Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

219. Odlok o zavarovanju vodnega vira Anclovo na Jezerskem, stran 227.

Na podlagi 2. odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86) in 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in RS, št. 5/90 in 10/91) ter 9. člena odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na seji zbora združenega dela dne 19. 6. 1991, na seji zbora krajevnih skupnosti dne 19. 6. 1991 in na seji družbenopolitičnega zbora dne 19. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o zavarovanju vodnega vira Anclovo na Jezerskem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se zavarujejo zaloge in kakovost vode na območju, kjer se zajema pitna voda, se s tem odlokom določijo varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje pred onesnaženjem vodnega vira Anclovo na Jezerskem.
2. člen
Obseg varstvenih pasov je grafično prikazan na temeljni topografski karti in preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000, ki sta sestavni del tega odloka ter sta na vpogled pri sekretariatu za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve občine Kranj.
II. VARSTVENI PASOVI
3. člen
Ob upoštevanju geoloških in hidrogeoloških razmer, kakovosti in izdatnosti vodnega vira, tehničnega načina rabe, vrste in položaja zajetja se določijo naslednji varstveni pasovi:
1. najožji varstveni pas, razdeljen na cono a in b
2. ožji varstveni pas
3. širši varstveni pas.
4. člen
Posamezni varstveni pasovi obsegajo zemljišča parcelnih številk:
1. najožji varstveni pas:
– cona a:
145, 578 del, 580, 583/1 del, 583/2, 583/3 del, 584/1 del, 584/2, 599, 603/2, 605, 606/2 del, 608/1 del, 608/2, 632 del, 672, 674 del, 701/1 del, 701/3 del, 749 pot del, 753 del, 763 del.
– cona b:
116, 586, 587/2, 588/1 del, 588/2 del, 588/5 del, 589, 590, 594/1, 595, 597, 600, 603/1, 607, 748.
2. ožji varstveni pas:
568 del, 569/1 del, 569/2, 577, 578 del, 583/1 del in 584/1 del, 587/1, 588/1 del, 588/2 del, 588/3, 588/4, 588/5 del, 608/1 del, 608/3, 701/3 del, 200, 749 pot del, 763 potok del.
3. širši varstveni pas:
566, 567, 568/1 del, 568/2 del, 568/3 del, 569/1 del, 570, 576, 578 del, 112, 113, 114, 115/1, 115/2 vse k. o. Jezersko
III. VARSTVENI UKREPI
5. člen
Zaradi zavarovanja vodnega vira se za posamezne pasove določijo pogoji za gradnjo, promet in opravljanje gospodarskih dejavnosti.
6. člen
Za varstvene pasove velja načelo, da se ukrepi zaostrujejo s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki veljajo za bolj oddaljeni varstveni pas, veljajo tudi za varstveni pas, ki je bližje zajetju.
7. člen
Najožji varstveni pas obsega:
– cona a – območje zajetja pitne vode in območje potoka
– cona b – najožje zavarovano območje.
Za območje cone a veljajo naslednje določbe:
1. Površine v oddaljenosti 10 m od objekta zajetja so namenjene izključno objektom, ki služijo zajetju vode, so ograjene – urejene kot gozd ali travna površina in označene z opozorilnimi tablami.
2. Prepovedano je opravljanje gospodarske dejavnosti, razen rekreacije, poljedelstva brez umetnega gnojenja in živinoreje do 10 glav živine.
Za območje cone b veljajo naslednje določbe:
1. Ni dovoljena gradnja novih objektov, cest, skladišč in cevovodov lahkotekočih naftnih derivatov in nevarnih tekočin, odpiranje in izkoriščanje kamnoloma ter odlaganje odpadkov.
2. Izjemoma se dovoli gradnja objektov za izkoriščanje in zavarovanje vodnega vira in adaptacija in dograditev obstoječih objektov, obvezno z neprepustno in vodotesno greznico.
3. Prepovedano je opravljanje gospodarske dejavnosti razen poljedelstva in živinoreje brez gnojenja, gozdarstva, turizma in rekreacije.
8. člen
V ožjem varstvenem pasu je dopustno:
1. gozdarstvo, živinoreja, poljedelstvo in rekreacija,
2. adaptirati že obstoječe objekte.
V tem pasu ni dovoljena gradnja novih objektov ter uporaba biocidov in večjih količin naravnega gnoja.
9. člen
V širšem varstvenem pasu velja režim sanitarnega varovanja in je dovoljeno graditi objekte in naprave, namenjene organizirani turistični ponudbi in rekreaciji ter izvajati gradbene posege za izboljšanje obstoječih gospodarskih dejavnosti.
Objekti morajo biti opremljeni z vodotesnimi in neprepustnimi greznicami.
Prepovedana je uporaba biocidov na bazi cianovodikove kisline, fenola, krezola, živosrebrnih in svinčevih spojin, odlaganja odpadkov, ponikovanja neprečiščenih odpadnih voda, gradnja skladišč lahkotekočih naftnih derivatov skupne prostornine nad 100 m3 in posameznih cistern nad 20 m3. Skladišča morajo biti zgrajena v skladu s 1. stopnjo zaščite.
10. člen
Izjemoma je dovoljena v ožjem in širšem varstvenem pasu izgradnja ceste s predpisanimi pogoji:
– neprepustno cestišče,
– 2 m širok pas ob cesti mora biti nagnjen proti koritnici,
– z neprepustno koritnico.
– z lovilci maščob.
Enaki pogoji ureditve veljajo tudi za dovozno cesto do tovorne žičnice, ki poteka skozi ožji in najožji varstveni pas. Ob njej se morajo postaviti opozorilne table.
11. člen
Na vsem zavarovanem območju je prepovedano ogrevanje z nafto in naftnimi derivati.
12. člen
Vsako izlivanje ali izpuščanje nevarnih ali škodljivih snovi, mora vsak, ki to zazna ali povzroči, takoj sporočiti Centru za obveščanje za Gorenjsko na telefon št. 985, najbližji Postaji milice, vodnogospodarski in sanitarni inšpekciji.
13. člen
Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo varstvenih ukrepov, je odškodninsko odgovoren in je dolžan škodo odpraviti na lastne stroške.
IV. NADZORSTVO IN DOLOČBE O KAZNIH
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Z denarno kaznijo do 5.000 din se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s 7., 8., 9., 11., 12. in 16. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo do 30.000 din se kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju s 7., 8., 9., 10, 11., 12., 16. in 17. členom tega odloka.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje z denarno kaznijo za prekrške po prejšnjem odstavku do 5.000 din.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Upravljalec vodovoda mora v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka prilagoditi najožji varstveni pas določbam tega odloka.
17. člen
Obstoječe objekte in gospodarske dejavnosti v varstvenih pasovih morajo lastniki oziroma upravljalci urediti v skladu z določbami 7., 8., 9., 10 in 11. člena tega odloka v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-2/1989-04
Kranj, dne 19. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros l. r.