Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

227. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju "Polhograjska dolina" (Butajnova, Šentjošt II, ureditev pašnika Setnik II), stran 233.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 17/86) in 11. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 1/90) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na predlog M-Kmetijske zadruge Ljubljana na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 26. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju »Polhograjska dolina« (Butajnova, Šentjošt II, ureditev pašnika Setnik II)
1. člen
S tem odlokom se uvede agromelioracijski postopek na delu k. o. Butajnova in delu k. o. Šentjošt ter ureditev pašnika na delu k. o. Setnik, določi ureditveni načrt in investicijski program, rok izvedbe, financiranje investicije, način rabe zemljišč po izvedenih delih ter vzdrževanje pašnih naprav.
2. člen
Agromelioracijska dela se izvajajo na parcelah in sicer v:
– k. o. Butajnova parcelne številke 312, 314, 316, 334, 335, 339, 340, 443/1, 351, 343/2, 345/2, 347, 348, 350, 352, 345/3, 346, 712/10, 741/2, 776/3, 732, 737/1, 737/2, 735/1, 734, 736, 747, 749, 751, 752, 740, 738, 753/1, 753/2, 753/3, 753/4, 713/1, 754, 756/1, 756/3, 775, 757/1, 223, 205/2, 205/1, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 144, 147/1, 136, 159/2, 167, 163, 165, 169, 168, 175, 855, 132, 133, 131, 128, 160, 158, 148, 184, 181, 182, 179/1, 179/3, 178, 817, 821, 818/1, 818/2, 823/2, 823/1, 241/1, 159/3, 237/1, 179/2, 866, 877, 880/4, 880/3, 880/2, 873, 881, 874, 872, 237/2, 830, 826, (na 76,5 ha);
– k. o. Šentjošt parcelne številke 43, 47, 38, 30/1, 30/3, 35/2, 35/3, 35/4, 8/3, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/5, 15, 16/1, 16/2, 17, 381, 388, 375, 383, 387, 376, 378, 380, 50, 58, 56/2, 60/1, 60/2, 62, 63, 77/2, 73/1, 74/1, 409/7, 409/8, 409/9, 409/10, 409/12, 409/19, 1005, 1006/2, 743/2, 748/2, 817, 829, 830, 831, 81/1, 70, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 97 (na 54,5 ha);
– ureditev pašnika se izvede na parcelah k. o. Setnik parcelne številke 939, 938, 936, 935, 933, 932, 937, 931, 930, 944, 941, 945, 949, 951, 952, 953, 926, 886, 879, 885, 880, 781, 782/1, 782/2, 919, 920, 913, 916, 923 (na 18,5 ha).
3. člen
Agromelioracije in ureditev pašnika se bodo izvajale po ureditvenih načrtih in investicijskih programih, ki jih je izdelala M-Kmetijska zadruga Ljubljana, Ljubljana, Ižanska cesta 303. Dela se bodo izvajala v letu 1991 in spomladi 1992.
4. člen
Agromelioracijsko območje iz 2. člena tega odloka obsega 149,5 na kmetijskih zemljišč. Meja območij je vrisana v katastrski pregledni karti v merilu 1: 5000 in je na vpogled pri M-Kmetijski zadrugi Ljubljana, Ljubljana, Ižanska cesta 303 in pri občinskem sekretariatu za gospodarstvo občine Ljubljana Vič-Rudnik.
5. člen
Zemljišča na agromelioracijskem območju so z dolgoročnim in srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Vič-Rudnik trajno namenjena kmetijski rabi. Agromelioracija zemljišč in ureditev pašnika je predvidena v družbenem planu občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1991-1995 in v republiškem programu usposabljanja kmetijskih zemljišč 1991-1995.
6. člen
Agromelioracija obsega odstranjevanje kamenja, grmovja, izravnavo nastalih jam, urejanje poti, urejanje njivskih površin, založno gnojenje brez uporabe dušikovih gnojil in uvajanje donosnejše rabe kmetijskih površin.
7. člen
Investitor agromelioracijskih del M-Kmetijska zadruga Ljubljana pridobi sredstva za agromelioraciji Butajnova in Šentjošt II od Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 75% od predračunske vrednosti, 25% lastne udeležbe zagotovijo kmetje, lastniki in uporabniki parcel z lastnim delom in nakupom gnojil. Za ureditev pašnika Setnik II pa investitor pridobi 90% predračunske vrednosti od Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in zagotovi 10% lastne udeležbe.
8. člen
Lastniki in uporabniki zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni posekati in odstraniti grmovje, odstraniti izruvano kamenje, zasuti nastale jame, vsejati travnodeteljne mešanice in uporabljati zemljišča v skladu z investicijskim programom izvedbe agromelioracije.
V primeru, da lastniki oziroma uporabniki zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v programu, odredi občinski sekretariat za gospodarstvo v skladu s 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča.
9. člen
Kultura in način rabe melioriranih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedenih melioracijah.
Lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju morajo po izvedbi agromelioracije prilagoditi kulturo in način rabe kmetijskega zemljišča proizvodnemu programu, v s tem odlokom določenem ureditvenem načrtu in investicijskem programu.
10. člen
Lastnik pašnika je dolžan redno vzdrževati pašnik in pašne naprave.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava inšpekcijskih služb – Kmetijska inšpekcija Skupščine mesta Ljubljane.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/91
Ljubljana, dne 26. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.