Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3681. Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Kočevje, stran 10411.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena v povezavi s 100. členom Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15), 72. člena v povezavi s četrtim odstavkom 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 15. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencijah mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Kočevje 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in postopek za dodelitev subvencije mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Kočevje (v nadaljevanju: občina).
(2) Sredstva za spodbujanje reševanja stanovanjskega vprašanja mladih in mladih družin se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Subvencija pripada upravičenim prosilcem, to so mladi in mlade družine (v nadaljevanju: upravičenec) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitvijo lastninske oziroma solastninske pravice na stanovanjski stavbi oziroma posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi, na območju občine.
(2) V kolikor so upravičeni prosilci mlade družine morajo imeti, v skladu z določbo prejšnjega odstavka tega člena, prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, vsi člani družine.
(3) Kot upravičenci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, se štejejo tudi upravičenci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS ali pa potrdilom o prijavi stalnega prebivanja v RS, katerih pridobitev ureja zakon, ki določa pogoje in način vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji ter prijavno in odjavno obveznost v zvezi s stalnim in začasnim prebivališčem.
(4) Posamezen upravičenec je do subvencije upravičen samo enkrat.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– mladi po tem pravilniku so osebe, ki na dan vložitve popolne vloge niso stare več kot 40 let in so samski oziroma so pari brez otrok;
– mlada družina je življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, v kateri na dan vložitve popolne vloge nobeden od staršev ni star več kot 40 let. Kot mlada družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike, kot so opredeljene v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja;
– prvo reševanje stanovanjskega vprašanja pomeni prva gradnja ali nakup enostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi ali prva pridobitev lastninske oziroma solastninske pravice na stanovanjski stavbi oziroma posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi v primeru, da upravičenec nima v lasti druge stanovanjske stavbe, stanovanja v večstanovanjski stavbi ali solastninske pravice na stanovanjski stavbi, ki bi jo lahko glede na velikost in namembnost uporabil za rešitev stanovanjskega vprašanja;
– gradnja je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti;
– pojmi stanovanjska stavba, enostanovanjska stavba in večstanovanjska stavba imajo enak pomen, kot je opredeljen v predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov;
– pojmi novogradnja, rekonstrukcija, sprememba namembnosti imajo enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja graditev objektov;
– subvencija je znesek, ki pripada upravičencu kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
4. člen 
(pogoji) 
Do subvencije so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v primeru gradnje enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ima vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev na zemljišču, na katerem je predvidena gradnja, pravico graditi;
– v primeru gradnje enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ima vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev za stavbo, ki je predmet subvencioniranja, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje;
– v primeru nakupa enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi je vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev zemljiškoknjižni lastnik ali solastnik stavbe ali stanovanja za katerega se uveljavlja subvencija;
– v primeru pridobitve lastninske oziroma solastninske pravice na stanovanjski stavbi oziroma posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi je vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev zemljiškoknjižni lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi za katerega se uveljavlja subvencija;
– da imajo na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do občine, javnih zavodov in javnih podjetij na območju občine;
– da izpolnjujejo vse ostale pogoje, določene v tem pravilniku.
5. člen 
(časovne omejitve) 
Pravico do subvencije uveljavlja upravičenec s prijavo na javni razpis, in sicer:
– v primeru gradnje enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi v roku dveh let po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja;
– v primeru nakupa enostanovanjske stavbe ali nakupa stanovanja v večstanovanjski stavbi v roku dveh let po vpisu lastništva v zemljiško knjigo;
– v primeru pridobitve lastninske oziroma solastninske pravice na stanovanjski stavbi oziroma posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi v roku dveh let po vpisu lastništva v zemljiško knjigo.
6. člen 
(višina subvencije) 
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru gradnje ali nakupa enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi se določi skladno z naslednjimi merili:
– mladi, ki so na dan vložitve popolne vloge stari:
– do vključno 30 let, so upravičeni do subvencije v višini 2.500,00 EUR; 
– od 31 do vključno 35 let, so upravičeni do subvencije v višini 2.000,00 EUR; 
– od 36 do vključno 40 let, so upravičeni do subvencije v višini 1.000,00 EUR. 
– mlada družina v kateri sta na dan vložitve popolne vloge oba starša v povprečju stara:
– do vključno 30 let, je upravičena do subvencije v višini 2.500,00 EUR; 
– od 31 do vključno 35 let, je upravičena do subvencije v višini 2.000,00 EUR; 
– od 36 do vključno 40 let, je upravičena do subvencije v višini 1.000,00 EUR. 
(2) Poleg subvencije iz prvega odstavka tega člena se upravičencu dodeli še:
– 600,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi na kulturno varstvenem območju;
– 300,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo ali nakup enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki se nahaja v naseljih z visoko starostno strukturo prebivalstva, in sicer tam, kjer je po podatkih statističnega urada povprečna starost nad 45 let;
– glede na območja, in sicer:
– 1000,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo ali nakup enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki se nahaja v naseljih 1. območja kamor sodijo Šalka vas, Dolga vas, Breg, Mahovnik in 2. območja kamor sodijo Gornje Ložine, Dolnje Ložine, Nove Ložine, Stara Cerkev, Koblarji, Slovenska vas, Mrtvice, Gorenje, Mlaka, Klinja vas, Željne, Cvišlerji, Livold, Mozelj, Zajčje polje, Črni Potok; 
– 2000,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo ali nakup enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki se nahaja v naseljih 3. območja kamor sodijo Gotenica, Borovec, Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji, Morava, Stari Log, Smuka, Onek, Laze pri Oneku, Koprivnik, Mačkovec, Predgrad, Dol in 4. območja, kamor sodijo ureditvena območja ostalih naselij v občini, ki niso vključena v 1. do 3. območje ter območja razpršene gradnje. 
(3) Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru pridobitve lastninske oziroma solastninske pravice na stanovanjski stavbi oziroma posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi znaša 500,00 EUR.
(4) Subvencija se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu.
7. člen 
(javni razpis) 
(1) Javni razpis se po sprejemu proračuna objavi na spletni strani občine. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset dni od dneva objave.
(2) Besedilo objave razpisa mora vsebovati zlasti:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– navedbo okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.
8. člen 
(postopek vodenja javnega razpisa) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva člana komisije.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled vlog na podlagi pogojev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava, pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.
(3) Občinska uprava občine opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za strokovno komisijo,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(4) Pri odločanju o dodelitvi pravice do subvencije se uporablja postopek, določen z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, v kolikor ta pravilnik ne določa drugače.
9. člen 
(odprava pomanjkljivosti) 
(1) Vlagatelji bodo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge pozvani na odpravo pomanjkljivosti v roku osmih dni od prejema poziva.
(2) Če vlagatelji pomanjkljivosti v navedenem roku ne bodo odpravili, bo vloga s sklepom zavržena.
10. člen 
(način dodelitve subvencije) 
(1) O dodelitvi subvencije, na predlog strokovne komisije, odloči direktor občinske uprave z odločbo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu občine v osmih dneh po prejemu odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Na podlagi dokončne odločitve se sklene pogodba med občino in upravičencem, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen 
(ostala vprašanja) 
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja proračuna države.
12. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Nepremičnine, ki je bila predmet subvencioniranja, ni dovoljeno odtujiti najmanj 5 let po prejemu subvencije. V primeru gradnje pa nepremičnine ni dovoljeno odtujiti najmanj 5 let po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
(2) Upravičenec, ki mu je bila dodeljena subvencija za nakup enostanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitev lastninske oziroma solastninske pravice na stanovanjski stavbi oziroma posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi, mora v roku šestih mesecev od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.
(3) Upravičenec, ki mu je bila dodeljena subvencija za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, mora v roku petih let od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.
(4) V kolikor je upravičenec mlada družina, morajo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, vsi člani družine prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.
13. člen 
(pojasnila oziroma dokazila) 
(1) Občinska uprava lahko od vlagatelja kadar koli zahteva pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana z dodelitvijo subvencije. Pri tem ji je vlagatelj dolžan nuditi vse potrebne podatke, dokumentacijo in dokazila, ki so potrebna za izvedbo postopka dodelitve subvencije.
(2) Občinska uprava ima pravico kadarkoli po prejemu vloge za dodelitev subvencije v uradnih evidencah, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti izpolnjevanje pogojev ter skladnost dokumentacije z določili tega pravilnika in veljavnimi predpisi.
(3) V primeru, da se ugotovi, da:
– je bila subvencija dodeljena na podlagi navedbe neresničnih podatkov ali,
– je upravičenec prejel sredstva v nasprotju z določbami tega pravilnika ali,
– je prejemnik subvencije kršil določila pogodbe
mora prejeta sredstva v celoti vrniti v proračun občine skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči z dnem nakazila.
14. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2020-4(403)
Kočevje, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič

AAA Zlata odličnost