Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3626. Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1)
3627. Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK)
3628. Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI)
3629. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP)
3630. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O)
3631. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-C)
3632. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-F)

MINISTRSTVA

3633. Pravilnik o vozniških dovoljenjih
3634. Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19
3635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo
3636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
3637. Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3638. Sklep o uporabi smernic o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS
3639. Tarifa 2021 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
3640. Tarifa 2021 o plačilih za izvajanje poštnih storitev
3641. Tarifa 2021 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
3642. Tarifa 2021 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa
3643. Poročilo o gibanju plač za oktober 2020

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3644. Kolektivna pogodba dejavnosti za storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

OBČINE

Ankaran

3645. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2021
3646. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist

Cankova

3647. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2021

Črnomelj

3648. Odlok o razveljavitvi Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem
3649. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Črnomelj
3650. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Črnomelj
3651. Sklep o določanju izhodiščne višine najemnin za poslovne prostore, garaže in skladišča v lasti Občine Črnomelj

Dobje

3652. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje
3653. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko

Dravograd

3654. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd v obdobju januar–marec 2021
3655. Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd za leto 2021
3656. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2021
3657. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2021

Gornji Petrovci

3658. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci
3659. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Ig

3660. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2021

Ilirska Bistrica

3661. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica

Jesenice

3662. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
3663. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti

Kočevje

3676. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2021
3677. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2022
3678. Odlok o delovanju javne blagajne
3679. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje
3680. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Kočevje
3681. Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Kočevje
3682. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021

Kranjska Gora

3664. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB5)

Laško

3665. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 270/4, 280/3, 122/3 in 951/7, k.o. Šentrupert (1032)

Lendava

3666. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2021
3667. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2022
3668. Sklep o ekonomski ceni za Vrtec Lendava
3669. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu

Litija

3670. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2021
3671. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2022
3672. Odlok o tržnem redu tržnice v Litiji

Logatec

3673. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Logatec v obdobju januar–marec 2021

Luče

3674. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2020-2
3675. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2021

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

29. Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško (MSPP-A)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti