Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

240. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju pašnika Rovt, stran 239.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/86, ter RS, št. 9/90 in RS, št. 5/91) ter odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) sta zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti na seji dne 28. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju pašnika Rovt
1. člen
S tem odlokom se na predlog M-Zgornjesavinjske kmetijske zadruge Mozirje uvede agromelioracijski postopek za izvajanje agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih na območju pašne skupnosti Rovt v delu k. o. Šmartno ob Dreti.
2. člen
Agromelioracijsko območje »pašnika Rovt« obsega 14,40 na kmetijskih zemljišč.
Meja območja agromelioracije je vrisana v katastrskih preglednih kartah, ki so sestavni del investicijske dokumentacije »Ureditveno-investicijski program za pašno skupnost Rovt«, katero je izdelala Mercator – Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje v januarju 1990. Dokumentacija je na vpogled pri M-Zgornjesavinjski kmetijski zadrugi Mozirje.
3. člen
Zemljišča na agromelioracijskem območju so z družbenim planom občine Mozirje trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo. Agromelioracija je v skladu z družbenim planom občine Mozirje za obdobje 1986-1990.
4. člen
Agromelioracija obsega ureditev pašnih površin za pašo govedi. V ta sklop je zajeto: čiščenje zaraslih površin, dosejevanje s travno deteljno mešanico, založno gnojenje s fosforjem in apnenje na podlagi opravljenih analiz zemlje, ureditev čredink, napajališč in solnic.
5. člen
Investitor del za agromelioracijo je M-Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje.
Investitor zagotovi 90% sredstev od Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sam pa zagotavlja 10% vrednosti investicije.
6. člen
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni opraviti očiščevalna dela na pašnih površinah, setev travno deteljne mešanice, ter vsa pripravljalna dela za ureditev čredink, napajališč in solnic.
V primeru, da lastniki oziroma uporabniki zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v programu, odredi upravni organ pristojen za kmetijstvo v skladu s 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča.
7. člen
Kultura in način rabe melioriranih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedenih agromelioracijah. Dolgoročne in letne proizvodne programe sprejema investitor del.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč so pri rabi teh zemljišč vezani na sprejeti proizvodni program.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-83/91-08
Mozirje, dne 11. julija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.