Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3639. Tarifa 2021 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, stran 10304.

  
Na podlagi petega odstavka 38. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 2 1 
o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2021.
2. člen 
(vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti) 
(1) Vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti znaša 0,75 EUR.
(2) Število točk je določeno v poglavju II. Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12).
3. člen 
(vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo) 
(1) Vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo znaša 0,75 EUR.
(2) Število točk določeno v poglavju III. Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12).
4. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2021.
Št. 410-3/2020/5
Ljubljana, dne 31. julija 2020
EVA 2020-3130-0039
Mag. Tanja Muha 
direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-10/2020/5, z dne 23. 12. 2020.
Priloga k Tarifi 2021 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo:
P R I L O G A 
Posebna obrazložitev tarife 
Tarifa 2021 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno plačevanje agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti, ki se nanašajo na regulacijo televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15; v nadaljnjem besedilu: ZAvMS) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izdajateljev televizijskih programov in ponudnikov na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, kot so opredeljeni v prvem odstavku 38. člena ZAvMS.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke določi agencija posebej za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti in posebej za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določena v Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2021.
5. Z načrtovanimi sredstvi namerava agencija doseči naslednje cilje, ki so natančneje opisani v programu dela za leto 2021, in sicer:
– zagotavljanje enakovrednih pogojev za delovanje vseh deležnikov na trgu preko javnih razpisov za dodelitev ustreznih pravic dostopa za digitalno prizemno oddajanje televizijskih programov ter izdajo dovoljenj za izvajanje dejavnosti;
– izvajanje inšpekcijskega in prekrškovnega nadzora na podlagi Zmed in ZAvMS na vseh področjih iz pristojnosti agencije;
– zaščito otrok in mladoletnikov pred potencialno škodljivimi vsebinami v avdiovizualnih medijskih storitvah s pomočjo ustreznega nadzora in preko projektov Gledoskop ter medijske in informacijske pismenosti;
– sistematično spremljanje stanja na področju elektronskih medijev za regulacijo v podporo razvoju trgov in doseganje ciljev javnih politik;
– gledalcem omogočiti čimbolj raznovrstno in zanimivo ponudbo radijskih programov na digitalni prizemni platformi s pomočjo spodbujanja in spremljanja razvoja digitalne platforme za radiodifuzno razširjanje televizijskih programov ter pripravo javnih razpisov za dodelitev pravic dostopa;
– sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih aktov, ki podpirajo cilje slovenskih javnih politik na področju medijev;
– ozaveščanje uporabnikov medijskih vsebin in informacijskih tehnologij k njihovi varni rabi preko portala za medijsko in informacijsko pismenost MIPI;
– stalno izobraževanje kadrov ter pridobivanje znanja, virov in podatkov v hitro spreminjajočem se svetu medijske produkcije, distribucije in potrošnje;
– zagotavljanje predvidljivega regulatornega okolja za vse deležnike na trgu, zmanjševanje medsebojnih sporov in kršitev zakonodaje s strani deležnikov ter stalno proaktivno sodelovanje z vsemi deležniki na medijskem trgu ter v tem okviru zagotavljanje in organizacija strokovnih posvetov in delavnic za vse deležnike ter zainteresirano javnost;
– aktivno udeležbo v strokovnih razpravah doma in na mednarodni ravni z namenom prenosa dobrih regulativnih praks v Slovenijo;
– sodelovanje pri razvoju in prenovi zakonskih mehanizmov EU ter izmenjavi in spremljanju legislativnih trendov v širšem mednarodnem okolju.
6. Tarifa za izvajanje medijskih storitev je kljub višjim stroškom dela in večjega števila točk v letu 2021, zaradi porabe presežka prihodkov nad odhodki glede na prvotno načrtovane vrednosti, nižja kot primerjalno v letu 2020. Agencija bo, upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg potrebnih stroškov za opravljanje regulatornih nalog, znižala tarifo, in sicer:
– pri plačilih za izvajanje medijskih storitev znižanje za 0,15 EUR oziroma 16,67 odstotka.
Agencija je predlog tarife, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2021, oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb.

AAA Zlata odličnost