Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3650. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Črnomelj, stran 10324.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B), 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 17. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) V Odloku o prometni ureditvi v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 61/20) se v prvem odstavku 9. člena povsod, kjer se navaja besedilo »prepoved tovornega prometa«, za tem besedilom doda besedilo »in prometa traktorjev v tranzitu«.
(2) V drugem odstavku 9. člena se povsod, kjer se navaja besedilo »tovorni promet«, za tem besedilom doda besedilo »in promet traktorjev v tranzitu«.
2. člen 
(1) V prvem odstavku 16. člena se beseda »ureja« zamenja z »upravlja«, na koncu besedila pa se pika zamenja z vejico in se doda »Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o..«.
(2) V tretjem odstavku 16. člena se za besedilom »upravljanje s parkomati,« doda besedilo »izdajo parkirnih dovolilnic na podlagi odločb pristojnega organa,«.
3. člen 
V drugi alineji drugega odstavka 18. člena se beseda »kioskom« zamenja z besedo «Posojilnico«.
4. člen 
V četrtem odstavku 20. člena se na koncu odstavka besedilo »s tem členom« zamenja z besedilom »z drugim odstavkom tega člena.«.
5. člen 
(1) V četrtem odstavku 22. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– zdravstveni delavci, delavci socialnih služb ali invalidskih organizacij, ki obiskujejo oskrbovance (bolne, ostarele, onemogle in invalide) in imajo v vozilu na vidnem mestu svetlo modro parkirno karto, z izjemo belega simbola »kača ovita okoli palice«, njihovo parkiranje ni časovno omejeno;«
(2) V četrtem odstavku 22. člena prva alineja postane druga alineja, v kateri se črta besedilo »obiskujejo bolnike, nudijo prvo pomoč ali«, prav tako se črta besedilo na koncu alineje »obiska oziroma«. V oklepaju se doda besedilo »vozila prve pomoči, komunale, cestnega podjetja, vzdrževalca javne razsvetljave«.
(3) V četrtem odstavku 22. člena druga alineja postane tretja alineja, v kateri se črta besedilo »za največ 2 uri«, prav tako se črta besedilo na koncu alineje »ter so na vidnem mestu vozila označili čas prihoda.«. Po besedilu »na za to označenem parkirišču« se doda besedilo »ali v primeru zasedenosti parkirnega mesta rezerviranega za invalide parkirajo na drugem parkirnem mestu, njihovo parkiranje ni časovno omejeno;«.
(4) V četrtem odstavku 22. člena tretja alineja postane četrta alineja, v kateri se zamenja besedilo »za čas do 30 minut« z besedilom »vendar za začetni brezplačni čas parkiranja, ki je določen s prometno signalizacijo na dotičnem parkirišču«, pri koncu alineje se zamenja beseda »napiše« z besedo »napisati«.
6. člen 
(1) Drugi odstavek 23. člena se spremeni, tako da se glasi: »Na podlagi vloge upravičenca (po 24. členu tega odloka) se izda odločba o upravičenosti do dovolilnice. Parkirno dovolilnico izda upravljavec parkirišča, na podlagi izdane odločbe pristojnega organa in plačanega zneska parkirne dovolilnice.«.
(2) V četrtem odstavku 23. člena se zamenja besedilo »Dovolilnica se izda za tekoče koledarsko leto. Če se izda za krajši čas, se taksa sorazmerno zmanjša. Veljavnost dovolilnice je za čas, za katerega je plačana taksa.« z besedilom »Dovolilnice so mesečne ali letne.«, na koncu alineje pa se doda besedilo »Mesečna dovolilnica ima veljavnost od datuma izdaje en mesec.«
(3) V prvi vrstici petega odstavka 23. člena se za besedilom »do sprememb podatkov na« doda beseda »letni«, besedilo na koncu alineje »upravičenec vrne staro dovolilnico, pristojni organ pa mu izda novo.« se zamenja z besedilom »Pristojni organ izda novo odločbo o upravičenosti do dovolilnice, vzdrževalec parkirišč pa stranki na podlagi nove odločbe izda novo dovolilnico, pod pogojem, da stranka vrne prvotno dovolilnico.«
(4) V sedmem odstavku 23. člena se beseda »sedmim« zamenja z besedo »šestim«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020
Črnomelj, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost