Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3537. Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018, stran 11185.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 27. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16 in 38/17) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI
23.397.737,59
70
DAVČNI PRIHODKI
13.351.509,00
700
davki na dohodek in dobiček
10.886.999,00
703
davki na premoženje
2.086.187,00
704
domači davki na blago in storitve
378.323,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.177.316,96
710
udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.470.877,08
711
takse in pristojbine
33.000,00
712
denarne kazni
25.700,00
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
26.774,80
714
drugi nedavčni prihodki
1.620.965,08
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.915.000,00
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
210.000,00
722
prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih osnovnih sredstev
2.705.000,00
73
PREJETE DONACIJE
751.300,00
730
prejete donacije iz domačih virov
751.300,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.600.561,63
740
transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
1.470.361,63
741
prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
130.200,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
602.050,00
787
prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
602.050,00
 
II. SKUPAJ ODHODKI
31.384.649,31
40
TEKOČI ODHODKI
5.270.875,13
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.038.128,39
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
154.762,10
402
izdatki za blago in storitve
3.881.484,64
403
plačila domačih obresti
80.000,00
409
sredstva, izločena v rezerve
116.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI
9.390.400,43
410
subvencije
785.375,37
411
transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.829.952,19
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.085.267,90
413
drugi tekoči domači transferi
2.689.804,97
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
16.296.726,75
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
16.296.726,75
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
426.647,00
431
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
241.000,00
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
185.647,00
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–7.986.911,72
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.325.700,00
751
prodaja kapitalskih deležev
1.325.700,00
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
 
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
4.122.712,77
500 
zadolževanje
4.122.712,77
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
904.900,00
500
odplačilo domačega dolga
904.900,00
IX.
POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
3.443.398,95
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16 in 38/18) se spremeni 12. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko likvidnostno zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 za investicije, predvidene v občinskem proračunu lahko zadolži do višine 4.122.712,77 evrov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-4/2016
Ajdovščina, dne 14. decembra 2017
 
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti