasijo pristojnemu upravnemu organu.
12. člen
Pred in ob praznikih ter ob organiziranih prireditvah lahko gostinski obrati poslujejo v podaljšanem poslovnem času brez predhodne priglasitve pristojnemu občinskemu organu.
13. člen
Turistične posle na zakona o kmetijskih zemljiščih (med 9. in 18. uro, razen ob sobotah, ko ga določijo najmanj med 8. in 11. uro, v času poletne turistične sezone ob nedeljah posluje Turistični biro najmanj dve uri.
14. člen
Obratovalni čas Žičnic mora biti objavljen na vidnem mestu na Spodnji in Zgornji postaji nihalke, na enak način in preko sredstev javnega obveščanja mora biti objavljena tudi začasna sprememba ali prekinitev obratovanja žičnic. Upravljalec žičnic je dolžan pridobiti soglasje za dejanski poslovni čas od pristojnega občinskega upravnega organa.
15. člen
Obrt in druge storitvene dejavnosti Podjetja in samostojni obrtniki, poslujejo:
– z neprekinjenim dopoldanskim poslovnim časom, določijo poslovni čas najmanj med 8. in 15. uro, razen ob sobotah, ko ga določijo najmanj med 8. in 13. uro,
– v deljenem poslovnem času določijo poslovni čas dopoldne med 8. in 11. uro ter popoldne med 15. in 17. uro, razen ob sobotah, ko ga določijo najmanj med 8. in 11. uro,
– v celodnevnem neprekinjenem poslovnem času določijo poslovni čas najmanj med 8. in 17. uro, razen ob sobotah, ko ga določijo najmanj med 8. in 11. uro.
III. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
1. a) Pravno osebo, ki se ne ravna po tem odloku, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 5.000 din;
b) odgovorno osebo pravne osebe pa za tak prekršek z denarno kaznijo najmanj 3.000 din.
2. a) Samostojni obrtnik, ki ne poskrbi, da bi se pri izvajanju njegove dejavnosti ravnalo po tem odloku, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 5.000 din.
b) Odgovorna oseba pri zasebnem obrtniku, ki samostojno vodi obratovanje v obrtnikovi odsotnosti se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 3.000, če se ne ravna po tem odloku.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja tržna inšpekcija.
18. člen
Podjetja in samostojni obrtniki so dolžni uskladiti poslovni čas s tem odlokom najkasneje v treh mesecih od dneva njegove uveljavitve.
19. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o poslovnem času (Uradni list SRS, št. 31/84, 72/87).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-16/91
Kamnik, dne 26. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc l. r.