Uradni list

Številka 200
Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 200/2020 z dne 29. 12. 2020

Kazalo

3679. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje, stran 10403.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena in tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena v povezavi z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 15. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlage za odmero komunalnega prispevka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje.
(2) Podlage iz prejšnjega odstavka vsebujejo:
1. prikaz stroškov obstoječe komunalne opreme;
2. preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
3. merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) S tem odlokom se določijo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na podlagi katerih se zavezancem odmeri komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, kadar se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme.
(4) Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kočevje so izdelane skladno z Zakonom o urejanju prostora in vsebujejo:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju občine;
– oskrbna območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme;
– obračunske stroške posameznih vrst komunalne opreme po oskrbnih območjih;
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na površino gradbene parcele in na bruto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
2. člen 
(uporabljeni izrazi) 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo so dokument, na podlagi katerega se odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja; 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna; 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Oskrbno območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Bruto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Površina gradbene parcele je površina iz evidence gradbenih parcel, do vzpostavitve te evidence se upošteva površina zemljiške parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
3. člen 
(oskrbno območje) 
(1) Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo iz 1. člena tega odloka so izdelane za območje, ki se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje.
(2) Podlage obravnavajo oskrbna območja za posamezne vrste komunalne opreme, ki lahko obsegajo tudi celotno območje občine.
(3) Določila tega odloka se uporabljajo na območjih, kjer je predvidena izdelava Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) le na način, kot je določen v podlagah za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo za posamezno območje OPPN.
III. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA 
4. člen 
(komunalna oprema) 
(1) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana naslednja obstoječa komunalna oprema:
– prometna infrastruktura (oznaka obračunskih območij P),
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij V),
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij K),
– javna razsvetljava (oznaka obračunskih območij JR),
– ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO).
(2) Za kanalizacijo in vodovod je ločeno prikazana vrednost primarnega in sekundarnega omrežja. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka, ki gradijo komunalno opremo na podlagi pogodbe o opremljanju na območju občine ali zaradi večje oddaljenosti od obstoječe komunalne opreme, za obstoječo kanalizacijo in vodovod prispevajo le delež za primarno omrežje. Za ostala omrežja pa se prispevek za obstoječo komunalno opremo obračuna v celoti.
(3) Infrastruktura v državni lasti (državne ceste, železnice) ter energetska infrastruktura ne predstavljata podlage za obračun komunalnega prispevka.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
5. člen 
(vrednost komunalne opreme in projektne dokumentacije) 
Vrednost obstoječe komunalne opreme je ocenjena kot vrednost izgradnje nove komunalne opreme, vključno z nakupom zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije in nadzorom. Za obračun komunalnega prispevka se vrednost komunalne opreme zmanjša za znesek pridobljenih nepovratnih sredstev, lastnih vlaganj ali drugih virov financiranja poleg občinskega proračuna. Vrednost komunalne opreme, kot podlaga za obračun komunalnega prispevka, je po posameznih vrstah komunalne opreme naslednja:
Ceste
35.780.723,36 € 
Vodovod – primarno omrežje
10.131.793,52 €
Vodovod – sekundarno omrežje
6.959.479,10 €
Kanalizacija – primarno omrežje
5.239.928,73 €
Kanalizacija – sekundarno omrežje
9.189.313,76 €
Javna razsvetljava
2.204.492,82 €
Odpadki
1.736.131,01 €
SKUPAJ
71.241.862,30 €
6. člen 
(preračun stroškov na površino gradbenih parcel oziroma na bruto tlorisno površino stavb) 
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino gradbene parcele stavbe in na bruto tlorisno površino objektov.
(2) Cena opremljanja obračunana na kvadratni meter gradbene parcele (CpO) in bruto tlorisne površine objekta (CtO) je naslednja:
Vrsta komunalne opreme
Oznaka oskrbnega območja
Vrednost komunalne opreme 
[€]
Površina parcel na oskrbnem območju 
[m2]
Bruto tlorisna površina objektov 
[m2]
Cena na enoto (CpOi) [€/m2]
Cena na enoto (CtOi) [€/m2]
Ceste
OB_C_1
35.780.723,36
10.140.479
2.130.791
3,529
16,792
Vodovod – primarno omrežje
OB_V_1
10.131.793,52
6.802.376
1.586.543
1,489
6,386
Vodovod – sekundarno omrežje
OB_V_2
6.959.479,10
6.354.951
1.498.913
1,095
4,643
Kanalizacija – primarno omrežje
OB_K_1
5.239.928,73
4.452.246
1.183.401
1,177
4,428
Kanalizacija – sekundarno omrežje
OB_K_2
9.189.313,76
3.984.326
1.092.696
2,306
8,41
Javna razsvetljava
OB_JR_1
2.204.492,82
6.658.483
1.563.688
0,331
1,41
Ravnanje z odpadki
OB_PRO_1
1.736.131,01
10.140.479
2.130.791
0,171
0,815
SKUPAJ
71.241.862,30
10,098
42,884
(3) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z 11. členom tega odloka se uporabijo faktorji Cpo in Cto iz zgornjih tabel, faktorja deleža parcele in bruto tlorisne površine Dp in Dt sta 0,3 in 0,7 (Dpo + Dto = 1).
(4) Ker je bila obstoječa komunalna oprema v gospodarski coni LIK (enoti urejanja prostora KOČ-4b in KOČ-4f, namenska raba prostora IG-Gospodarske cone) financirana iz drugih virov, se za gradnjo na tem območju komunalni prispevek za obstoječe sekundarno omrežje kanalizacije in vodovoda ne obračuna. Primarno omrežje in preostala komunalna oprema se obravnava enako, kot drugod v občini.
7. člen 
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka) 
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 1. 2021.
V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
8. člen 
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
– se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje bruto tlorisno površino objekta.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor nadomestnega objekta, če spreminja namembnost objekta ali če povečuje bruto tlorisno površino objekta.
VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
9. člen 
(opredelitev komunalne opremljenosti) 
(1) Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem. Izjema so primeri, ko mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, kar se šteje, kot da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
– Vsak obstoječi objekt je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje.
– Vsak obstoječ ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je kanalizacijski vod oddaljen od roba parcele največ 50 metrov oziroma vodovod največ 40 m oziroma je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim oziroma vodovodnim omrežjem. Gradnja hišnega priključka se ne šteje kot gradnja oziroma izboljšava javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje velja, da objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem. V tem primeru se komunalni prispevek za tovrstno komunalno opremo ne odmeri.
– Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba parcele največ 100 metrov.
– Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi obstoječi ali predvideni objekti na območju občine.
(2) Zemljišče, ki ni znotraj obračunskega območja kanalizacije se šteje kot opremljeno, če investitor zgradi lastno malo komunalno čistilno napravo po predpisih o odvajanju in čiščenju odpadne vode.
(3) Zemljišče, ki ni znotraj obračunskega območja vodovoda se šteje kot opremljeno, če investitor zagotovi oskrbo s pitno vodo po predpisih, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
(4) V primerih, ko investitor zagotovi lastno oskrbo s pitno vodo ali čiščenje odpadne vode skladno s katerimkoli od prejšnjih dveh členov, se komunalni prispevek za to komunalno opremo ne obračuna ne za primarno, ne za sekundarno omrežje. Če se mala komunalna čistilna naprava zgradi kot javna komunalna oprema, se obračuna komunalni prispevek za kanalizacijo za primarno in sekundarno omrežje.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
(izračun in odmera komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako novo gradnjo stavbe na območju občine, rekonstrukcijo ali gradnjo po rušenju obstoječega objekta.
11. člen 
(način odmere komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele stavbe zavezanca oziroma objekta, določena skladno s predpisi o evidentiranju gradbenih parcel in
– bruto tlorisno površino načrtovanih in obstoječih stavb.
(2) Bruto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcij oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836. Če je v dokumentaciji določena le neto tlorisna površina stavbe, se bruto tlorisna površina izračuna tako, da se neto tlorisna površina deli z 0,83.
(3) Višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme za stavbe se določi po naslednji formuli:
KP(i) = (AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn) x psz(i)
pri čemer je:
KP(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
ASTAVBA:
bruto tlorisna površina stavbe,
Cto(i):
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Dto:
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Fn:
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
psz(i):
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
i:
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(4) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne za gradbene inženirske objekte se izračuna po naslednji enačbi:
 
KP(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i)
 
pri čemer je:
AGIO
površina gradbenega inženirskega objekta.
Druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz tretjega in četrtega odstavka tega člena po enačbi:
KP = ∑KP(i) 
(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. V primeru, da je tako izračunan komunalni prispevek manjši od nič, zavezanec ne plača komunalnega prispevka, vendar občina ne vrača razlike med komunalnim prispevkom odmerjenim za obstoječo stavbo in komunalnim prispevkom za stavbo po spremembi.
(7) V primeru legalizacije stavbe se komunalni prispevek obračuna enako, kot za nove stavbe.
(8) Faktorji Cpo, Cto, Dp in Dt so določeni v 5. členu tega odloka, Fn pa v 12. členu tega odloka.
(9) Komunalni prispevek za gradnjo stavb na območju se obračuna:
– za kanalizacijo in vodovod se obračuna celoten prispevek, če je ta komunalna oprema oddaljena do 40 m (vodovod) ali 50 m (kanalizacija) od roba parcele; če se investitor priključuje na bolj oddaljeno kanalizacijsko oziroma vodovodno omrežje, se obračuna le delež za primarno omrežje, če se investitor sploh ne priključi pa se ta del komunalnega prispevka ne obračuna,
– za javno razsvetljavo se obračuna prispevek, če je najbližja svetilka javne razsvetljave od parcele oddaljena manj kot 100 m,
– za ostalo komunalno opremo se prispevek vedno obračuna v celoti.
12. člen 
(faktorji namembnosti) 
(1) Faktor namembnosti (Fn) se za stavbe določi glede na vrsto rabe skladno s klasifikacijo CC-SI. V primeru različnih vrst rabe v isti stavbi se faktor namembnosti določi za vsak posamezen del in ustrezno obračuna komunalni prispevek kot vsoto prispevkov posameznih delov stavbe z različnimi rabami. Faktorji namembnosti so podani v naslednji tabeli:
Klasifikacijska številka
Vrsta stavbe
Fn
11100
Enostanovanjske stavbe
1
11210
Dvostanovanjske stavbe
1
11220
Tri- in večstanovanjske stavbe
1
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
0,9
12111
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,1
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
1,2
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
0,9
122
Poslovne in upravne stavbe
1,2
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1,2
1242
Garažni objekti
0,7
125
Industrijske stavbe in skladišča
0,7
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
1265
Stavbe za šport
0,7
127
Druge nestanovanjske stavbe
0,7
12712
Stavbe za rejo živali 
0,4
Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero se objekt razvrsti po klasifikaciji CC-SI. Če objekta ni mogoče razvrstiti v eno od zgornjih skupin, se uporabi faktor namembnosti Fn = 1.
(2) Faktor namembnosti se lahko določi na podlagi pretežne rabe, kadar je bruto tlorisna površina dela stavbe s tako rabo večja ali enaka 90 % celotne bruto tlorisne površine rabe.
VIII. POSTOPEK ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(izdaja odločbe) 
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi Upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek pristojni organ občinske uprave v naslednjih primerih:
– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
– če občina ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.
(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča župan.
(7) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.
(8) Kot dokazilo o plačilu komunalnega prispevka velja tudi izjava občine, da ima investitor z občino sklenjeno pogodbo o opremljanju stavbnih zemljišč, po kateri bodo urejene obveznosti v zvezi s komunalnim prispevkom na drugačen način.
(9) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S to pogodbo se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(10) Za stavbe, v katerih ni prebivalcev ter niso oddane v najem, se v primeru iz prve alineje tretjega odstavka lahko zadrži izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti zaradi izgradnje nove komunalne opreme, če v stavbi ni prebivalcev. Odločba se zadrži za čas do prodaje stavbe ali do prijave bivališča novih prebivalcev, vendar ne dlje kot 5 let od pridobitve uporabnega dovoljenja za komunalno opremo, ki je predmet odmere komunalnega prispevka. Če je stavba priključena na katerokoli komunalno opremo in izkazuje porabo vode, energije ali telekomunikacijskih storitev, se šteje, da je stavba naseljena in odlog izdaje odločbe zanjo ne velja.
IX. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 
14. člen 
(oprostitev plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne plačuje za stavbe, ki se gradijo za lastne potrebe Občine Kočevje in se financirajo iz občinskega proračuna. V primeru, da je občina soinvestitor, se komunalnega prispevka ne plača v enakem deležu, kot znaša soinvestitorski delež občine.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in za tiste objekte, ki ne obremenjujejo oziroma njih uporaba ne obremenjuje gospodarske javne infrastrukture, nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture niti niso del objektov, za katere je po tem odloku predvideno plačilo komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(4) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec, ki nadomešča obstoječi objekt, uničen zaradi naravne ali druge nesreče. To velja le za objekt z enako bruto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji, sicer se komunalni prispevek plača enako kot v primeru rušitve in nove gradnje objekta.
(5) Investitor kot fizična oseba, ki je od 1. 1. 1980 dalje vlagal v izgradnjo ali izboljšanje cestne infrastrukture v posameznem naselju v Občini Kočevje, lahko z originalnim oziroma verodostojnim dokazilom o plačanih vlaganjih, za ta znesek uveljavlja znižanje pri plačilu komunalnega prispevka za načrtovano novogradnjo v tem naselju. Uveljavljanje navedenih vlaganj je enkratno dejanje in vlaganja niso prenosljiva.
(6) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili 157. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17).
(7) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet.
(8) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča občinski svet na predlog župana.
(9) Kakršnakoli oproščena sredstva mora občina na računu komunalnih prispevkov v enaki višini nadomestiti iz drugih postavk občinskega proračuna.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
16. člen 
(stroški priključevanja) 
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 11/17 in 18/17 – popravek).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2020-9(409)
Kočevje, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost