Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3672. Odlok o tržnem redu tržnice v Litiji, stran 10390.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 14. redni seji dne 21. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o tržnem redu tržnice v Litiji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Z Odlokom o tržnem redu se določa upravljavec tržnice, pooblaščeni organizator, njegove pravice in obveznosti, obratovalni čas, pogoje trgovanja na tržnici in sejemske dejavnosti, nadzor nad prodajo ter način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.
2. člen 
Upravljavec in lastnik tržnice je Občina Litija (v nadaljevanju: občina), ki lahko pooblasti organizatorja oziroma drugo pooblaščeno osebo upravljalca, na katero prenese določene naloge organiziranja in vzdrževanja tržnice.
3. člen 
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja skladno z določili tržnega reda ter drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje in sejemsko dejavnost s kmetijskim in drugim blagom.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA 
4. člen 
Upravljavec tržnice:
– organizira in vodi poslovanje,
– upravljalec oblikuje cene storitev in pristojbine in jo predlaga županu občine,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine,
– zaračunava pristojbino in cene storitev v skladu s cenikom, ki ga potrdi župan,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo,
– pregleduje dokumentacijo uporabnikov, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti na tržnicah, in izreka prepoved prodaje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi in je odgovoren za red na tržnici,
– sklepa pogodbe s pooblaščenim organizatorjem.
Pooblaščeni organizator po pooblastilu upravljavca in v skladu s pogodbo opravlja naloge, kot so opredeljene v pooblastilu in pogodbi.
III. OBRATOVALNI ČAS 
5. člen 
Tržnica obratuje ob sobotah od 8.00 do 12.00. Ob soglasju organizatorja in po vnaprejšnjem dogovoru z upravljalcem se lahko ponudnik dogovori izven tega obratovalnega časa. Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici.
IV. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNI PROSTORI 
6. člen 
Tržnica posluje na Valvazorjevem trgu v mestu Litija. Zemljišče je last Občine Litija, št. parcele 985/1 in del parcele št. 985/2, k.o. Litija (št. 1838) in na parkirišču št. parcele 33/2 k.o. Litija. V času obratovanja tržnice je izvedena zapora ceste na Valvazorjevem trgu. Tržni prostor je označen.
Trgovanje izven tržnega prostora ni dovoljeno.
7. člen 
Tržnica razpolaga z naslednjim tržnim prostorom in pomožnimi prostori:
– odprt prodajni prostor, ki sega od križišča z Jerebovo ulico do objekta Valvazorjev trg 6 v dolžini 70 m, ob posebnih dogodkih se lokacija razširi do Trga Svobode v dolžini 140 m in/ali na parcelo št. 33/2 k.o. Litija.
– parkirni prostor zadaj Valvazorjevega trga služi za parkiranje obiskovalcev ter za zadostitev osnovnih pogojev obratovanja tržnice (sanitarije za ponudnike na tržnici in obiskovalce tržnice, tekoča voda, priklop elektrike).
8. člen 
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.
Stalni prodajalci so tisti, ki vršijo prodajo redno in za daljše obdobje.
Občasni prodajalci so ponudniki, ki niso redno prisotni na tržnici, ampak le, ko imajo tržne viške.
9. člen 
Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljavcem in stalnim prodajalcem.
Rezervacije za stojnice za čas daljši od 30 dni lahko upravljavec odda tudi z natečajem oziroma razpisom, pri čemer se stalnim prodajalcem lahko rezervira za daljše časovno obdobje polovica razpolagajočih stojnic, polovica pa jih mora biti na razpolago občasnim prodajalcem.
S stalnimi prodajalci upravljavec sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljavec določi prodajna mesta. V primeru, da do 8.00 ure ne zasedejo prodajnega mesta, lahko le-to upravljavec dodeli občasnemu oziroma drugemu prodajalcu, pri čemer zadrži že plačani znesek pristojbine.
Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo dan pred tržnim dnevom do 10.00 ure, za katero se šteje, da je sklenjena, ko organizator ponudbe obvesti upravljavca o rezervaciji prodajnega prostora. Plačilo se izvrši po izstavitvi računa upravljavca najemniku. Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da bo spoštoval tržni red.
10. člen 
Prodajna mesta upravljavec odda v najem za določen čas tistim, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici. Pred oddajo v najem je organizator ponudbe dolžan preveriti ustreznost prodajalca. Oddaja prodajnega mesta v podnajem je prepovedana.
11. člen 
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Pred začetkom prodaje pregrnejo prodajni pult z ustreznim prtom in ga lično opremijo. Po končanem trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju. Dolžni so odstraniti embalažo, odpadke in drugo neprodano blago. Po končanem trgovanju prodajalec očisti vse delovne površine.
12. člen 
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega prostora prodajalcem, ki kršijo določila tega tržnega reda, zaradi:
– neplačevanja pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– poskusa prodaje oporečnega blaga,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere nima dovoljenja,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja in širitve tržnega mesta,
– nespoštovanja tržnega reda,
– oddajanja prodajnega prostora v podnajem.
V. PRODAJA BLAGA 
13. člen 
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi in izvaja sejemska dejavnost. Prednost prodaje imajo kmetijski lokalni pridelki ter izdelki in živila.
14. člen 
Na trgu se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– živila: žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča,
– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, turistični spominki in galanterijsko blago.
Z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja tudi oblačila, posteljnino, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, knjige, vendar je dovoljena le občasna prodaja.
Trguje se v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.
15. člen 
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci,
– nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– nosilci osebnega dopolnilnega dela,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– trgovci in gostinci,
– društva in humanitarne organizacije,
– zadruge,
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Kmetovalci in drugi posamezniki lastno pridelavo zagotavljajo s KMG-MID številko kmetije na kateri živijo in delajo. Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici.
16. člen 
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo.
Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
17. člen 
Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, stojnic, miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske, lesene in železne izdelke ter cvetlice, novoletne jelke in podobno.
18. člen 
Vsa živila živalskega izvora se prodajajo iz ustrezno prilagojenih premičnih stojnic, na stojnicah pa le, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno zdravstvenimi predpisi.
Na posameznem prodajnem mestu se lahko trguje le istovrstna živila živalskega izvora.
Sveže meso se lahko prodaja samo pakirano. Kakršna koli obdelava svežega mesa na tržnici ni dovoljena. Suhomesne izdelke se lahko prodaja na drobno.
Od mlečnih izdelkov se sir lahko reže, skuta, sirotka in sveže mleko pa morajo biti pakirani v primerni embalaži.
19. člen 
Na tržnici je dovoljena prodaja ustrezno označenih (slovensko in botanično ime) svežih gob in svežih ali posušenih zelišč.
Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvodov.
20. člen 
Za prodajo cvetja, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
21. člen 
Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu s predpisi, ki veljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo.
22. člen 
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom.
Obliko in velikost označitve določi upravljavec.
23. člen 
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
VI. PRISTOJBINA 
24. člen 
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest oblikuje upravljalec tržnice, potrdi pa župan.
25. člen 
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku in na način, ki je naveden v pogodbi.
26. člen 
Dnevno pristojbino plača prodajalec po izstavitvi računa upravljavca po določilih, ki so v pisni ali ustni pogodbi.
Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga prodajalec hrani do konca tržnega časa.
V času uvajanja tržnih dni upravljavec ponudnikom ne zaračunava najema prodajnega prostora. Dolžino uvajalnega časa določi občinski svet.
VII. NADZOR PRODAJE IN KAKOVOSTI BLAGA 
27. člen 
Nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga opravljajo:
– medobčinski inšpektorat,
– upravljavec oziroma pooblaščeni organizator.
28. člen 
Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, izvaja upravljavec, oziroma pooblaščeni organizator, katera hranita tudi kopije dokumentacije.
Prodajalec je dolžan upravljavcu oziroma pooblaščenemu organizatorju predložiti dokumente, ki so potrebni za prodajo na tržnici.
VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA 
29. člen 
Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih površin.
IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
30. člen 
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.
31. člen 
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih. Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter druge odpadke so dolžni sproti odstranjevati s tržnice na prostor za ločeno zbiranje odpadkov. Prav tako je prodajalec dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. V primeru, da prodajalec tega ne opravlja, je to dolžan storiti upravljavec na stroške prodajalca.
32. člen 
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo javnega reda in miru. V primeru kršitev se lahko prodajalcu začasno prepove prodaja.
33. člen 
Za vzdrževanje reda in čistoče upravljavec oziroma pooblaščeni organizator:
– skrbi za red in čistočo skupnih sanitarnih prostorov, prostora kjer je tekoča voda, skrbi za priklop elektrike,
– postavitev in demontažo premičnih prodajnih pultov,
– pred uporabo očisti prodajalne površine in opremo,
– prazni posode za odpadke,
– po svojem programu in na zahtevo pristojne inšpekcije razkuži tržne površine.
34. člen 
Vožnja in parkiranje vozil na tržnici je prepovedana, razen v primeru, ko to izjemoma dovoli upravljavec.
X. KONČNI DOLOČBI 
35. člen 
Tržni red z obratovalnim časom tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici. Objavi se tudi na spletni strani upravljavca.
36. člen 
Odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2020
Litija, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost