Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3518. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kockelscheuerju, v Velikem vojvodstvu Luksemburg
3519. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kockelscheuerju, v Velikem vojvodstvu Luksemburg

MINISTRSTVA

3520. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3521. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3522. Pravilnik o razvidu knjižnic
3523. Pravilnik o spremembah Pravilnika o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost
3524. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2018
3525. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2018
3526. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2018
3527. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2018
3528. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2018
3529. Odločba o soglasju k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Petra Pavla Glavarja«
3530. Odločba o soglasju k spremembi imena in k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Rok – Razširimo otrokom krila, ustanova za pomoč otrokom«

USTAVNO SODIŠČE

3531. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica, kolikor kategorizira javno pot »Vrhloga–Šoštar« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 121, k.o. Vrhloga

SODNI SVET

3532. Poslovnik Sodnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3533. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Komisiji za preprečevanje korupcije

OBČINE

Ajdovščina

3534. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina
3535. Odlok o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina
3536. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v Občini Ajdovščina
3537. Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018
3538. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uporabi Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini

Bistrica ob Sotli

3539. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018

Bovec

3540. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017
3541. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2018

Celje

3542. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018
3543. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
3544. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2018

Cerknica

3545. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018
3546. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov

Črenšovci

3547. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2018
3548. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2018

Grosuplje

3549. Odlok o načinu izvajanja lekarniške dejavnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana na območju Občine Grosuplje
3550. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
3551. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje
3552. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Jurček, Mala vas
3553. Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje
3554. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Biba Šmarje Sap

Hodoš

3555. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2018

Ilirska Bistrica

3556. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica
3557. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju januar–marec 2018

Ivančna Gorica

3558. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 974/2 k.o. 1827 – Krka

Jesenice

3559. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2018
3560. Sklep o nadomestnem mandatu članici Občinskega sveta Občine Jesenice

Kamnik

3561. Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

Kranjska Gora

3562. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018
3563. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2018
3564. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2018

Metlika

3565. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3566. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2018
3591. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko cono Gradac

Mokronog-Trebelno

3567. Odlok o spremembi proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2018

Piran

3568. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Piran
3569. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
3570. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucija
3571. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Sečovlje
3572. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran
3573. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2018

Puconci

3574. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2018

Ravne na Koroškem

3575. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2018

Sežana

3576. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2018
3577. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3578. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenj Gradec

3579. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
3580. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2018
3581. Sklep o izplačilih sejnin predsednikom in članom četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017
3582. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 15.4)

Slovenska Bistrica

3583. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica
3584. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
3585. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2018
3586. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Slovenska Bistrica

Šempeter-Vrtojba

3587. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2018

Velika Polana

3588. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2017
3589. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velika Polana

Žalec

3590. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti