Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

216. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju skupnega pašnika Velika planina, stran 226.

Na podlagi 15. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in RS, št. 9/90 in 5/91) in 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 16/90 in 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 12. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 26. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju skupnega pašnika Velika planina
1. člen
S tem odlokom se na predlog Kmetijske zadruge Emona Domžale uvede agromelioracijski postopek za izvedbo agromelioracijskih del na skupnem pašniku Velika planina v k. o. Črna.
2. člen
Agromelioracijsko območje obsega 309 ha. Meje območja so vrisane v katastrskem preglednem načrtu v merilu 1:5000, ki je na vpogled v Sekretariatu za gospodarstvo in družbene dejavnosti občine Kamnik.
3. člen
Investitor agromelioracijskih del je Kmetijska zadruga Emona Domžale. Investitor zagotovi sredstva od Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Ljubljani v višini 90% od predračunske vrednosti agromelioracijskih del, 10% pa je udeležba pašne skupnosti Velika planina.
4. člen
Agromelioracijska dela na območju iz 2. člena tega odloka obsegajo: posek in odstranitev grmovne zarasti, odstranitev kamenja s pašnih površin, ureditev napajališč za živino, ureditev stalne ograje in druga dela, navedena v investicijskem programu in ureditvenem načrtu za skupni pašnik Velika planina.
5. člen
Pašna skupnost Velika planina je dolžna na agromelioracijskem območju posekati in odstraniti grmovno zarast, odstraniti kamenje s pašnih površin in sodelovati tudi pri drugih agromelioracijskih delih. Rok za izvedbo del določi investitor.
Upravni organ občine Kamnik, pristojen za kmetijstvo, odredi v upravnem postopku izvedbo del iz prvega odstavka tega odloka na stroške pašne skupnosti Velika planina, če jih le-ta ne bi izvedla v določenem roku.
6. člen
Način rabe zemljišč po izvedeni agromelioraciji mora ustrezati kulturi in kvaliteti zemljišča v skladu z investicijskim programom.
7. člen
Pašna skupnost Velika planina je po izvedeni agromelioraciji dolžna na lastne stroške vzdrževati agromelioracijske objekte in naprave v uporabnem stanju.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-19/91
Kamnik, dne 26. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc l. r.