Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3642. Tarifa 2021 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa, stran 10309.

  
Na podlagi 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) v zvezi s prvim odstavkom 184. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 2 1 
o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila prevoznikov in plačila upravljavca javne železniške infrastrukture Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2021.
(2) Ta tarifa določa tudi višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2019, za katerega se prevozniku poveča znesek plačila agenciji.
2. člen 
(vrednost točke) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila agenciji znaša 22,25 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine zavezancev je določeno v drugem odstavku 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18).
3. člen 
(višina deleža glede na zaračunano uporabnino) 
Višina deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2019 znaša 2,26 odstotka.
4. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2021.
Št. 410-3/2020/6
Ljubljana, dne 31. julija 2020
EVA 2020-3130-0042
Mag. Tanja Muha 
direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-10/2020/5 z dne 23. 12. 2020.
Priloga k Tarifi 2021 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa:
P R I L O G A 
Posebna obrazložitev tarife 
Tarifa 2021 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev iz prvega odstavka 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18; v nadaljnjem besedilu: ZZelP) v višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v tem zakonu in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Zavezanci za plačilo agencije so prevozniki v železniškem prometu in upravljavec javne železniške infrastrukture (prvi odstavek 18.e člena ZZelP).
3. Obveznost plačila zavezancev je določena v drugem odstavku 18.e člena ZZelP. Za prevoznike znaša 500 točk in se jim poveča za znesek, ki ustreza deležu prevozniku zaračunane uporabnine v preteklem obdobju. Za upravljavca javne železniške infrastrukture pa znaša 5500 točk. Agencija določi vrednost točke in višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v preteklem obdobju s to tarifo.
4. Naloge agencije so podrobneje opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2021. Sestavni del programa dela in finančnega načrta je tudi tarifa.
5. Z načrtovanimi sredstvi namerava agencija doseči naslednje cilje, ki so natančneje opisani v programu dela za leto 2021, in sicer:
– zagotavljanje enakopravnega dostopa do javne železniške infrastrukture in pravičnega zaračunavanja uporabnine za njeno uporabo ter s tem zagotavljanje vsem prosilcem/prevoznikom nediskriminatorno obravnavo in krepitev konkurence;
– zagotavljanje izboljšanja izkoriščenosti dodeljenih vlakovnih poti in učinkovito uporabo javne železniške infrastrukture;
– zagotavljanje skladnosti določitve stroškovne osnove za obračun uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture z veljavnimi predpisi ter s tem zagotavljanje transparentnega, pravilnega in nediskriminatornega zaračunavanja uporabnine;
– zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do objektov in naprav, v katerih se izvajajo dodatne storitve in pravično zaračunavanja njihove uporabe ali/in storitev v njih ter s tem zagotavljanje prevoznikom enakopravne pogoje za konkurenco na tem trgu, zlasti novim prevoznikom pri vstopu na ta trg;
– preverjanje, ali upravljavci objektov in naprav, v katerih se izvajajo dodatne storitve, zagotavljajo vsem naročnikom dostop do njih in do storitev v njih pod enakimi pogoji ter določajo cene v skladu z veljavnimi predpisi;
– aktivno sodelovanje z deležniki pri reševanju aktualnih problemov;
– aktivno sodelovanje pri nastajanju in implementaciji morebitnega novega regulatornega okvira ter mednarodno udejstvovanje pri oblikovanju evropskega regulatornega okvirja;
– aktivno sodelovanje v strokovnih razpravah doma in na mednarodni ravni z namenom prenosa dobrih regulativnih praks v Slovenijo.
6. Vrednost točke za izračun plačila agenciji se glede na leto 2020 ne spreminja, in sicer znaša 22,25 EUR, enako pa velja tudi za delež glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za katerega se prevoznikom poveča znesek plačila agenciji, in sicer ta še naprej znaša 2,26 odstotka. Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2021, oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb.

AAA Zlata odličnost