Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3673. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Logatec v obdobju januar–marec 2021, stran 10392.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 110. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014-uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Logatec dne 23. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju proračuna Občine Logatec v obdobju januar–marec 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Logatec (v nadaljevanju: Občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine za leto 2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov Občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/20).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Začasno financiranje januar–marec 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.806.046
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.726.272
70
DAVČNI PRIHODKI
2.271.265
700
Davki na dohodek in dobiček
2.121.327
703
Davek na premoženje
105.422
704
Domači davki na blago in storitve
44.516
706
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
455.007
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
170.134
711
Takse in pristojbine
4.049
712
Denarne kazni
7.697
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
6.505
714
Drugi nedavčni prihodki
266.622
72
KAPITALSKI PRIHODKI
73.740
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
72.000
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolg. sredstev
1.740
73
PREJETE DONACIJE
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.034
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.034
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.122.005
40
TEKOČI ODHODKI
647.915
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
221.125
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.024
402
Izdatki za blago in storitve
364.998
403
Plačila domačih obresti
4.769
409
Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERJI
1.597.011
410
Subvencije
46.458
411
Transferji posameznikom in gospodinjstvom
920.984
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
28.778
413
Drugi tekoči domači transferi
600.790
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
861.878
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
861.878
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
15.200
430
Investicijski transferi
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU
2.700
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
12.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–315.959
B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
700.000
50
ZADOLŽEVANJE
700.000
500
Domače zadolževanje
700.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
40.000
55
ODPLAČILA DOLGA
40.000
550
Odplačila domačega dolga
40.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 
344.041
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
660.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
315.959
OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2020 
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2020
 
681.184
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki Občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo skupaj s posebnim delom na spletni strani Občine: http://www.logatec.si/.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obsega zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnice dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2021.
Št. 410-21/2020-1
Logatec, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard 

AAA Zlata odličnost