Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3652. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje, stran 10326.

  
Na podlagi 218., 227 in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 11. seji dne 16. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvod) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje.
(2) Odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja na območju celotne občine za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
4. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
obstoječa komunalna oprema
Cpo
Cto
cestno omrežje (CESo)
17,50
48,00
vodovodno omrežje (VODo)
6,50
17,00
kanalizacijsko omrežje (KANo)
5,40
11,00
5. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe [Dpo] in deležem površine objekta [Dto] znaša: Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.
6. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
Faktor namembnosti objektov (Fn) znaša:
vrsta objekta
Fn
STAVBE
113 – stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,50
126 – stavbe splošnega družbenega pomena
127 – druge nestanovanjske stavbe
ostale vrste stavb
1,00
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
0,30
DRUGI GRADBENI POSEGI
0,30
7. člen 
(računski faktor površine) 
Računski faktor (Fp) znaša:
vrsta objekta
Fp
vse vrste stavb
2,5
8. člen 
(prispevna stopnja) 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša:
obstoječa komunalna oprema
psz
cestno omrežje (CESo)
0,09 (9 %)
vodovodno omrežje (VODo)
0,09 (9 %)
kanalizacijsko omrežje (KANo)
0,09 (9 %)
9. člen 
(določitev površine) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2.
(2) Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na način iz prejšnje alineje, se pri izračunu upošteva manjša površina.
10. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
– STAVBE
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
zgornje oznake pomenijo:
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
BTP stavbe,
AGIO
površina gradbenega inženirskega objekta,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Dto
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opreme,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa
znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu. 
(2) Za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prejšnjega odstavka tega člena.
III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
(zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.
12. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se v celoti oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za:
– CC-SI: 1262 – muzeje in knjižnice,
– CC-SI: 1263 – izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo,
– CC-SI: 1264 – zdravstvo,
– CC-SI: 1265 – šport,
– CC-SI: 1272 – opravljanje obredov,
– CC-SI: 1274 – gasilske domove.
IV. PRETEKLA VLAGANJA 
13. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru:
– odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču v višini 100 %.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred pričetkom veljavnosti tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
15. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2021.
Št. 007-0003/2020
Dobje pri Planini, dne 16. decembra 2020
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti