Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3640. Tarifa 2021 o plačilih za izvajanje poštnih storitev, stran 10306.

  
Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) in 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 2 1 
o plačilih za izvajanje poštnih storitev 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila izvajalcev poštnih storitev Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2021.
2. člen 
(vrednost točke in število točk) 
(1) Vrednost točke znaša 7,60 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev je določeno v 3. členu Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09).
3. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2021.
Št. 410-3/2020/4
Ljubljana, dne 31. julija 2020
EVA 2020-3130-0041
Mag. Tanja Muha 
direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-10/2020/5, z dne 23. 12. 2020
Priloga k Tarifi 2021 o plačilih za izvajanje poštnih storitev:
P R I L O G A 
Posebna obrazložitev tarife 
Tarifa 2021 o plačilih za izvajanje poštnih storitev predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZPSto-2) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izvajalca univerzalne storitve na podlagi tretjega odstavka 24. člena ZPSto-2 ter plačila fizičnih ali pravnih oseb, ki izvajajo zamenljive storitve na podlagi obvestila in ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka 24. člena ZPSto-2.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določena v Pravilniku o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2021.
5. Z načrtovanimi sredstvi namerava agencija doseči naslednje cilje, ki so natančneje opisani v programu dela za leto 2021, in sicer:
– spodbujanje konkurenčnega in predvidljivega regulatornega okolja, ki naj omogoči visoko kakovostne poštne storitve po čim nižjih cenah ter zagotavljanje preglednosti trga in enakih pogojev za vse izvajalce v smislu zagotavljanja proste, poštene in učinkovite konkurence na trgu poštnih storitev;
– regulacijo ločenega računovodstva Pošte Slovenije;
– spremljanje doseganja vseh vidikov predpisane kakovosti univerzalne poštne storitve;
– izvajanje regulacije cen univerzalne poštne storitve v notranjem in čezmejnem prometu;
– zagotavljanje kakovostne univerzalne storitve vsem uporabnikom poštnih storitev na ozemlju RS;
– pripravo analiz in raziskav v okviru spremljanja stanja na trgu poštnih storitev, katerih cilj je ugotavljanje stanja, povečanje obveščenosti uporabnikov in zainteresirane javnosti o zagotavljanju univerzalne poštne storitve in ugotavljanje dejanskih potreb uporabnikov ter po potrebi prilagajanje regulacije razmeram na trgu poštnih storitev;
– nudenje podpore pri morebitnih spremembah zakonodaje na področju poštnih storitev ter posledično pripravo in implementacijo ustreznih splošnih aktov;
– proaktivno sodelovanje z vsemi deležniki na trgu ter po potrebi organizacija delavnic za zainteresirano javnost;
– aktivno udeležbo v strokovnih razpravah doma in na mednarodni ravni z namenom sooblikovanja regulatornih politik ter prenosa dobrih regulativnih praks v Slovenijo;
– sodelovanje z drugimi pristojnimi organi in nudenje strokovne podpore Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pri pripravi na kongres Svetovne poštne zveze.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagano vrednost točke.
Tarifa za izvajanje poštnih storitev upošteva potrebno pokrivanje stroškov, zaradi porabe presežka prihodkov nad odhodki glede na prvotno načrtovane vrednosti, pa je tarifa v letu 2021 nižja kot preteklo leto. Na podlagi navedenega je agencija, ob upoštevanju načrtovane strukture in obsega stroškov v primerjavi z letom 2020, znižala višino tarife in sicer:
– pri plačilih za izvajanje poštnih storitev znižanje za 1,60 EUR oziroma 17,39 odstotka.
Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela, in finančni načrt agencije za leto 2021, oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb za plačila na podlagi ZPSto-2.

AAA Zlata odličnost