Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3580. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2018, stran 11293.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in ZIPRS1718)in 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10, 66/15) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 11. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in ZIPRS1718); (v nadaljevanju: ZJF) in v skladu z Odlokom o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16, 38/17, 69/17); (v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
 
v EUR
KONTO
NAZIV KONTA
PRORAČUN JANUAR–MAREC 2018
1
2
3
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.669.980,76
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.577.356,74
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.990.809,99
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
2.291.523,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
612.763,99
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
48.264,06
706
DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
38.258,94
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
586.546,75
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
365.349,83
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.597,47
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
5.396,95
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
3.822,67
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
210.379,83
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
39.660,50
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
14.509,57
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
25.150,93
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
52.963,52
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
37.189,45
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
15.774,07
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.158.310,60
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.177.674,56
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
337.275,92
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOC. VARNOST
52.773,15
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
766.494,76
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
21.130,73
409
REZERVE
0,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.422.824,07
410
SUBVENCIJE
1.269,55
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
832.578,26
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
62.751,46
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
526.224,80
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
549.134,11
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
549.134,11
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
8.677,86
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
8.677,86
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0,00
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK
(I.-II.)
511.670,16
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
 
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
 
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
184.215,18
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
184.215,18
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
327.454,98
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
-184.215,18
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
-511.670,16
 
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.089.862,82
 
9009 SPLOŠNI SKLAD 
ZA DRUGO (ocena)
1.300.000,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-0077/2017
Slovenj Gradec, dne 11. decembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti