Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3654. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd v obdobju januar–marec 2021, stran 10328.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 103. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB4) (Uradni list RS, št. 8/20) je županja Občine Dravograd dne 17. 12. 2020 sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dravograd v obdobju januar–marec 2021 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dravograd (v nadaljevanju: občina) v obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 31. marca 2021 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF in Odlokom o proračunu Občine Dravograd za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19 – v nadaljevanju: odlok o proračunu).
II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.709.483
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.689.483
70 
DAVČNI PRIHODKI
1.439.541
700 Davki na dohodek in dobiček
1.397.541
703 Davki na premoženje
20.000
704 Domači davki na blago in storitve
22.000
706 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
249.942
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
225.942
711 Takse in pristojbine
1.000
712 Globe in druge denarne kazni
500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.500
714 Drugi nedavčni prihodki
20.000
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sredstev
73 
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
20.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
20.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.849.192
40 
TEKOČI ODHODKI
563.017
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
144.384
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.893
402 Izdatki za blago in storitve
385.234
403 Plačilo domačih obresti
7.885
409 Rezerve
621
41 
TEKOČI TRANSFERI
792.066
410 Subvencije
37.123
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
471.106
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
19.530
413 Drugi tekoči domači transferi
264.307
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
470.514
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
470.514
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
23.595
431 Investicijski transferi
14.214
432 Investicijski transferi
9.380
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
84.295
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih naložb
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v jav. skladih in dr. os. javnega prava
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE
50 
ZADOLŽEVANJE
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
138.750
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–278.460
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–138.750
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–139.710
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
278.460
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni proračunski uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 dalje.
Št. 410-0026/2020
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost