Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3646. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist, stran 10318.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), drugega odstavka 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 12. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi, da je ureditev gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture kot izhaja iz dokumenta »Izhodišča za načrtovanje ureditve javnih parkovnih površin za potrebe družbenih dejavnosti, načrtovanih v centru Ankarana (enota urejanja prostora AO-07)« za namen umestitve javnih parkovnih površin za potrebe družbenih dejavnosti na nepremičninah s parc. št. 1067 in 1069, obe k.o. Oltra, v javno korist, je nujno potrebna in je v javnem interesu.
2. člen 
Občinski svet Občine Ankaran pooblašča župana Občina Ankaran, da v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2 – Uradni list RS, št. 61/17) prične razlastitvene postopke na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0001/2019/32
Ankaran, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), il secondo comma dell’articolo 194 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/17) e l’articolo 8 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 12a seduta del 22 dicembre 2020 ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
sul conseguimento di pubblica utilità, espropriazione e gravame a scopo di pubblica utilità 
Articolo 1 
La presente delibera stabilisce che, la sistemazione di infrastrutture pubbliche economiche e di infrastrutture sociali per il conseguimento di pubblica utilità, come si evince dal documento »Punti di riferimento per la pianificazione della sistemazione di aree pubbliche verdi destinate ad attività sociali pianificate nel centro di Ancarano (unità di sistemazione territoriale AO-07)« allo scopo di sistemare aree pubbliche verdi per l’esigenza di svolgere attività sociali sui beni immobili no. 1067 e 1069, entrambi c.c. Oltra, è indispensabile e nel perseguimento dell’interesse pubblico.
Articolo 2 
Il Consiglio comunale del Comune di Ancarano autorizza il sindaco del Comune di Ancarano ad avviare la procedura di esproprio dei beni immobili di cui all'articolo 1 della presente delibera in conformità con la Legge sulla pianificazione del territorio (ZUreP-2 – Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/17).
Articolo 3 
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
N. 3505-0001/2019
Ancarano, 22. dicembre 2020
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost