Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3644. Kolektivna pogodba dejavnosti za storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, stran 10310.

  
V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za promet
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za promet in zveze
in
kot predstavniki delojemalcev:
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez
– Slovenska zveza sindikatov – Alternativa
naslednjo:
K O L E K T I V N O  P O G O D B O 
dejavnosti za storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 
1. člen 
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe 
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen 
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe 
Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost 52.210: Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu.
3. člen 
Osebna veljavnost kolektivne pogodbe 
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te kolektivne pogodbe, ki so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Kolektivna pogodba velja tudi za agencijske delavce.
(2) Kolektivna pogodba velja tudi za poslovodne osebe in prokuriste, razen če njihova pogodba o zaposlitvi ne določa drugače.
4. člen 
Časovna veljavnost 
Kolektivna pogodba se sklene za nedoločen čas.
5. člen 
Spremembe oziroma dopolnitve kolektivne pogodbe 
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe.
(2) Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki predlog sprememb in dopolnitev z obrazložitvijo.
(3) Druga stranka se je dolžna do predloga opredeliti v 30-ih dneh.
(4) Če druga stranka ne sprejme predloga za spremembo ali dopolnitev kolektivne pogodbe oziroma se do predloga ne opredeli v 30-ih dneh, lahko stranka (predlagateljica) začne postopek za mirno reševanje interesnega spora skladno z Zakonom o kolektivnih pogodbah (ZKolP).
6. člen 
Odpoved in sklenitev nove kolektivne pogodbe 
(1) Kolektivna pogodba se lahko kadarkoli odpove s priporočenim pismom drugi stranki s 6 mesečnim odpovednim rokom. Odpoved se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Odpovedana kolektivna pogodba oziroma njene določbe normativnega dela se uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdlje 6 mesecev.
(3) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se začne na obrazložen predlog katerekoli od strank, ki ji je priložen tudi predlog nove kolektivne pogodbe.
(4) V primeru, da druga stranka odkloni predlog za sklenitev nove kolektivne pogodbe oziroma se do njega v 30-ih dneh ne opredeli, se s tem postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe ustavi.
7. člen 
Sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas 
(1) Delodajalec in delavec lahko skleneta pogodbo o zaposlitvi za določen čas tudi v sledečih primerih:
– za poskusno delo;
– v primeru zaposlitve pripravnika;
– za nadomeščanje zaposlenega za čas zagotovitve izrabe presežkov ur oziroma koriščenje letnega dopusta;
– zaradi izpolnitve obveznosti po pogodbi o štipendiranju;
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi z vrhunskim strokovnjakom, pri čemer se za vrhunskega strokovnjaka šteje delavec, ki ima posebna znanja in sposobnosti, ki jih delodajalec potrebuje za svoj dolgoročni razvoj na primer pri razvoju novih izdelkov in tehnologij;
– v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi s svetovalcem uprave, katere delo je vezano na mandat;
– sklenitve pogodbe o zaposlitvi z vodilnim delavcem, ki je vezan na mandat.
(2) Manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ne glede na obstoj razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
8. člen 
Pogodba o zaposlitvi v primeru projektno organiziranega dela 
(1) V primeru, da se pogodba o zaposlitvi sklene iz razloga priprave oziroma izvedbe dela, ki je projektno organizirano, se sme pogodba skleniti za obdobje daljše od dveh let, če je projektno delo skladno z opredelitvijo po tem drugem odstavku tega člena.
(2) Za projektno delo se šteje delovni proces v katerem se izvajajo naloge oziroma programi z določenim specifičnim ciljem in omejenim rokom trajanja, ki je v naprej finančno ovrednoten.
DELOVNI ČAS 
9. člen 
Polni delovni čas 
Polni delovni čas po tej kolektivni pogodbi je 40 ur tedensko. Delodajalec lahko določi tudi krajši polni delovni čas, vendar ne krajši kot 36 ur na teden.
10. člen 
Začasna prerazporeditev in neenakomerna razporeditev delovnega časa 
(1) Delodajalec lahko delovni čas začasno prerazporedi, če potreba po takšnem organiziranju delovnega časa izhaja iz narave ali organizacije dela, potreb uporabnikov ali podobnih razlogov ter na predlog delavca, ki ga vloži zaradi potreb usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.
(2) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju 12 mesecev.
(3) Delodajalec lahko začasno prerazporedi delovni čas predvsem v primerih:
– zmanjšanega oziroma povečanega obsega dela, ki ni bilo predvideno z letnim koledarjem;
– pomanjkanja surovin ali energije;
– povečane odsotnosti delavcev z dela;
– večjih okvar delovnih sredstev in ostale opreme;
– v ostalih primerih, ki jih delodajalec ni mogel predvideti, časovno opredeliti ali upoštevati pri pripravi letnega koledarja.
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
11. člen 
Prehrana med delom 
(1) Delavcem, ki so prisotni na delu najmanj 4 ure na dan, delodajalec zagotovi prehrano med delom v skladu s standardi.
(2) Če delodajalec ne zagotavlja toplega obroka ali če delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati organizirane prehrane, je delavec upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom.
(3) Pri določanju načina in višine povračila stroška prehrane med delom se uporabijo podzakonski akti, ki urejajo znesek povračila stroškov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
DRUGI OSEBNI PREJEMKI 
12. člen 
Regres za letni dopust 
V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača najkasneje do 1. novembra tekočega leta.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
13. člen 
Izvajanje kolektivne pogodbe 
Stranki kolektivne pogodbe se zavezujeta, da bosta medsebojne pravice in obveznosti izvrševali v skladu z načelom dobre vere in poštenja.
14. člen 
Reševanje kolektivnih sporov 
Spori med strankama kolektivne pogodbe, ki jih ni mogoče rešiti s pogajanji ali mediacijo, se rešujejo v skladu z zakonom.
KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Končne določbe 
(1) Kolektivna pogodba je sklenjena in stopi v veljavo s podpisom pogodbenih strank. Uporabljati se prične prvi dan v naslednjem mesecu po njeni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Za vpis pogodbe v evidenco kolektivnih pogodb in objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbijo pogodbene stranke, stroške vpisa in objave pa si podpisniki delijo v enakih delih.
Ljubljana, dne 18. decembra 2020
Združenje delodajalcev 
Slovenije 
Sekcija za promet in zveze 
mag. Valentin Hajdinjak 
Slovenska zveza sindikatov Alternativa 
Zdenko Lorber
Gospodarska zbornica 
Slovenije 
Združenje za promet 
mag. Andrej Rihter
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
Sindikat delavcev prometa in zvez 
Saška Kiara Kumer
TARIFNA PRILOGA 
Povračilo stroškov prehrane 
1. člen 
Višina povračila stroška prehrane med delom je enaka višini najvišjega zneska, ki se skladno s podzakonskimi akti ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
Veljavnost tarifne priloge 
2. člen 
Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporabljati se začne prvi mesec po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 12. 2020 izdalo potrdilo št. 10101-2/2020-2 o tem, da je Kolektivna pogodba dejavnosti za storitvene dejavnosti v kopenskem prometu vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 49.

AAA Zlata odličnost