Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3588. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2017, stran 11301.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 16. redni seji dne 13. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2017 (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11/17, dne 3. 3. 2017) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:
»Proračun Občine Velika Polana za leto 2017 se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.396.613,52
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.253.071,92
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
880.325,39
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
803.697,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE 
63.584,04
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
12.544,35
706
DRUGI DAVKI 
500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
372.746,53
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
249.842,10
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.000,00
712
DENARNE KAZNI
1.138,36
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
91.601,87
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
29.164,20
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
52.033,11
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
45,000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN NEMATER. DOLG. SRED.
7.033,11
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
91.508,49
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ
91.508,49
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.419.806,49
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
826.195,63
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
190.986,20
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
30.244,46
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
592.393,36
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
6.571,61
409
REZERVE
6.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
370.466,16
410
SUBVENCIJE
3.857,31
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
246.072,09
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
42.907,80
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
77.628,96
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
220.144,70
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
220.144,70
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
3.000,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
3.000,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–23.192,97
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ. (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
63.258,54
50
ZADOLŽEVANJE (500)
63.258,54
5001
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH 
27.000,00
5003
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH – 21. člen ZFO
36.258,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA
51.564,36
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
51.564,36
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
51.564,36
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–11.498,79
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
11.694,18
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
23.192,97
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
11.498,79
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2017–2020, je priloga k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Velika Polana.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 04-16/2017 OS
Velika Polana, dne 13. decembra 2017
Župan 
Občine Velika Polana 
mag. Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti