Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3556. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica, stran 11201.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 23. seji dne 21. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja, podlage za odmero komunalnega prispevka, obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupni oziroma obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Podlagah za program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: Program opremljanja), katerega je pod številko projekta 747/17, oktober 2017, izdelalo podjetje Studio 3 Ajdovščina d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški ali ženski spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske osebe.
2. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Ilirska Bistrica, kateri so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in ki se bodo prvič opremljali bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem ali z objekti zbiranja komunalnih odpadkov oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
3. člen 
(pojmi) 
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
– Aparcela – parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo temu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. Kot parcela objekta štejejo tudi gradbene parcele objektov oziroma funkcionalna zemljišča objektov (vključno s stavbišči) po prejšnjih predpisih.
– NTP – tlorisna je neto tlorisna površina objekta, določena s standardom SIST ISO 9836, ki se praviloma pridobi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– Dp je delež parcele objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
– Dt je delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
– Cpij je obračunski strošek opremljanja m2 parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– Ctij je obračunski strošek opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– Cpij1 je indeksirani obračunski strošek opremljanja m2 parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– Ctij1 je indeksirani obračunski strošek opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– f – faktor oddaljenosti posamezne vrste komunalne infrastrukture
– KPij je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– KP je celotni izračunani komunalni prispevek.
ll. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
4. člen 
(obračunsko območje) 
Obračunska območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so prikazana prostorskem informacijskem sistemu Občine Ilirska Bistrica.
5. člen 
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne opreme) 
(1) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem, omrežjem javnih površin in parkirišč in omrežjem objektov ravnanja z odpadki je opremljeno območje Občine Ilirska Bistrica.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
(3) Pri obračunu prometnega, kanalizacijskega in vodovodnega omrežja se glede na oddaljenost gradbene parcele od mesta priključitve za vsak posamezni priključek individualne ali kolektivne komunalne infrastrukture upoštevajo naslednji faktorji k obračunu:
– linijska infrastruktura poteka preko parcele, ki je predmet obračuna
f= 1,00
– linijska infrastruktura poteka v 0–50 m pasu od parcelne meje
f= 0,80
– linijska infrastruktura poteka v 50–100 m pasu od parcelne meje
f= 0,60
– linijska infrastruktura oddaljena več kot 100 m od parcelne meje
f= 0,40
(4) Šteje se, da uporabnik infrastrukturo do mesta priključitve izvede na svoje stroške.
6. člen 
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo) 
Če iz gradiva, katerega predloži zavezanec ob oddaji vloge za plačilo komunalnega prispevka, ni razvidno drugačno stanje, veljajo naslednje določbe:
– vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim prometnim omrežjem;
– vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem;
– vsak predvideni objekt je opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem, če upravljavec omrežja izda soglasje za priklop; če upravljavec omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega prometnega omrežja, se opremljenost objekta ugotavlja posebej;
– vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim omrežjem, če upravljavec posameznega omrežja izda soglasje za priključitev; če upravljavec posameznega omrežja zahteva, da je za priključitev objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, se opremljenost objekta ugotavlja posebej;
– če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priključiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, se šteje da, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem;
– z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
7. člen 
(razmerje med merilom parcele objekta in neto tlorisno površino objekta) 
Razmerje med merilom parcele objekta [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,5 ter Dt = 0,5.
8. člen 
(faktor dejavnosti) 
(1) Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, katero določa predmetni odlok.
(2) Vrste stavbe so določene na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05, 25/10 in 109/11).
(3) Faktor dejavnosti znaša 1,0, razen za stavbe, ki so:
– za upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122) znaša 1,3,
– za trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost (CC-SI: 123) znaša 1,3,
– za garažne objekte (CC-SI: 1242) znaša 0,8,
– za industrijske stavbe in skladišča (CC-SI: 125) znaša 0,8,
– za druge nestanovanjske stavbe (CC-SI: 127) znaša 0,7,
– za objekte za šport, rekreacijo in prosti čas (CC-SI: 241) znaša 0,7.
9. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Prikaz obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme (Preglednica 1):
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Vrednost (€)
Cestno omrežje
C
49.544.642
Vodovodno omrežje
V
24.031.160
Kanalizacijsko omrežje
K
6.965.240
Javne površine in parkirišča
JPP
8.439.205
Prostori za ravnanje z odpadki
RO
663.115
10. člen 
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cpij] in neto tlorisne površine objekta [Ctij] s posamezno komunalno opremo)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta in m2 neto tlorisne površine (NTP) objekta se obračunajo z upoštevanjem Preglednice 2, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 4., 5. in 6. člena predmetnega odloka (Preglednica 2):
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Cpij (EUR/m2)
Ctij (EUR/m2)
Cestno omrežje
C
3,88
18,15
Vodovodno omrežje
V
1,88
8,80
Kanalizacijsko omrežje
K
0,55
2,55
Javne površine in parkirišča
JPP
0,66
3,09
Prostori za ravnanje z odpadki
RO
0,05
0,24
11. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
CPij1 = Cpij x IND
Ctij1 = Ctij x IND
kjer je:
IND – faktor indeksacije, kateri se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira od dneva uveljavitve Programa opremljanja.
lll. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme za primer gradnje novega objekta na novi parceli objekta in odmere komunalnega prispevka za obstoječi objekt, ki se opravi po uradni dolžnosti, se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela x Cpij1 x Dp x Kdej x f) + (NTP x Ctij1 x Dt x Kdej x f)
KP = S KPij
(2) Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če parcela objekta ni določena oziroma podatka o površini parcele objekta ni mogoče pridobiti, se ta določi v skladu z določili izvedbenega prostorskega akta občine.
(4) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti, se le-ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
13. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta, gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega obstoječega objekta), oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna v njenem celotnem znesku. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(4) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komunalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Stroški za obstoječo (primarna in sekundarna oprema), že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se bodo obračunali na podlagi predmetnega programa opremljanja.
(5) To pomeni:
Cpij skupni = Cpij obstoječi + Cpij investicija
Ctij skupni = Ctij obstoječi + Ctij investicija
kjer je:
Cpij skupni Cpij, ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Ctij skupni Ctij, ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Cpij obstoječi Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Ctij obstoječi Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Cpij investicija Cpij, ki je predmet investicije;
Ctij investicija Ctij, ki je predmet investicije.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRlSPEVKA 
14. člen 
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
15. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča se lahko za vhodne podatke uporabi tudi uradne evidence Geodetske uprave Republike Slovenije.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(4) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo komunalno opremo oziroma se obstoječa komunalna oprema izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to opremo.
(5) Komunalni prispevek plača zavezanec v enkratnem znesku v skladu z določili iz odločbe.
(6) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja v roku 15 dni po pravnomočnosti odmerne odločbe.
(7) Kolikor se za plačilo komunalnega prispevka ne sklepa pogodba o opremljanju stavbnih zemljišč in komunalni prispevek ni plačan v roku 15 dni, se na ponovno vlogo investitorja odmeri komunalni prispevek na novo.
(8) Z odločbo se odloči tudi o morebitnih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka.
16. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
17. člen 
(stroški priključevanja) 
(1) Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno opremo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture komunalne opreme, ne zajema pa stroškov izvedbe priključitve na posamezno vrsto komunalne opreme.
(2) Priključitev na komunalno opremo po občinskem odloku o gospodarski javni infrastrukturi izvede občinsko komunalno podjetje po predhodno pridobljenem potrdilu o plačanem komunalnem prispevku.
V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
18. člen 
(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne obračuna za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo stavb za zdravstvo, osnovno šolstvo in druge objekte, kjer je Občina Ilirska Bistrica lastnik ali solastnik.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(3) Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri in se zavezanca v skladu z investicijsko dokumentacijo v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka. Ta točka člena se nanaša predvsem na:
– varovana stanovanja za starejše občane in invalide, ter neprofitna stanovanja, kjer je investitor občina oziroma stanovanjski sklad občine;
– gasilske domove,
– kulturne in športne objekte,
– otroške vrtce in šole,
– vaške domove,
– druge objekte posebnega javnega interesa, kadar o tem odloči s sklepom občinski svet.
(4) V primeru, da občina proda komunalno opremljeno zemljišče ter je cena komunalne opreme vključena in prikazana v ceni zemljišča, se komunalni prispevek ne obračuna za tisto vrsto komunalne opreme, ki je definirana v pogodbi o odkupu zemljišča.
(5) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega prispevka predpiše, da se komunalni prispevek plača le v višini 50 % v primeru gradnje (novogradnje, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, prezidave oziroma nadzidave) spomenika kulturne dediščine pod pogojem, da za objekt ni potrebna novogradnja komunalne opreme.
(6) Komunalni prispevek se oprosti pri izvedbah začasnih priključitev na komunalno omrežje, kar velja le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere.
VI. DRŽAVNE POMOČI 
19. člen 
(državna pomoč) 
(1) Občina lahko s sklepom občinskega sveta opredeli tudi druge olajšave pri obračunu komunalnega prispevka v primerih izgradnje večjih s komunalno opremo opremljenih območij (industrijske cone, obrtne cone, stanovanjska območja).
(2) V takem primeru se zavezanca lahko oprosti plačila komunalnega prispevka le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme »de minimis« pomoči v Skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
(3) Določbe tega odloka smiselno veljajo tudi v primeru uredbe, ki deloma ali v celoti nadomesti to uredbo oziroma druge uredbe, ki sektorsko ureja dodeljevanje državnih pomoči.
(4) Državna pomoč se bo obravnavala v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo na področju državne pomoči.
20. člen 
(vsebina in namen državne pomoči) 
(1) Oprostitev plačila komunalnega prispevka po tem odloku se dodelijo za pomoč de minimis v skladu z vsebino Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
(2) Namen pomoči je spodbujanje gospodarske dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
21. člen 
(pogoji in omejitve de minimis) 
(1) Do pomoči de minimis se dodelijo sredstva pomoči v skladu s 3. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
(2) Skupna vrednost pomoči, dodeljenemu enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne gleda na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana in v razmerjih definiranih v 2. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU)št. 1407/2013.
(3) Do pomoči niso upravičena mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja, ki:
– so po veljavni zakonodaji v postopku zaradi insolventnosti ali v postopku prisilnega prenehanja,
– so kapitalsko neustrezna,
– so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v postopku prisilnega prenehanja,
– nimajo poravnanih obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– redno ne izplačujejo plač,
– redno ne izplačujejo socialnih prispevkov,
– so davčni dolžniki.
22. člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in občine) 
(1) Občina Ilirska Bistrica bo od prejemnika pomoči pred oprostilom plačila komunalnega prispevka pridobila pisno izjavo:
– o izpolnjevanju pogojev z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in tekočem proračunskem letu,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
– o tem, ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitev podjetja,
– o seznamu podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupni znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
(2) V primeru kršitev določb prejšnjega odstavka in drugih nepravilnosti se oprostitev plačila komunalnega prispevka ne odobri oziroma se odmeri v skladu z določbami tega odloka.
(3) V kolikor prejemnik pomoči projekta ne izvede, ni upravičen do oprostitve komunalnega prispevka po tem odloku.
(4) Občina Ilirska Bistrica bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in znesku de minimis pomoči.
(5) Prejemnik pomoči mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem odloku 10 let od datuma prejema pomoči.
(6) Občina Ilirska Bistrica bo hranila evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma podelitve pomoči.
VlI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(povezava spremenjene zakonodaje) 
Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo prispele na Občino Ilirska Bistrica pred pričetkom veljave predmetnega Odloka in bodo imele priloženo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega lahko pristojni organ Občine Ilirska Bistrica izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka oziroma bodo vsebovale vse podatke, na podlagi katerih lahko občina izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka, bodo obravnavane na podlagi veljavnega Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07).
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o povprečnih stroških komunalne opreme v Občini Ilirska Bistrica v letu 1999 št. 462-84/99-230 z dne 2. 7. 1999 (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 6-7/julij 99);
– Odlok o tarifnem sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave Snežnik, št. 1/2004) in
– Odlok o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave Snežnik, št. 1/2004).
25. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-8/2016
Ilirska Bistrica, dne 21. novembra 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti