Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3649. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Črnomelj, stran 10321.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 17. seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Črnomelj 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine Črnomelj.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi izračun komunalnega prispevka, občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju občine Črnomelj se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in
– javne površine.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
4. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
Cestno omrežje
17,50
48,00
Vodovodno omrežje
6,50
17,00
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
5,40
11,00
Javne površine
0,70
2,00
5. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,3:0,7.
6. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fn
Stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
1,0
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,0
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,1
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1,0
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
1,1
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,0
1220
Poslovne in upravne stavbe
1,0
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,0
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,0
1242
Garažne stavbe
1,0
1251
Industrijske stavbe
1,0
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
1,0
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo 
1,0
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,85
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,85
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,8
1265
Stavbe za šport
0,8
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1272
Obredne stavbe
0,9
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,9
Gradbeni inženirski objekti
2112
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 
0,25
2130
Letališke steze
0,50
2151
Pristanišča in plovbne poti
0,20
2301
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
0,5
2302
Elektrarne in drugi energetski objekti
0,2
2303
Objekti kemične industrije
0,5
2304
Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
0,5
2411
Športna igrišča
0,5
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,5
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
Drugi gradbeni posegi
3111
Trajno reliefno preoblikovanje terena
1,0
3311
Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje
1,0
7. člen 
(računski faktor površine (Fp) pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti)
Računski faktor površine (Fp) je za vse vrste stavb 1,5.
8. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, je:
Obstoječa komunalna oprema
psz (%)
Cestno omrežje
25
Vodovodno omrežje
25
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
50
Javne površine
50
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen 
(enačba za izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za stavbe izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo stavbe, in delež, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn))x psz(i)
 
Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i):
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP:
površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i):
stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo:
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA:
bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i):
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto:
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn:
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
– psz(i):
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
– i: 
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbene inženirske objekte izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i)
Zgornje oznake pomenijo:
– AGIO: površina gradbenega inženirskega objekta,
– druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
(3) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena po enačbi:
KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i),
pri čemer je KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
IV. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
10. člen 
(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Oprostitve plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za posamezne vrste ne-stanovanjskih objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znašajo:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Višina oprostitve plačila komunalnega prispevka
Stavbe
1211
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
60 %
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
60 %
12201
Stavbe javne uprave
60 %
12203
Druge poslovne stavbe
60 %
12301
Trgovske stavbe 
20 %
12304
Stavbe za storitvene dejavnosti
60 %
1242
Garažne stavbe
60 %
1251
Industrijske stavbe
60 %
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
60 %
12630
Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo
100 %
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
100 %
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe (razen za kleti, vinske kleti, zidanice in kašče)
60 %
12722
Pokopališke stavbe
60 %
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo za gasilske domove in stavbe za nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč)
100 %
(2) Plačila komunalnega prispevka se v celoti oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu, katerih 100 % lastnik in investitor je občina Črnomelj ali pravna oseba, katere ustanovitelj je občina Črnomelj. Če je občina Črnomelj ali pravna oseba, katere ustanovitelj je občina Črnomelj, lastnik in investitor samo dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.
11. člen 
(državna pomoč po pravilu de minimis) 
Oprostitve plačila komunalnega prispevka iz 10. člena se štejejo za državno pomoč po pravilu de minimis.
V. PRETEKLA VLAGANJA 
12. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj za objekte, ki se odstranijo) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka predložiti dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za odstranjene objekte, iz katere so razvidni podatki o zmogljivosti in namembnosti odstranjenega objekta in njegovi priključenosti na obstoječo komunalno opremo. O upoštevanju predloženih dokazil odloči organ občinske uprave Občine Črnomelj, pristojen za odmero komunalnega prispevka.
(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ne more uveljavljati preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalno zgrajenega objekta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/13, 24/14 in 41/17) in
– Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 66/16).
15. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2020
Črnomelj, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost