Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3641. Tarifa 2021 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja, stran 10306.

  
Na podlagi 6. člena, tretjega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr., 81/14, 21/16, 63/16 in 64/19) in 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 31/13, 21/16, 15/17 in 72/18), izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 2 1 
o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2021.
2. člen 
(plačilo na podlagi obvestila) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila za zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih komunikacijskih storitev je 1,70 EUR.
(2) Število točk je določeno v 6. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).
3. člen 
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je 0,60 EUR.
(2) Število točk je določeno v poglavju II. Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr., 81/14, 21/16, 63/16 in 64/19).
4. člen 
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je 1,22 EUR.
(2) Število točk je določeno v 7. členu Splošnega akta o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 31/13, 21/16, 15/17 in 72/18).
5. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2021.
Št. 410-3/2020/7
Ljubljana, dne 31. julija 2020
EVA 2020-3130-0040
Mag. Tanja Muha 
direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-10/2020/5 z dne 23. 12. 2020.
Priloga k Tarifi 2021 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja za delovanje regulatornega organa na področju elektronskih komunikacij:
P R I L O G A 
Posebna obrazložitev Tarife 
Tarifa 2021 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1), in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vire financiranja agencije na področju elektronskih komunikacij določa ZEKom-1, in sicer predvideva tri vrste plačil:
– plačila na podlagi obvestila iz 5. člena ZEKom-1 (6. člen ZEKom-1),
– plačila za uporabo radijskih frekvenc (60. člen ZEKom-1),
– plačila za uporabo elementov oštevilčenja (74. člen ZEKom-1).
3. Za vsakega od zgoraj navedenih virov financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določena z zakonom (drugi in tretji odstavek 6. člena ZEKom-1) oziroma s splošnim aktom, ki ga sprejme agencija (drugi odstavek 60. člena in drugi odstavek 74. člena ZEKom-1). Pri določitvi vrednosti točke mora agencija upoštevati naslednja pravila:
– vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb ZEKom-1, razen določb V. in VI. poglavja,
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje ZEKom-1),
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom elementov oštevilčenja (VI. poglavje ZEKom-1).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2021.
5. V letu 2021 bo agencija na področju elektronskih komunikacij, ki ga pokriva ta tarifa, z zbranimi sredstvi zasledovala spodaj navedene cilje, ločeno za vsako vrsto plačila.
6. Izvajanje aktivnosti na podlagi zakona o elektronskih komunikacijah (razen določb V. in VI. poglavja zakona): Agencija namerava doseči naslednje cilje, ki so natančneje opisani v programu dela za leto 2021, in sicer:
a) poleg rednih nalog izvajati več aktivnosti za dosego ciljev v okviru regulacije:
– priprava nove triletne strategije, ki bo spodbujala gradnjo zelo visokozmogljivih omrežij in razvoj učinkovite konkurence na trgu,
– ugotavljanje zamenljivosti med posameznimi tehnologijami na maloprodajnem in veleprodajnem trgu,
– ugotavljanje tehnične in ekonomske izvedljivosti razvezave optične krajevne zanke na nivoju valovne dolžine v primeru točka-več točk (P2MP) omrežij ter sorazmernost naložitve takšne obveznosti,
– spremljanje izvrševanja naloženih necenovnih in cenovnih obveznosti na vseh upoštevnih trgih,
– izvajanje testov, povezanih s predhodnim preskusom gospodarske ponovljivosti, ki so kot cenovne obveznosti naložene na upoštevnih trgih širokopasovnega dostopa,
– priprava podrobne metodologije za vodenje ločenih računovodskih evidenc za operaterje s pomembno tržno močjo,
– zbiranje geografskih podatkov povpraševanja na maloprodajnem in veleprodajnem trgu za spremljanje razvoja trga in izvedbo geografske segmentacije (analiza trgov) ter navzkrižno preverjanje točnosti podatkov v evidenci infrastrukturnih omrežij in objektov,
– spremljanje gibanja in trendov maloprodajnih cen,
– spremljanje stanja povpraševanja na veleprodajnem trgu produktov in storitev dostopa do širokopasovnega omrežja,
– spremljanje trendov na trgu, uporabe storitev in potrebe končnih uporabnikov elektronskih komunikacij,
– nudenje podpore operaterjem pri izvajanju Uredbe o mednarodnem gostovanju (roaming),
– nadgradnja portala infrastrukturnih investicij, s čemer bodo omogočene dodatne informacije in funkcionalnosti uporabnikom portala,
– nadaljevanje vzdrževanja in optimizacije delovanja Geoportala AKOS,
– izvajanje aktivnosti v smislu nudenja strokovne pomoči v primeru težav pri izvedbi skupnih gradenj,
– izvajanje delavnic z definiranimi deležniki, pri katerih se pričakujejo tako potrebe kot dejanske spremembe na področju investiranja,
– oblikovanje priporočil za lokalne skupnosti pri pripravi prostorskih aktov na področju telekomunikacij,
– spremljanje izvajanja univerzalne storitve skladno s predpisanimi obveznostmi in veljavnimi podzakonskim akti,
– vodenje uradnih evidenc operaterjev in drugih evidenc, zbiranja podatkov in poročanja o razvoju trga elektronskih komunikacij, pripravljanje gradiva za mednarodna telesa in druge oblike mednarodnega sodelovanja ter sodelovanje z domačimi strokovnimi javnostmi in deležniki na trgu elektronskih komunikacij.
b) Radiofrekvenčni spekter:na podlagi V. poglavja ZEKom-1 agencija zagotavlja optimalno rabo frekvenčnega spektra kot omejene naravne dobrine. V zvezi z navedenim bo agencija v letu 2021 potrdila novo triletno strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Agencija namerava izvajati naslednje aktivnosti, ki so natančneje opisane v programu dela za leto 2021, in sicer:
– priprava nove Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2021-2023, in sicer na podlagi ZEKom-1 in skladno s strateškimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo, št. 381-3/2010-MIZS/101 z dne 14. 4. 2020;
– zaključek javnega razpisa z javno dražbo za proste radijske frekvence za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom za nacionalno pokrivanje;
– začetek priprave javnega razpisa z javno dražbo za javne mobilne storitve namenjene za lokalno uporabo;
– priprava in izvedba javnih razpisov za proste frekvence za analogno radiodifuzijo v manjših sklopih in v sodelovanju s Svetom za radiodifuzijo in Ministrstvom za kulturo;
– raziskovanje možnosti nadaljnjega razvoja prizemne televizije in konvergence radiodifuznih in mobilnih storitev;
– nadaljevanje reorganizacije spektra in priprava regulatornih podlag za delovanje elektronskih komunikacij za nudenje PPDR storitev, poslovno kritičnih storitev, naprednih železniških komunikacij s ciljem zagotoviti namenski spekter za javno varnost ter zaščito in reševanje (PPDR);
– izdajanje in podaljševanje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, vodenje registrov frekvenc, mednarodne koordinacije ter optimizacije frekvenc ter s tem zagotavljanje možnosti posodabljanja infrastrukture za radiokomunikacijske storitve;
– načrtovanje in optimiziranje radiofrekvenčnega spektra z upoštevanjem zakonodaje in potreb trga;
– spremljanje stanja na trgu ter raziskovanje možnosti njegovega nadaljnjega razvoja;
– nadaljevanje aktivnosti za ščitenje interesov RS glede škodljivega motenja čezmejnih radijskih postaj;
– formiranje podatkovne baze za vodenje evidenc o osebnih javljalnikih lokacije;
– aktivno mednarodno udejstvovanje pri sooblikovanju evropske regulatorne politike ter sodelovanje in podpora pri implementaciji evropskega pravnega okvira ter oblikovanje dobrih praks;
– podpora drugim resornim nacionalnim organom pri doseganju ciljev na področju razvoja trga elektronskih komunikacij in sodelovanje z njimi;
– organizacija strokovnih posvetov in delavnic z namenom ohranjanja aktivnega sodelovanja z deležniki na trgu v smeri iskanja optimalnih pristopov in rešitev za doseganje zastavljenih ciljev.
Pri upravljanju z radijskim spektrom mora agencija zagotavljati njegovo učinkovito rabo, pospeševati uporabo spektralno učinkovitih tehnologij ter zagotavljati in spodbujati razvoj slovenskega gospodarstva. V ta namen bo vodila upravne postopke za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radijske in televizijske postaje (tako za analogno kot digitalno oddajanje), fiksne zveze, satelitske zveze, radijske postaje letal, radijske postaje plovil, zasebne in izvedla predvidene javne razpise z javno dražbo za javne mobilne komunikacije; izdajala bo radioamaterska dovoljenja (dodelitev klicnega znaka); ter izvajala mednarodno usklajevanje uporabe radijskih frekvenc, ki vključuje pripravo multilateralnih in bilateralnih sporazumov. Agencija v okviru svojih prisojnosti sodeluje tudi na mednarodnem področju v okviru ITU, CEPT, Evropske komisije in NATO. Poleg tega bo tudi analizirala postopke podeljevanja radijskih frekvenc in jih optimizirala, frekvence bo mednarodno koordinirala ter pripravila razpise radijskih frekvenc za mobilne komunikacije in v sodelovanju s Svetom za radiodifuzijo (SRDF) in Ministrstvom za kulturo nadaljevala za dodelitev analognih radijskih frekvenc za razširjanje radijskih programov. Agencija bo tudi v letu 2021 zagotovila največjo možno proaktivnost v vseh fazah razpisov, da se ti čimprej zaključijo in frekvence dodelijo izdajateljem radijskih programov. Prav tako bo agencija nadaljevala z izvajanjem aktivnosti za obrambo spektra Republike Slovenije pred motnjami iz drugih držav. Z nadzorom zagotavljanja javnih komunikacijskih storitev bo tudi v letu 2021 spremljala ODRF za javne mobilne sisteme, pripravila posodobitev metodologije spremljanja ODRFjev, izračunala pokritost z mobilnim signalom glede na tehnologijo ter spremljala kakovost storitev fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij, spremljala bo tudi konvergenco javnih mobilnih in radiodifuznih storitev v UHF pasu in prehod iz DTT na LTE ter vzpodbujala uvajanje 5G tehnologije. Pri tem bo agencija z nadzornimi in upravnimi postopki spodbujala tudi učinkovito uporabo radijskih frekvenc. Za leto 2021 agencija načrtuje tudi redno posodobitev nadzorno-merilnega sistema za spremljanje rabe radijskega spektra. Glavna naloga na področju radijskega spektra v letu 2021 je zaključek javnega razpisa z javno dražbo za proste radijske frekvence za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom za nacionalno pokrivanje, vključno s pasovi 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz (katerih veljavnost izteče leta 2021) in delom spektra v pasovih 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Agencija načrtuje, da bo ob vseh predhodnih posvetih javni razpis objavila do konca leta 2020, dražbo pa izvedla v začetku leta 2021. Agencija bo predvidoma izdala odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc v prvi polovici leta 2021, rok iz akcijskega načrta za pokrivanje enega večjega mesta s 5G pa bo predvidoma realiziran 30. 6. 2021. Po zaključku navedenega javnega razpisa namerava agencija izvesti tudi še javni razpis z javno dražbo frekvenc za javne mobilne storitve, namenjene le za lokalno uporabo, podeliti namerava del spektra v pasovih 2300 MHz in 3600 MHz. Agencija predvideva začetek postopka javnega razpisa v drugem oziroma tretjem četrtletju 2021, pri čemer je zaključek postopka predviden do sredine leta 2022.
c) Oštevilčenje: z namenom zasledovanja določb VI. poglavja ZEKom-1bo agencija v letu 2021 skrbela za racionalno uporabo elementov oštevilčenja in še naprej vodila ustrezno uradno evidenco. Agencija bo spremljala in obravnavala področje številk posebnega pomena. Na čimbolj primeren in transparenten način bo skušala narediti platformo prijazno potencialnim uporabnikom elementov oštevilčenja. Agencija se pogosto sooča z novimi poslovnimi modeli in pristopi na trgu elektronskih komunikacij, ki potrebujejo stalno spremljanje ustreznosti trenutnih regulativnih in zakonskih določil pri dodeljevanju elementov oštevilčenja. Namen ima tudi intenzivirati sodelovanje na mednarodnem področju v okviru ekspertnih skupine CEPT/ECC in ITU, z aktivno udeležbo in vplivanjem na pripravo smernic, priporočil in dobrih praks, hkrati pa bo agencija ponudila gostovanje ene izmed delovnih ekspertnih skupin na področju številk v okviru organizacije CEPT/ECC.
7. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagane vrednosti točk. Pri izračunu agencija upošteva potrebno pokrivanje stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti agencije, glede na načrtovane cilje in naloge.
Dodatno agencija pri pripravi tarif za uporabo elementov oštevilčenja in tarif na podlagi obvestila načrtuje tudi porabo presežka prihodkov nad odhodki posameznega vira glede na prvotno načrtovane vrednosti, zato se tarifi primerjalno z letom 2020 znižata. Dvig tarife za uporabo radijskih frekvenc pa je posledica (1) višjih stroškov storitev povezanih z najemom zunanjih izvajalcev v povezavi z izvedbo javne dražbe (2) načrtovanim enkratnim prihodkom iz naslova zaračunanih administrativnih stroškov javne dražbe v letu 2021 ter (3) učinka nižje realizacije prihodkov za uporabo radijskih frekvenc v višini 1,0 milijona EUR. Ta tarifa tako vključuje vse stroške obračunskega leta, s tem, da se del stroškov iz naslova upravljanja radiofrekvenčnega spektra krije s prihodki iz naslova administrativnih stroškov javne dražbe, ki jih bodo vplačali dražitelji ter dodatno načrtovan presežek odhodkov nad prihodki poslovnega leta 2020.
Agencija bo, upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg potrebnih stroškov za opravljanje regulatornih nalog, za posamezno vrsto plačila, zvišala oziroma znižala naslednje tarife, in sicer:
– pri plačilih za uporabo elementov oštevilčenja znižanje za 0,06 EUR oziroma 4,69 odstotka;
– pri plačilih na podlagi obvestila znižanje za 0,57 EUR, oziroma 25,11 odstotka;
– pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc zvišanje za 0,05 EUR oziroma za 9,09 odstotka;
Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2021, oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti, morebiten presežek odhodkov nad prihodki poslovnega leta ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb za plačila na podlagi ZEKom-1. Predlog tarife je tako stroškovno naravnan.

AAA Zlata odličnost