Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3626. Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1), stran 10197.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-1) 
Razglašam Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 2020.
Št. 003-02-10/2020-8
Ljubljana, dne 25. decembra 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-1) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina zakona) 
(1) Ta zakon ureja sistem in obveznost plačevanja davka od prometa motornih vozil.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 83/182/EGS z dne 28. marca 1983 o davčnih oprostitvah znotraj Skupnosti za določena prevozna sredstva, začasno uvožena iz ene države članice v drugo (UL L št. 105 z dne 23. 4. 1983, str. 59), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/13/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2013, str. 30), v delu, ki se nanaša na obdavčitev motornih vozil z davkom na motorna vozila.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »pridobitev motornega vozila iz druge države članice« je pridobitev motornega vozila iz druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), ki je kot pridobitev blaga znotraj Evropske unije opredeljena v zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost;
2. »uvoznik« je carinski dolžnik, določen v skladu s carinsko zakonodajo oziroma prejemnik motornega vozila;
3. »novo motorno vozilo« je motorno vozilo, ki v trenutku opravljenega prometa motornih vozil iz 6. člena tega zakona še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi. Šteje se, da motorno vozilo še ni bilo registrirano, če je bilo prvič registrirano z registrskimi tablicami za namene uvoza ali pridobitve v Republiko Slovenijo, vendar za največ 30 dni;
4. »rabljeno motorno vozilo« je vsako drugo motorno vozilo, ki ni novo motorno vozilo in motorno vozilo, vneseno iz druge države članice ali uvoženo iz tretje države, ki v trenutku opravljenega prometa motornih vozil iz 6. člena tega zakona še ni bilo registrirano v drugi državi članici ali tretji državi, ker registracija po predpisih države, iz katere je vozilo vneseno ali uvoženo, ni potrebna, in se to vozilo prvič registrira v Republiki Sloveniji;
5. »carinski organ« je organ v skladu s točko (1) 5. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 54).
3. člen 
(pripadnost davka) 
Prihodki od davka na motorna vozila pripadajo proračunu Republike Slovenije.
II. PREDMET OBDAVČITVE IN DAVČNI ZAVEZANCI 
4. člen 
(predmet obdavčitve) 
(1) Davek na motorna vozila se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak 8703 (razen 8703 10) in 8711 kombinirane nomenklature carinske tarife iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1577 z dne 21. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 361 z dne 30. 10. 2020, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura), ki morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo motornih vozil, za udeležbo v cestnem prometu registrirana v Republiki Sloveniji.
(2) Davek na motorna vozila se plačuje od motornih vozil iz prejšnjega odstavka, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na ozemlju Republike Slovenije.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se davek na motorna vozila plačuje tudi od motornih vozil, ki se naknadno predelajo v motorna vozila iz prvega odstavka tega člena. Šteje se, da je motorno vozilo predelano, kadar je v skladu s predpisi, ki urejajo motorna vozila, potrebna posamična odobritev predelanega vozila.
5. člen 
(davčni zavezanec) 
(1) Zavezanec ali zavezanka za davek na motorna vozila (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je oseba, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice, uvoznik motornega vozila, oseba, ki vnese motorno vozilo iz druge države članice zaradi prenosa prebivališča, oziroma proizvajalec motornega vozila, namenjenega za registracijo na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Davčni zavezanec je tudi lastnik motornega vozila, ki se predela v motorno vozilo iz prvega odstavka prejšnjega člena in je vozilo namenjeno za registracijo na ozemlju Republike Slovenije, od katerega še ni bil plačan davek na motorno vozilo v Republiki Sloveniji.
III. NASTANEK OBVEZNOSTI ZA OBRAČUN DAVKA 
6. člen 
(nastanek obveznosti za obračun davka) 
(1) Obveznost za obračun davka na motorna vozila nastane, ko je opravljen promet motornih vozil.
(2) Šteje se, da je promet motornih vozil opravljen, ko:
1. je izdan račun o prodaji motornega vozila;
2. pri uvozu: ko nastane carinski dolg ali bi nastal, če ne bi bila predpisana oprostitev plačila carine oziroma določena carinska stopnja prosto;
3. se motorno vozilo vzame za lastno rabo;
4. se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno;
5. je motorno vozilo pridobljeno iz druge države članice;
6. se motorno vozilo predela v motorno vozilo iz prvega odstavka 4. člena tega zakona;
7. lastnik motorno vozilo zaradi prenosa prebivališča vnese v Republiko Slovenijo;
8. se za motorno vozilo prvič zahteva registracija v Republiki Sloveniji.
7. člen 
(prodaja motornega vozila pred prvo registracijo) 
Ne glede na prejšnji člen obveznost za obračun davka na motorno vozilo ne nastane, če proizvajalec motornega vozila pred prvo registracijo proda motorno vozilo neposredno za izvoz ali iznos iz Republike Slovenije. Proizvajalec je dolžan voditi evidenco o takšnih motornih vozilih, datumu prodaje motornega vozila in datumu izvoza ali iznosa iz Republike Slovenije ter jo skupaj z dokazili o izvozu ali iznosu motornega vozila iz Republike Slovenije na zahtevo Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava) v osmih dneh predložiti.
IV. DAVČNA OSNOVA, IZRAČUN DAVKA IN DAVČNE STOPNJE 
8. člen 
(osnova za davek) 
(1) Osnova za davek na motorna vozila (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) se določi glede na vrsto motornega vozila (tarifno oznako). Merila za določitev davčne osnove glede na vrsto posameznega motornega vozila so: vrsta goriva, ki se uporablja za pogon, izpust CO2 pri kombinirani vožnji (v nadaljnjem besedilu: izpust CO2), izražen v g/km, moč motorja, izražena v kilovatih (kW), in okoljevarstvena kategorija, ki opredeljuje emisijski standard EURO (v nadaljnjem besedilu: emisijski standard EURO).
(2) Podatki za določitev davčne osnove iz prejšnjega odstavka so določeni v potrdilu o skladnosti, v evidenci registriranih vozil ministrstva, pristojnega za promet, ki jo predpisuje zakon, ki ureja motorna vozila, v evidenci motornih vozil finančne uprave iz 29. člena tega zakona ali v drugem verodostojnem dokumentu, v katerem so podatki za določitev davčne osnove.
(3) Pri določitvi davka glede na izpust CO2 se upošteva podatek o izpustu CO2 po globalno usklajenem preskusnem postopku za vozila (WLTP). Za motorna vozila, ki nimajo podatka o izpustu CO2 po WLTP, se upošteva pretvornik iz 11. člena tega zakona.
9. člen 
(davek na motorna vozila) 
(1) Davek na motorna vozila iz tarifne oznake 8703, razen:
– motornih vozil iz tarifne oznake 8703 10,
– bivalnih vozil,
– trikoles in štirikoles,
– motornih vozil, izključno na električni pogon (tarifna oznaka 8703 80),
– drugih motornih vozil brez izpusta CO2 in
– motornih vozil, katerih moč motorja ne presega 4 kW niti ne presegajo največje hitrosti 25 km/h,
je določen kot seštevek obveznosti glede na izpust CO2 in vrsto goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila in obveznosti glede na emisijski standard EURO ter vrsto goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila.
(2) Davek na bivalna vozila, trikolesa in štirikolesa iz tarifne oznake 8703 ter motorna vozila iz tarifne oznake 8711, razen motornih vozil izključno na električni pogon (tarifna oznaka 8703 80 in 8711 60) in drugih motornih vozil brez izpusta CO2 ter motornih vozil, katerih moč motorja ne presega 4 kW niti ne presegajo največje hitrosti 25 km/h, je določen kot seštevek obveznosti glede na moč motorja in obveznosti glede na emisijski standard EURO in vrsto goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila.
(3) Davek na motorna vozila iz tarifne oznake 8703 in 8711, katerih moč motorja ne presega 4 kW niti ne presegajo največje hitrosti 25 km/h, je določen glede na moč motorja.
(4) Davek na motorna vozila izključno na električni pogon (tarifna oznaka 8703 80 in 8711 60) in druga motorna vozila iz tarifne oznake 8703 in 8711 brez izpusta CO2 je določen glede na moč motorja.
10. člen 
(obveznost glede na izpust CO2 in vrsto goriva)
(1) Obveznost v eurih glede na izpust CO2 in vrsto goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila iz prvega odstavka prejšnjega člena, znaša:
izpust CO2 (v g/km)
pribitek za bencin (za vsak g/km izpusta CO2 nad spodnjo mejo)
minimalna obveznost za bencin (v eurih)
pribitek za dizel (za vsak g/km izpusta CO2 nad spodnjo mejo)
minimalna obveznost za dizel (v eurih)
nad 50 do 100
0,4
0
0,5
0
nad 100 do 140
0,7
20
0,8
25
nad 140 do 190
5
48
6
57
nad 190 do 230
30
298
36
357
nad 230
50
1.498
60
1.797
(2) Za motorno vozilo iz prvega odstavka prejšnjega člena z izpustom CO2 do 50 g/km je obveznost 0 eurov ne glede na vrsto goriva, ki ga uporablja za pogon. Za motorno vozilo z izpustom CO2, večjim od 50 g/km, se obveznost določi kot seštevek minimalne obveznosti za razred, v katerega se uvršča, in pribitka za vsak g/km izpusta CO2, ki presega spodnjo mejo razreda, glede na vrsto goriva, ki ga uporablja za pogon.
(3) Za motorna vozila iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki za pogon ne uporabljajo izključno bencinskega ali dizelskega motorja oziroma kombinacije bencinskega ali dizelskega motorja z drugo vrsto pogona, se obveznost iz prvega odstavka tega člena določi z upoštevanjem lestvice, ki velja za motorna vozila na bencinski pogon.
(4) Za motorna vozila iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki nimajo podatka o izpustu CO2, se obveznost za motorna vozila na bencinski ali drug pogon, razen dizelskega, določi v višini 1,5 kratnika minimalne obveznosti brez pribitka za najvišji razred za motorna vozila na bencinski pogon ter za motorna vozila s pogonom na dizelsko gorivo v višini 1,5 kratnika minimalne obveznosti brez pribitka za najvišji razred za motorna vozila na dizelski pogon.
11. člen 
(pretvornik za določitev višine izpusta CO2)
(1) Za motorna vozila iz prvega odstavka 9. člena tega zakona, ki imajo samo podatek o izpustu CO2 po evropskem voznem ciklu (NEDC), se višina izpusta CO2 določi tako, da se podatek pomnoži s pretvornikom:
gorivo
pretvornik
bencin in druga goriva (razen dizla)
1,22
dizel (tudi kombinacija dizel in druga goriva)
1,20
(2) Podatki o izpustu CO2, izračunani na podlagi pretvornika iz tega člena, se zaokrožijo na najbližjo vrednost brez decimalnih mest.
12. člen 
(davek na motorna vozila izključno na električni pogon in druga motorna vozila brez izpusta CO2)
Davek na motorna vozila izključno na električni pogon (tarifna oznaka 8703 80 in 8711 60) in druga motorna vozila iz tarifne oznake 8703 in 8711 brez izpusta CO2 znaša 0 eurov.
13. člen 
(obveznost glede na moč motorja) 
(1) Obveznost v eurih glede na moč motorja motornega vozila iz drugega odstavka 9. člena tega zakona znaša za bivalna vozila (razen motornih vozil iz tarifne oznake 8703 80) 40 eurov za vsak kW moči motorja.
(2) Obveznost v eurih glede na moč motorja motornega vozila iz drugega odstavka 9. člena tega zakona, razen bivalnih vozil, znaša:
moč motorja (v kW)
pribitek za vsak Kw (nad spodnjo mejo)
minimalna obveznost (v eurih)
nad 0 do 20
1
0
nad 20 do 40
2
20
nad 40 do 60
5
60
nad 60
7
160
(3) Za motorna vozila iz prejšnjega odstavka se davek določi kot seštevek minimalne obveznosti za razred, v katerega se uvršča, in pribitka za vsak kW moči motorja, ki presega spodnjo mejo razreda.
(4) Davek na motorna vozila iz tarifne oznake 8703 in 8711, katerih moč motorja ne presega 4 kW niti ne presegajo največje hitrosti 25 km/h, znaša 0 eurov.
14. člen 
(obveznost glede na emisijski standard EURO in vrsto goriva)
(1) Obveznost v eurih glede na emisijski standard EURO in vrsto goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila iz prvega in drugega odstavka 9. člena tega zakona, razen trikolesa, štirikolesa iz tarifne oznake 8703 in motorna vozila iz tarifne oznake 8711, znaša:
emisijski standard EURO
obveznost za bencin (v eurih)
obveznost za dizel (v eurih)
EURO 0, 1, 2, 3,
500
1000
EURO 4
400
800
EURO 5, 5a, 5b
150
225
EURO 6, 6a, 6b
75
112
EURO 6c
50
75
EURO 6d
30
45
višji od EURO 6d
10
15
(2) Če motorno vozilo za pogon ne uporablja izključno bencinskega ali dizelskega motorja oziroma kombinacije bencinskega ali dizelskega motorja z drugo vrsto pogona, se obveznost iz prejšnjega odstavka določi z upoštevanjem lestvice, ki velja za motorna vozila na bencinski pogon.
(3) Obveznost v eurih glede na emisijski standard EURO, ki se uporablja za pogon motornih vozil iz drugega odstavka 9. člena tega zakona, razen bivalnih vozil, znaša:
emisijski standard EURO
obveznost (v eurih)
EURO 0, 1, 2, 3
150
EURO 4
100
EURO 5, 5a, 5b
30
EURO 6, 6a, 6b
15
višji od EURO 6b
5
(4) Za motorna vozila iz tega člena, ki nimajo podatka o emisijskem standardu EURO, se upošteva obveznost v eurih za emisijski standard EURO 0.
15. člen 
(motorna vozila, za katera se davek zniža) 
(1) Za motorna vozila iz 9. člena tega zakona, ki imajo poleg voznikovega še najmanj sedem sedežev, se davek zniža za 30 %.
(2) Za motorna vozila iz 9. člena tega zakona, ki so konstruirana za prevoz ljudi in blaga (osebna večnamenska vozila) in se štejejo, da so namenjena prevozu blaga ali tovora ter jih proizvajalci homologirajo kot tovorna vozila, uvrščajo pa se pod tarifno oznako 8703, se davek zniža za 30 %, če kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
– razmerje med maso potnikov in maso tovora mora biti v korist tovora. Razmerje se ugotovi po formuli:
P – (M + (N x 68)) > N x 68, 
pri čemer je:
P
največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila v kg,
M
masa vozila, pripravljenega za vožnjo, v kg,
N
število sedežev razen voznikovega;
– stranske okenske odprtine v prostoru, ki je namenjen prevozu tovora, ne smejo biti zastekljene, temveč fiksno zaprte s pločevino ali drugim ustreznim materialom;
– tovorni prostor mora biti od potniškega ločen s pregrado (pločevina ali kovinska mreža) po vsej višini in širini in
– vozilo je opremljeno z napravo za zvočni opozorilni signal pri vzvratni vožnji.
(3) Če motorno vozilo izpolnjuje pogoje za znižanje davka po prvem in drugem odstavku tega člena, se davek zniža največ za 30 %.
16. člen 
(višina davka za rabljena motorna vozila) 
(1) Za rabljena motorna vozila iz 9. člena tega zakona se izračunani davek plača v predpisanem odstotku, določenem glede na starost motornega vozila. Določitev odstotka je odvisna od obdobja od prve registracije motornega vozila v drugi državi članici ali tretji državi do nastanka obveznosti za obračun davka na motorno vozilo v Republiki Sloveniji. Če datuma prve registracije ni mogoče nedvoumno ugotoviti ali registracija po predpisih države, iz katere je vozilo vneseno ali uvoženo, ni potrebna, se šteje, da je datum prve registracije motornega vozila datum izdaje potrdila o skladnosti proizvajalca.
obdobje uporabe oziroma registracije motornega vozila v drugi državi članici ali tretji državi
odstotek davka na motorna vozila
do 1 leta
91 %
nad 1 letom
83 %
nad 2 letoma
76 %
nad 3 leti
70 %
nad 4 leti
64 %
nad 5 let
58 %
nad 6 let
53 %
nad 7 let
48 %
nad 8 let
43 %
nad 9 let
38 %
nad 10 leti
33 %
(2) Pri odmeri davka na motorna vozila iz petega odstavka 18. člena, trinajstega odstavka 19. člena, tretjega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 21. člena in 22. člena tega zakona ter ob upoštevanju predpisanega odstotka davka, določenega glede na starost motornega vozila iz prejšnjega odstavka, se za obdobje uporabe teh motornih vozil šteje obdobje od datuma prve registracije motornega vozila v Republiki Sloveniji, v drugi državi članici ali tretji državi do nastanka obveznosti za obračun.
V. OPROSTITVE 
17. člen 
(oprostitve davka) 
Davek na motorna vozila se ne plačuje:
1. od motornih vozil, ki se pred prvo registracijo na ozemlju Republike Slovenije izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico;
2. od motornih vozil, ki imajo v skladu s predpisi o motornih vozilih status starodobnega vozila;
3. od športnih motornih vozil, ki niso prirejena za vožnjo v cestnem prometu in so namenjena samo za uporabo na tekmovališčih;
4. od intervencijskih reševalnih vozil, ki so posebej prirejena za prevoz ponesrečencev in bolnikov;
5. od posebnih specialnih vozil, prilagojenih za prevoz pokojnikov, ki se uporabljajo izključno za te namene;
6. od motornih vozil, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe ter v skladu s predpisanimi oznakami in predpisanimi standardi gasilska vozila ter motornih vozil enot, označenih z znakom civilne zaščite Republike Slovenije in drugimi predpisanimi oznakami, ki so po obliki nadgradnje vozila za posebne namene in se po namenu uporabljajo v skladu z 74. in 76. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg).
18. člen 
(oprostitev davka od motornih vozil, nabavljenih za prevoz velikih družin) 
(1) Davek na motorna vozila se ne plačuje od motornih vozil, ki so nabavljena za prevoz velikih družin, ki imajo tri ali več otrok, in sicer največ od enega motornega vozila, ki ima poleg voznikovega še štiri ali več sedežev in moč motorja do vključno 150 kW, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden izmed staršev v družini, ki ima na dan nakupa, prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo ali uvoza motornega vozila, po predpisih o prijavi prebivališča prijavljen isti naslov stalnega prebivališča kot trije ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let ali še niso pred 18. letom pridobili popolno poslovno sposobnost.
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka lahko uveljavlja eden od staršev na podlagi prijavljenega istega naslova stalnega prebivališča družinskih članov v Republiki Sloveniji, ob vložitvi napovedi za odmero davka na motorna vozila ali ob vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet ali ob vložitvi zahtevka za vračilo plačanega davka pri finančni upravi v treh mesecih od nakupa ali prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo, v primeru uvoza pa v treh mesecih od uvoza.
(3) Oprostitev iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi pogoji uveljavlja tudi druga oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ali skrbnik, ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje, če ima družina tri ali več otrok, ki niso nujno iz iste družine. Ne glede na prvi odstavek tega člena mora imeti upravičenec iz tega odstavka na dan nakupa, prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo ali uvoza motornega vozila, po predpisih o prijavi naslova prebivališča prijavljen isti naslov stalnega prebivališča kot trije ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let ali še niso pred 18. letom pridobili popolno poslovno sposobnost. Pogoj stalnega prebivališča ne velja za rejnika, ki izvaja rejniško dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje rejniške dejavnosti in uveljavlja oprostitev iz prvega odstavka tega člena tudi za otroka, ki ga varuje in neguje na podlagi veljavnega izvršilnega naslova.
(4) V prometno dovoljenje motornega vozila se vpiše informacija, da je za motorno vozilo uveljavljena oprostitev, in datum, do katerega ni mogoča odtujitev motornega vozila brez plačila davka.
(5) Če oseba iz drugega in tretjega odstavka tega člena motorno vozilo, za katero je uveljavljena oprostitev, proda ali ga brezplačno ali kako drugače odtuji v Republiki Sloveniji pred potekom triletnega roka od dneva nakupa, prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo ali uvoza, plača davek v višini, ki ga finančna uprava ugotovi na dan odtujitve motornega vozila ob upoštevanju predpisanega odstotka davka, določenega glede na starost motornega vozila iz 16. člena tega zakona. Ob izpolnjevanju osnovnih pogojev se pravica do oprostitve davka na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu davka.
(6) Če je bilo motorno vozilo poškodovano v prometni nesreči za več kot 70 % tržne vrednosti motornega vozila na dan nesreče, se sme poškodovano motorno vozilo prodati, ne da bi bil plačan davek.
19. člen 
(oprostitev davka od motornih vozil za prevoz invalidov) 
(1) Davek na motorna vozila se ne plačuje od motornih vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer največ od enega motornega vozila z močjo motorja do vključno 150 kW, niti od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in invalidi, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.
(2) Za invalide po tem členu se štejejo:
– osebe, pri katerih je nastala najmanj 80 % telesna okvara zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice;
– osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– osebe, ki jim je priznan status invalida v skladu z zakonom, ki ureja socialno vključevanje invalidov, in
– otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.
(3) Oprostitev po prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka se uveljavlja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma odločbe, izdane ob upoštevanju izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije.
(4) Oprostitev po tretji alineji drugega odstavka tega člena se uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisom iz te alineje.
(5) Oprostitev po četrti alineji drugega odstavka tega člena se uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo o upravičenosti do dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, izdane na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
(6) Oprostitev za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda ministrstvo, pristojno za invalide.
(7) Oprostitev se uveljavlja ob vložitvi napovedi za odmero davka na motorna vozila ali vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet ali ob vložitvi zahtevka za vračilo plačanega davka pri finančni upravi v treh mesecih od nakupa ali prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo, v primeru uvoza pa v treh mesecih od uvoza.
(8) V prometno dovoljenje motornega vozila se vpiše informacija, da je za motorno vozilo uveljavljena oprostitev, in datum, do katerega ni mogoča odtujitev motornega vozila brez plačila davka.
(9) Oprostitev za polnoletno osebo se lahko uveljavlja za eno motorno vozilo, registrirano na ime te osebe ali njenega starša, zakonca, zunajzakonskega partnerja ali njegovega polnoletnega otroka, s katerim živi na istem naslovu stalnega prebivališča.
(10) Za osebo, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, oprostitev plačila davka za eno motorno vozilo, registrirano na njeno ime, uveljavlja njen zakoniti zastopnik.
(11) Za mladoletno osebo oprostitev plačila davka za eno motorno vozilo, registrirano na njeno ime ali na njenega starša, uveljavljajo njeni starši, s katerimi ima ta oseba isto stalno prebivališče. Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugi osebi, s katero imata isto stalno prebivališče, ta uveljavlja oprostitev plačila davka na motorna vozila.
(12) Če upravičenec po tem členu ni voznik, lahko v njegovem imenu motorno vozilo vozijo starši ali skrbnik, ali osebe, ki imajo pisno pooblastilo upravičenca, njegovih staršev ali skrbnika, ali njegov polnoletni otrok, s katerim živi na istem naslovu stalnega prebivališča, brez obvezne navzočnosti invalida v motornem vozilu.
(13) Če invalidska organizacija, invalid, njegovi starši ali skrbnik ali njegov polnoletni otrok prodajo motorno vozilo ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo v Republiki Sloveniji pred potekom petletnega roka od dneva nakupa, prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo ali uvoza, plačajo davek v višini, ki ga finančna uprava ugotovi na dan odtujitve motornega vozila ob upoštevanju predpisanega odstotka davka, določenega glede na starost motornega vozila iz 16. člena tega zakona. Ob izpolnjevanju osnovnih pogojev se pravica do oprostitev davka na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu.
(14) Če je bilo motorno vozilo poškodovano v prometni nesreči za več kot 70 % tržne vrednosti motornega vozila na dan nesreče, se sme poškodovano motorno vozilo prodati, ne da bi bil plačan davek.
(15) Če invalid umre pred potekom petletnega roka od dneva nakupa, prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo ali uvoza motornega vozila, smejo dediči registrirati ali prodati motorno vozilo, ki so ga podedovali, ne da bi plačali davek.
(16) Vojni invalid prve skupine, ki uveljavi pravico do doplačila k stroškom tehničnega pripomočka – osebnega motornega vozila po zakonu, ki ureja vojne invalide, nima pravice do oprostitve davka iz tega člena.
20. člen
(oprostitev davka od motornih vozil za potrebe diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in njihovih predstavništev v Republiki Sloveniji ter agencij in organov Evropske unije s predstavništvom v Republiki Sloveniji) 
(1) Davek na motorna vozila se ne plačuje od motornih vozil za:
– službene potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov v Republiki Sloveniji ter za osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev, vključno z njihovimi družinskimi člani, razen častnih konzularnih funkcionarjev in njihovih družinskih članov;
– službene potrebe mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij med njihovim delovanjem v Republiki Sloveniji in za osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij, vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;
– službene potrebe agencij in organov Evropske unije s predstavništvom v Republiki Sloveniji, za katere velja Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 266), in sicer v okvirih in pod pogoji iz tega protokola in sporazumov o njegovem izvajanju ali sporazumov o sedežu,
ob pogoju, da so ta motorna vozila oproščena davka na dodano vrednost.
(2) Upravičenost do oprostitve davka na motorna vozila se lahko dokazuje z obrazcem, določenim v predpisu, ki ureja oprostitev davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
(3) Če upravičenec do oprostitve iz prvega odstavka tega člena proda motorno vozilo ali ga brezplačno ali kako drugače odtuji v Republiki Sloveniji pred potekom treh let od dneva nakupa, prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo ali uvoza, plača davek v višini, ki ga finančna uprava ugotovi na dan odtujitve motornega vozila ob upoštevanju predpisanega odstotka davka, določenega glede na starost motornega vozila iz 16. člena tega zakona.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se davek ne plača, če je odtujitev posledica uradnega predčasnega odpoklica ali smrti upravičenca ali če motorno vozilo odtuji družinski član upravičenca, ki preneha bivati v Republiki Sloveniji zaradi predčasnega odpoklica ali smrti upravičenca. Davek se ne plača niti, če je bilo motorno vozilo, ki se odtujuje, poškodovano v prometni nesreči za več kakor 70 % tržne vrednosti motornega vozila na dan nesreče.
(5) Če ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ugotovi, da je treba zaradi spoštovanja pogoja vzajemnosti v zvezi nastankom obveznosti plačila davka zaradi predčasne odtujitve pred potekom roka iz tretjega odstavka tega člena upoštevati drugačen rok, izda upravičencu o tem ustrezno potrdilo.
21. člen 
(oprostitev davka od motornih vozil, ki se začasno uvozijo ali vnesejo v Republiko Slovenijo) 
(1) Davek na motorna vozila se ne plačuje od motornih vozil, ki se začasno uvozijo, če so popolnoma oproščena plačila uvoznih dajatev v skladu s carinsko zakonodajo, in od motornih vozil, ki se vnesejo v Republiko Slovenijo iz druge države članice zaradi začasne preselitve lastnika, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vendar le, če od teh motornih vozil v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, ni treba obračunati davka na dodano vrednost.
(2) V prometno dovoljenje motornega vozila se vpiše, da je za motorno vozilo uveljavljena oprostitev.
(3) Če upravičenec do oprostitve iz prvega odstavka tega člena proda motorno vozilo ali ga brezplačno ali kako drugače odtuji v Republiki Sloveniji, plača davek v višini, ki ga finančna uprava ugotovi na dan odtujitve motornega vozila ob upoštevanju predpisanega odstotka davka, določenega glede na starost motornega vozila iz 16. člena tega zakona.
22. člen 
(finančni najem) 
Oprostitev plačila davka na motorna vozila po tem zakonu se lahko uveljavlja tudi pri finančnem najemu vozila. Če je finančni najem prekinjen ali končan in se ne izvede prenos lastništva, upravičenec, ki je uveljavil oprostitev ali vračilo plačila davka, plača v skladu s 16. členom tega zakona davek v višini, ki ga finančna uprava ugotovi na dan odtujitve motornega vozila.
23. člen 
(prepoved registracije motornega vozila) 
Organ, pristojen za registracijo motornih vozil, ali za registracijo vozil pooblaščena organizacija, ne sme registrirati motornega vozila, za katero je bil upravičenec oproščen davka, na drugo osebo, preden poteče predpisani rok, do katerega ni mogoča odtujitev motornega vozila brez plačila davka, razen če upravičenec predloži dokazila finančne uprave, da je bil davek plačan v skladu s tem zakonom, ali če ta zakon določa drugače.
VI. OBVEZNOST OBRAČUNA DAVKA 
24. člen 
(davčni zavezanec za obračun, obračun, podatki v evidencah davčnega zavezanca in plačilo davka) 
(1) Proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili iz druge države članice pridobi motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji ter je bilo zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, obračuna za koledarski mesec (v nadaljnjem besedilu: davčno obdobje) davčno obveznost z obračunom.
(2) Davčni zavezanec v svojih evidencah zagotovi naslednje podatke za zadevno motorno vozilo: vrsta, znamka, tip, varianta in izvedenka, identifikacijska številka (VIN-številka), število sedežev, vrsta goriva, ki se uporablja za pogon, izpust CO2, moč motorja, če se upošteva pri odmeri davka, okoljevarstvena kategorija (emisijski standard EURO), datum izdaje potrdil o skladnosti, država dobave, datum pridobitve, obveznosti glede na izpust CO2, vrsto goriva, ki se uporablja za pogon, emisijski standard EURO in moč motorja ter znesek obračunanega davka.
(3) Davčni zavezanec sestavi na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka mesečni obračun davka in ga finančni upravi predloži do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun davka na motorno vozilo.
(4) Davčni zavezanec finančni upravi predloži obračun davka ne glede na to, ali je za davčno obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne.
(5) Davčni zavezanec obračunani davek plača do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala davčna obveznost.
25. člen 
(predložitev obračuna davka in njegova vsebina) 
(1) Obračun davka na motorna vozila iz prejšnjega člena predloži davčni zavezanec v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, v elektronski obliki preko informacijskega sistema finančne uprave.
(2) Obračun iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke za zadevno motorno vozilo:
– identifikacijske podatke davčnega zavezanca,
– davčno obdobje,
– vrsto,
– znamko,
– tip, varianto in izvedenko,
– identifikacijsko številko (VIN-številko),
– število sedežev,
– vrsto goriva, ki se uporablja za pogon,
– izpust CO2,
– moč motorja,
– okoljevarstveno kategorijo (emisijski standard EURO),
– datum izdaje potrdila o skladnosti,
– država dobave,
– datum pridobitve,
– obveznosti glede na izpust CO2, vrsto goriva, ki se uporablja za pogon, emisijski standard EURO in moč motorja,
– znesek obračunanega davka,
– pravno podlago za oprostitev ali vračilo ali znižanje davka (na primer člen zakona, odstavek, alineja).
26. člen 
(davčni zavezanec za napoved, napoved, odmera in plačilo davka) 
(1) Davčnemu zavezancu, ki ni dolžan obračunavati davka v skladu s 24. členom tega zakona in se davek ne obračuna v skladu s 27. členom tega zakona, odmeri davek finančna uprava na podlagi napovedi za odmero davka na motorna vozila, ki jo davčni zavezanec predloži najpozneje v 15 dneh od dneva nastanka obveznosti za obračun davka iz 6. člena tega zakona.
(2) Napoved za odmero davka na motorna vozila predloži davčni zavezanec v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, v elektronski obliki preko informacijskega sistema finančne uprave.
(3) Napoved iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– identifikacijske podatke davčnega zavezanca,
– trenutek nastanka davčne obveznosti,
– identifikacijsko številko motornega vozila (VIN-številka),
– identifikacijske podatke dobavitelja vozila,
– pravno podlago za oprostitev ali znižanje davka (na primer člen zakona, odstavek, alineja).
Napovedi se priloži tudi kopija dokazila o prometu motornega vozila (na primer račun, kupoprodajna pogodba, dokazilo o predelavi motornega vozila).
(4) Finančna uprava pridobi iz evidence registriranih vozil ministrstva, pristojnega za promet, ki jo predpisuje zakon, ki ureja motorna vozila, podatke o motornem vozilu na podlagi identifikacijske številke motornega vozila (VIN-številka), in sicer:
– podatke o znamki, tipu, varianti in izvedenki motornega vozila,
– datum prve registracije motornega vozila ali datume izdaje potrdil o skladnosti motornega vozila, kategorijo in vrsto motornega vozila, podatke o predelavi motornega vozila, obliki nadgradnje motornega vozila, dodatnem opisu nadgradnje motornega vozila, podatke o hitrosti motornega vozila, moči motorja, vrsti goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila, številu sedežev, izpustu CO2 in emisijskem standardu EURO.
(5) Davčni zavezanec na zahtevo finančne uprave v osmih dneh predloži ustrezne listine in dokazila glede na okoliščine posameznega primera, kot je na primer izvirnik računa o nakupu vozila, iz katerega je razviden datum pridobitve, ali druga listina, ki dokazuje prenos lastništva.
(6) Davčni zavezanec, ki v napovedi za odmero davka uveljavlja oprostitev plačila davka, k napovedi priloži dokazila, predpisana s tem zakonom.
(7) Organ, pristojen za registracijo, ali za registracijo vozil pooblaščena organizacija ne sme registrirati motornega vozila, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco motornih vozil finančne uprave iz 29. člena tega zakona.
(8) Davčni zavezanec davek plača v 30 dneh po vročitvi odločbe o odmeri davka.
27. člen 
(obračunavanje, plačevanje in zavarovanje plačila davka pri uvozu) 
(1) Pri uvozu motornih vozil obračunava davek na motorna vozila carinski organ, davek pa se plačuje kot bi bil uvozna dajatev.
(2) Oseba, ki plača davek pri uvozu blaga, davek plača v roku, ki je s carinsko zakonodajo določen za plačilo carinskega dolga, sicer tečejo zamudne obresti.
(3) Če carinski organ v skladu s carinsko zakonodajo ob uvozu zahteva predložitev instrumenta zavarovanja za plačilo nastalega carinskega dolga ali bi ga lahko zahteval, če ne bi bila za zadevno motorno vozilo predpisana carinska stopnja »prosto«, predloženi instrument zavaruje tudi plačilo davka na motorno vozilo.
VII. VRAČILO DAVKA 
28. člen 
(upravičenec za vračilo davka in postopek uveljavljanja vračila davka) 
(1) Oseba, ki motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozi, dobavi ali zaradi selitve prenese v drugo državo članico in ga zato odjavi iz evidence registriranih vozil v Republiki Sloveniji, ima pravico do vračila sorazmernega dela plačanega davka na motorno vozilo v skladu s sedmim odstavkom tega člena.
(2) Lastnik motornega vozila, ki naknadno predela motorno vozilo iz prvega odstavka 4. člena tega zakona v motorno vozilo, ki ni predmet obdavčitve po tem zakonu, in je bil davek na motorno vozilo plačan, ima pravico do vračila sorazmernega dela plačanega davka na motorno vozilo v skladu s sedmim odstavkom tega člena. Vračilo se lahko uveljavi na podlagi predložitve dokazil, da je bilo motorno vozilo predelano v motorno vozilo, ki ni predmet obdavčitve po tem zakonu, in je bila zanj v skladu s predpisi, ki urejajo motorna vozila, potrebna posamična odobritev predelanega vozila.
(3) Zahtevek za vračilo davka na motorno vozilo se predloži v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, v elektronski obliki preko informacijskega sistema finančne uprave.
(4) Zahtevek iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– identifikacijske podatke davčnega zavezanca,
– identifikacijsko številko motornega vozila (VIN-številka),
– datum izvoza ali iznosa iz Republike Slovenije ali datum predelave motornega vozila,
– pravna podlaga za vračilo davka (na primer člen zakona, odstavek, alineja).
(5) Upravičenec iz prvega odstavka tega člena lahko uveljavi vračilo šele po odjavi vozila iz evidence registriranih motornih vozil. Upravičenec lahko uveljavi vračilo plačanega davka na podlagi predložitve dokazil, da je motorno vozilo zapustilo ozemlje Republike Slovenije.
(6) Kot dokazilo o tem, da je motorno vozilo zapustilo ozemlje Republike Slovenije, se glede na okoliščine primera štejejo predvsem:
– dokazilo o izvozu, ki ga izda ali potrdi carinski organ in iz katerega je razvidno, da je motorno vozilo zapustilo carinsko območje Evropske unije,
– dokazilo o registraciji motornega vozila v državi članici ali drugi državi,
– dokazilo o dejanski dobavi ali prenosu motornega vozila v drugo državo članico,
– račun, izdan kupcu v drugi državi članici,
– dokazilo o selitvi v drugo državo članico.
(7) Znesek vračila davka se obračuna in vrne na podlagi podatka o dejansko plačanem davku v Republiki Sloveniji in podatka o obdobju uporabe motornega vozila v Republiki Sloveniji, in sicer tako, da se za vsako začeto leto uporabe motornega vozila v Republiki Sloveniji znesek dejansko plačanega davka vrne zmanjšan za 10 %. Pri tem se kot začeto leto uporabe motornega vozila v Republiki Sloveniji šteje datum prve registracije motornega vozila v Republiki Sloveniji.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek se za motorna vozila, ki so bila izvožena ali dobavljena v drugo državo članico in niso bila registrirana v Republiki Sloveniji ter je bil zanje davek plačan, in za motorna vozila, ki so bila v Republiki Sloveniji največ 30 dni registrirana zaradi izvoza ali dobave v drugo državo članico, znesek vračila določi v višini 100 % zneska dejansko plačanega davka.
(9) Ne glede na peti odstavek tega člena lahko upravičenec, ki obračunava davčno obveznost za koledarski mesec, vračilo davka za motorna vozila, za katera so izpolnjeni pogoji za vračilo v mesecu obračuna davka, vračilo davka uveljavi v okviru mesečnega obračuna davka.
(10) Ne glede na tretji, četrti, sedmi in osmi odstavek tega člena se davek ne vrača, če bi bil znesek vračila davka manjši od 10 eurov.
(11) Če se motorno vozilo, za katero je bil vrnjen davek v skladu s tem členom, ponovno uvozi ali vnese na ozemlje Republike Slovenije, velja, da za namene 4. člena tega zakona v Republiki Sloveniji še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji.
(12) Upravičenec lahko zahteva vračilo davka pri finančni upravi v treh mesecih od dneva, ko so nastopile okoliščine za vračilo davka.
(13) Upravičenec, ki oprostitev plačila davka iz 17., 18., 19., 20. in 21. člena tega zakona uveljavlja na način vračila davka, lahko predloži zahtevek za vračilo davka z dokazili, predpisanimi s tem zakonom in na način ter z vsebino iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(14) Finančna uprava pridobi iz evidence registriranih vozil ministrstva, pristojnega za promet, ki jo predpisuje zakon, ki ureja motorna vozila, podatke o motornem vozilu na podlagi identifikacijske številke motornega vozila (VIN-številka), in sicer:
– podatek o registraciji motornega vozila v Republiki Sloveniji,
– podatek o odjavi motornega vozila iz registra registriranih vozil v Republiki Sloveniji,
– podatek o vrsti registracije oziroma registrski tablici motornega vozila v Republiki Sloveniji.
VIII. EVIDENCE 
29. člen 
(evidenca motornih vozil finančne uprave) 
(1) Finančna uprava vodi elektronsko evidenco motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: evidenca), ki so predmet obdavčitve po tem zakonu in za katera je bil plačan davek v skladu s tem zakonom ali je bila uveljavljena oprostitev plačila davka.
(2) Evidenca vsebuje naslednje podatke v zvezi z zadevnim motornim vozilom:
– znamko, tip, varianto in izvedenko,
– kategorijo in vrsto,
– identifikacijsko številko (VIN-številko),
– vrsto goriva, ki se uporablja za pogon,
– izpust CO2 (za motorna vozila iz tarifne oznake 8711, trikolesa, štirikolesa in bivalna vozila, če je na razpolago),
– moč motorja,
– okoljevarstveno kategorijo (emisijski standard EURO),
– število sedežev,
– državo uvoza ali dobave,
– podatke o dobavitelju,
– podatke o davčnem zavezancu (osebno ime ali naziv, naslov prebivališča ali sedeža in davčna ali matična številka),
– znesek davka,
– datum prve registracije vozila,
– datum izdaje potrdil o skladnosti,
– datum plačila davka,
– številko odločbe o odmeri davka,
– podatke o zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti,
– znesek vračila davka,
– pravno podlago za oprostitev ali vračilo ali znižanje davka (na primer člen zakona, odstavek, alineja),
– datum, do katerega ni mogoča odtujitev motornega vozila brez plačila davka,
– podatke o predelavi, obliki nadgradnje, dodatnem opisu nadgradnje,
– vrsto ali tarifno oznako motornega vozila (motorno kolo, osebno vozilo, 8703 80, 8711 in podobno).
30. člen 
(povezave evidenc in pridobivanje podatkov) 
(1) Finančna uprava ima pri izvajanju nalog iz tega zakona pravico do brezplačne povezave svoje evidence motornih vozil z evidenco registriranih vozil ministrstva, pristojnega za promet, ki jo predpisuje zakon, ki ureja motorna vozila.
(2) Organ, pristojen za registracijo, ali za registracijo vozil pooblaščena organizacija za namene izvajanja 23. člena tega zakona in sedmega odstavka 26. člena tega zakona brezplačno pridobiva iz evidence motornih vozil finančne uprave podatke o tem, ali je bil davek za motorno vozilo plačan oziroma ali je bila uveljavljena oprostitev plačila davka, in v primerih, kjer zakon to določa, tudi datum, do katerega ni mogoča odtujitev motornega vozila brez plačila davka. Ministrstvo, pristojno za promet, lahko za namen pridobivanja podatkov iz prejšnjega stavka s povezovalnim znakom identifikacijska številka (VIN številke) svojo evidenco registriranih vozil poveže z evidenco motornih vozil finančne uprave, ki vsebuje podatke, naštete v tem odstavku.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB TEGA ZAKONA 
31. člen 
(nadzor) 
Izvajanje določb tega zakona nadzoruje finančna uprava v skladu s tem zakonom, zakonom, ki ureja davčni postopek, in zakonom, ki ureja finančno upravo, pri uvozu pa tudi v skladu s carinsko zakonodajo, kot da bi bil davek na motorna vozila uvozna dajatev.
X. KAZENSKE DOLOČBE 
32. člen 
(davčni prekrški) 
(1) Z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če:
1. ne vodi predpisanih evidenc ali v evidencah ne zagotavlja predpisanih podatkov (7. člen, drugi odstavek 24. člena);
2. registrira motorno vozilo v nasprotju s 23. členom ali sedmim odstavkom 26. člena tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 600 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov.
(4) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz 2. točke prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba organa, pristojnega za registracijo, in odgovorna oseba pooblaščene organizacije za registracijo vozil.
(6) Z globo od 250 do 400 eurov se za prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
33. člen 
(hujši davčni prekrški) 
(1) Z globo od 4.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov, če:
1. finančni upravi ne predloži obračuna ali napovedi za odmero davka, ali ne predloži obračuna ali napovedi v predpisanem roku, ali ne predloži obračuna ali napovedi na predpisan način, ali v predloženem obračunu ali napovedi navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke (tretji in četrti odstavek 24. člena, prvi in drugi odstavek 25. člena, prvi, drugi in tretji odstavek 26. člena);
2. ne plača davka ali ne plača davka v predpisanem roku (peti odstavek 24. člena, osmi odstavek 26. člena);
3. na zahtevo finančne uprave v osmih dneh ne predloži zahtevanih listin ali dokazov (peti odstavek 26. člena);
4. v postopku za vračilo davka navede nepopolne, neresnične ali nepravilne podatke (28. člen).
(2) Z globo od 3.000 do 50.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 1.200 do 10.000 eurov.
(4) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
34. člen 
(pooblastilo za izrek globe v razponu) 
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
XI. POSEBNE DOLOČBE 
35. člen 
(uporaba drugih predpisov) 
(1) Glede vprašanj postopka in pristojnosti finančne uprave, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek, in zakon, ki ureja finančno upravo, glede vseh vprašanj v zvezi z uvozom in izvozom motornih vozil pa carinska zakonodaja.
(2) Za uvrstitev motornih vozil, ki so predmet tega zakona, se uporablja kombinirana nomenklatura.
(3) V primeru dvoma o pravilni uvrstitvi motornega vozila določi tarifno oznako finančna uprava, v skladu s predpisi in temeljnimi pravili, ki veljajo za uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo.
(4) Sklicevanje na tarifne oznake kombinirane nomenklature velja tudi za vse njihove posodobitve, ki se sprejmejo enkrat na leto na podlagi členov 9(1) in 12(1) kombinirane nomenklature.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
36. člen 
(prehodna ureditev) 
Pri prometu motornih vozil, za katere je obveznost za obračun davka na motorna vozila nastala v skladu z Zakonom o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 40/12 – ZUJF), se davek obračuna, napove in plača v skladu z Zakonom o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 40/12 – ZUJF).
37. člen 
(začetek uporabe določb glede predelanih vozil) 
Drugi odstavek 5. člena in drugi odstavek 28. člena tega zakona se uporabljata za motorna vozila, ki so prvič registrirana v Republiki Sloveniji od vključno 1. januarja 2021.
38. člen 
(rok za vzpostavitev povezave evidenc in predložitev napovedi v fizični obliki) 
(1) Povezavi iz 30. člena tega zakona se zagotovita do 31. decembra 2021.
(2) Ne glede na drugi odstavek 26. člena tega zakona lahko davčni zavezanec, ki je fizična oseba, predloži napoved davka na motorna vozila v fizični obliki do 31. decembra 2021.
39. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99, 2/04 – ZPNNVSM, 42/04, 47/06, 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 9/10 in 40/12 – ZUJF).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila (Uradni list RS, št. 53/12).
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se zakon iz prvega odstavka tega člena uporablja do začetka uporabe tega zakona.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se pravilnik iz drugega odstavka tega člena uporablja do začetka uporabe tega zakona.
40. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2021.
Št. 434-04/20-8/23
Ljubljana, dne 17. decembra 2020
EPA 1491-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti