Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3665. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 270/4, 280/3, 122/3 in 951/7, k.o. Šentrupert (1032), stran 10377.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 4. dopisni seji dne 16. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 270/4, 280/3, 122/3 in 951/7, k.o. Šentrupert (1032) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 270/4, 280/3, 122/3 in 951/7, k.o. Šentrupert (1032), izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, štev. 20/20, maj 2020. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1668.
2. člen 
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – Površine razpršene poselitve. Predvidi se preoblikovanje (izvzem in širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno v občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18, v nadaljevanju OPN). Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje tako, da se na južni strani stavbnega zemljišča (na delu parcel št. 280/3, 122/3 in 951/7 vse v k.o. Šentrupert) predvidi zmanjšanje stavbnega zemljišča v velikosti 480,95 m2 (sprememba iz A v K2), površina zmanjšanega stavbnega zemljišča se nadomesti na severni strani, kjer se stavbno zemljišče še poveča za 293,61 m2, kar predstavlja 19,67 % povečanja izvornega območja.
(2) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa, in razvidna v grafičnem prikazu prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča. Elaborat lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.
(3) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve. Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN ob predhodni pridobitvi geološko geomehanskega poročila.
3. člen 
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05/2020
Laško, dne 16. decembra 2020
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost