Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3676. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2021, stran 10395.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20); in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15 ter 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/19) je Občinski svet Občine Kočevje na 15. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kočevje za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Kočevje za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto
Proračun 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
21.175.602,07
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.605.189,07
70
DAVČNI PRIHODKI
12.871.637,66
700 Davki na dohodek in dobiček
11.457.948,66
703 Davki na premoženje
1.070.430,00
704 Domači davki na blago 
in storitve 
343.259,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.733.551,41
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja
2.293.428,27
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
38.300,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
83.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
308.823,14
72
KAPITALSKI PRIHODKI
488.500,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
487.500,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.081.913,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.303.732,50
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Proračuna Evropske unije
1.778.180,50
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
25.252.988,16
40
TEKOČI ODHODKI
5.547.137,98
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.664.384,72
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
256.955,00
402 Izdatki za blago in storitve
3.377.196,59
403 Plačila domačih obresti
78.601,67
409 Rezerve
170.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.694.948,06
410 Subvencije
412.700,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.882.419,50
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
488.018,77
413 Drugi tekoči domači transferi
2.911.809,79
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.564.902,12
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.564.902,12
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
446.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
446.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–4.077.386,09
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
90.404,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
90.404,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
90.404,00
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
4.540.078,00
50
ZADOLŽEVANJE
4.540.078,00
500 Domače zadolževanje
4.540.078,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.472.287,91
55
ODPLAČILA DOLGA
1.472.287,91
550 Odplačilo domačega dolga
1.472.287,91
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.100.000,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
3.067.790,09
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
4.077.386,09
XII.
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH NA DAN 
31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.100.000,00
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
(6) Proračun Občine Kočevje za leto 2021 se določa v višini 26.815.680,07 EUR.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
(4) Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna.
(5) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
2. prihodki ožjih delov občine,
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.
5. člen 
(prerazporejanje proračunskih sredstev) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna, med posameznimi področji, programi, podprogrami oziroma med finančnimi načrti neposrednih uporabnikov (10 Občinski svet, 30 župan in 35 Občinska uprava).
(3) O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.
(4) Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev proračunske postavke na predlog skrbnika postavke.
(5) Skrbniki proračunskih postavk in za finance pristojen organ lahko samostojno prerazporejajo pravice porabe med konti in podkonti v okviru iste proračunske postavke.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2022 60 % navedenih pravic uporabe in
2. v prihodnjih letih 10 % navedenih pravic uporabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2022, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka v postopku izvrševanja proračuna lahko župan:
– posamezen projekt v NRP ukine, v kolikor bi se izkazalo, da projekt ni uresničljiv in/ali da ga ni mogoče izvesti in skupna vrednost projekta ne presega 500.000,00 EUR,
– spremeni vrednost, vire in dinamiko financiranja v okviru posameznega projekta, če skupna vrednost tega projekta ne presega 500.000,00 EUR,
– doda nov projekt v NRP, če skupna vrednost tega projekta ne presega 500.000,00 EUR,
– novi projekti v okviru krajevnih skupnosti se na predlog sveta krajevne skupnosti uvrstijo v načrt razvojnih programov s sklepom župana.
(5) O projektih, ki jih župan ukine ali doda v NRP, mora poročati Nadzornemu odboru občine ter Občinskemu svetu, in sicer najkasneje v roku 90 dni po vsaki spremembi.
(6) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
(7) Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo četrtega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se nanaša na naziv, vrednosti, vire in dinamiko financiranja in se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
8. člen 
(investicijska dokumentacija) 
Investicijsko dokumentacijo, ki je pripravljena na podlagi uredbe, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije, potrjuje župan s sklepom, razen predinvesticijske zasnove ter investicijskega programa, ki pa ju potrjuje občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
(1) Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
10. člen 
(proračunska rezerva) 
(1) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
(2) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20.000,00 EUR odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave. Župan o uporabi sredstev proračunske rezerve s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet s posebnim odlokom. Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 20.000,00 EUR.
11. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna) 
(1) Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za preostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upoštevata zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
(2) Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje, ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
(3) Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni in cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
(4) Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredelita s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan, ali z javnim razpisom.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
12. člen 
(upravljanje s premoženjem) 
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja Občine Kočevje, kadar to ni opredeljeno s proračunom, odloča župan do višine 5.000,00 EUR, o čemer polletno pisno poroča občinskemu svetu.
13. člen 
(odpis dolga) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do vrednosti 300,00 EUR posamezne terjatve in do skupne višine 10.000,00 EUR.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
(likvidnostno zadolževanje) 
Župan je pooblaščen, da se v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov lahko odloči za kratkoročno zadolžitev, največ do 5 % sprejetega proračuna.
15. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 4.540.078,00 EUR.
(2) Občina v letu 2021 ne bo izdajala poroštev.
16. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
(1) Posredni proračunski uporabniki, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
(2) Posredni proračunski uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne višine 300.000,00 EUR.
(3) Soglasje izda občinski svet.
(4) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanovitelj je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2021 ne smejo izdajati poroštev.
17. člen 
(poročanje pravnih oseb v katerih ima občina delež v kapitalu) 
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, za finance pristojnemu organu občinske uprave posredovati gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
18. člen 
(pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika) 
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.
(2) Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren direktor oziroma predstojnik in računovodja pri posrednem proračunskem uporabniku.
19. člen 
(krajevne skupnosti) 
(1) Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo 5.000,00 EUR, veljajo le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.
(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko odobri prerazporeditev pravic porabe med področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja ne sme presegati 100 % obsega področja proračunske porabe.
(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko neomejeno spreminja izhodiščne vrednosti veljavnih projektov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(začasno financiranje v letu 2022) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kočevje v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-77/2018-16(615)
Kočevje, dne 23. decembra 2020
 
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost