Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3651. Sklep o določanju izhodiščne višine najemnin za poslovne prostore, garaže in skladišča v lasti Občine Črnomelj, stran 10325.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 17. seji dne 17. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o določanju izhodiščne višine najemnin za poslovne prostore, garaže in skladišča v lasti Občine Črnomelj 
1. člen 
Določanje izhodiščne najemnine se po tem sklepu izvede v primerih, kadar letna višina najemnine za predmet najema na letni ravni ne preseže vrednosti nad katero je potrebno skladno z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti, opraviti cenitev.
2. člen 
Izhodiščna mesečna najemnina je izražena v EUR/m2 in je določena glede na namembnost poslovnega prostora oziroma dejavnost, katera se bo v njem odvijala.
3. člen 
V skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) se dejavnosti razvrstijo v 5 skupin:
1. skupina:
– krajevne skupnosti (skupina 84.110);
– društva (skupina 94);
– varovanje kulturnih dobrin (skupina 91);
– kulturno umetniške in izobraževalne dejavnosti ter sorodne dejavnosti, (skupina 90).
2. skupina:
– socialno varstvo (skupina 87 in 88);
– naravoslovno-raziskovalne dejavnosti, raziskovalci in izobraževanje (skupina 72 in 85);
– varovanje kulturnih dobrin (skupina 91).
3. skupina:
– zdravstvo (skupina 86);
– gospodinjski servisi (skupina 95);
– osebne storitve (skupina 14, 15, 95, 96);
– fotografska dejavnost (skupina 74.20);
– tiskarstvo, fotokopiranje (skupina 18);
– promet in spremljajoče, poštna in kurirska dejavnost (skupina 49, 50, 51, 52);
– založništvo (skupina 58);
– dejavnost v zvezi s filmi ter drugimi video in zvočnimi zapisi (skupina 59);
– radijska in televizijska dejavnost (skupina 60);
– potovalne agencije in s potovanji povezane dejavnosti (skupina 79);
– živilska obrt, slaščičarne, pekarne (skupina 10).
4. skupina:
– trgovinska dejavnost in posredništvo (skupina 45, 46, 47 in 48);
– telekomunikacijske dejavnosti (skupina 61);
– računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti ter druge informacijske dejavnosti (skupina 62, 63);
– finančne dejavnosti (skupina 66);
– poslovanje z nepremičninami (skupina 68);
– pravne in računovodske dejavnosti (skupina 69);
– dejavnosti uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje (skupina 70);
– arhitekturno in tehnično projektiranje, preizkušanje in analiziranje (skupina 71);
– oglaševanje in raziskovanje trga, ter druge strokovne dejavnosti (skupina 73, 74);
– zaposlovalne dejavnosti (skupina 78);
– veterinarstvo (skupina 75);
– varovanje in poizvedovalne dejavnosti (skupina 80);
– pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (skupina 82);
– dejavnost političnih organizacij (skupina 94.920).
5. skupina:
– banke (skupina 64);
– zavarovalnice (skupina 65);
– državne institucije (skupina 84).
4. člen 
V primeru, da se v poslovnem prostoru opravlja več dejavnosti, se pri oblikovanju najemnine upošteva dejavnost, ki spada v višjo skupino. O razvrstitvi dejavnosti, katera ni opredeljena po tem odloku v skupino, odloča komisija za oddajo poslovnega prostora v najem.
5. člen 
Višina najemnine za poslovne prostore po posameznih skupina se določi v sledeči višini po m2:
Namembnost
Območje
A
B
1. skupina
1,00 €
1,00 €
2. skupina
3,00 €
2,00 €
3. skupina
5,00 €
4,00 €
4. skupina
6,00 €
4,00 €
5. skupina
7,00 €
4,00 €
Višina najemnine za garaže in skladišča se določi v sledeči višini po m2:
Prostor
Območje
A
B
Garaže
2,50 €
1,00 €
Skladišča
2,00 €
1,00 €
6. člen 
Glede na lokacijske ugodnosti nepremičnin, ki se oddajajo v najem, se določiti dva območji. Pri določanju se upošteva dejanska lega poslovnega prostora glede na vhod v poslovni prostor ali večji del izložbenih oken.
Območji sta naslednji:
Območje A – obsega mesto Črnomelj;
Območje B – obsega ostala naselja v občini.
7. člen 
Najemnine iz 5. člena se vsako leto uskladijo v mesecu januarju tekočega leta za celo leto z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št- 352-83/2020
Črnomelj, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost