Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3587. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2018, stran 11300.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je župan Občine Šempeter - Vrtojba dne 14. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odlokom o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16, 35/17 in 55/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2018 v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.452.777,36
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.400.052,20
70
DAVČNI PRIHODKI
1.013.703,65
700
Davki na dohodek in dobiček
735.696,00
703
Davki na premoženje
240.102,05
704
Domači davki na blago in storitve
50.130,08
706
Drugi davki
–12.224,48
71
NEDAVČNI PRIHODKI
386.348,55
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
378.429,91
711
Takse in pristojbine
881,70
712
Denarne kazni
2.300,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.736,94
714
Drugi nedavčni prihodki
0
72
KAPITALSKI PRIHODKI
8.414,88
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
8.414,88
74
TRANSFERNI PRIHODKI
44.310,28
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
44.310,28
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.000.027,78
40
TEKOČI ODHODKI
454.425,59
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
154.573,53
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.057,06
402
Izdatki za blago in storitve
272.795,00
403
Plačila domačih obresti
3.000,00
409
Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
407.260,34
410
Subvencije
52.136,27
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
77.961,25
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
6.755,94
413
Drugi tekoči domači transferi
270.406,88
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
135.606,83
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
135.606,83
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.735,02
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
2.735,02
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
452.749,58
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
80.453,61
55
ODPLAČILA DOLGA
80.453,61
550
Odplačila domačega dolga
80.453,61
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
372.295,97
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
–80.453,61
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
–452.749,58
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 03201-13/2017-1
Šempeter pri Gorici, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti