Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3573. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2018, stran 11282.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4 s spremembami), 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) in Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2017 (Uradni list RS, št. 3/17, 20/17 in 26/17) je župan Občine Piran dne 14. decembra 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Piran v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018.
2. 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Piran za leto 2017 (Uradni list RS, št. 3/17, 20/17 in 26/17).
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Piran za leto 2017.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva proračuna do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2017, kar znaša 4.505.249,35 €.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.0
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
3.580.852,96
TEKOČI PRIHODKI (I.+II.)
3.350.577,84
I.
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.875.085,79
700
Davki na dohodek in dobiček
2.028.884,00
703
Davki na premoženje
431.171,33
704
Domači davki na blago in storitve
503.402,70
706
Drugi davki
–88.372,24
II.
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
475.492,05
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
641.501,07
711
Takse in pristojbine
8.245,35
712
Globe in druge denarne kazni 
70.161,50
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
6.790,00
714
Drugi nedavčni prihodki
–251.205,87
III.
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
168.997,86
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
5.092,60
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
163.905,26
IV.
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
61.277,26
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
29.204,68
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
32.072,58
2.0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.256.291,01
I.
40
TEKOČI ODHODKI 
1.219.523,97
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
432.051,82
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
67.453,12
402
Izdatki za blago in storitve
604.363,13
403
Plačila domačih obresti
11.043,22
409
Rezerve
104.612,68
II.
41
TEKOČI TRANSFERI 
2.397.076,33
410
Subvencije
213.750,86
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
903.977,76
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
295.910,56
413
Drugi tekoči domači transferi
983.437,15
III.
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
606.427,57
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
606.427,57
IV.
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
33.263,14
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
21.026,25
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
12.236,89
3.0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 1.0–2.0
–675.438,05
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
5.0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0–5.0)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
248.958,34
550
Odplačila domačega dolga
248.958,34
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 
(1+4+7-2-5-8)
–924.396,39
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)
–248.958,34
11.0
NETO FINANCIRANJE (6+10-9)
675.438,05
12.0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017
2.488.904,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah oziroma Odlokom o proračunu Občine Piran, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo zakon o javnih financah, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2017.
5. 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki občinskega proračuna prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena zakona o javnih financah.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2018.
4. KONČNA DOLOČBA 
6. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. januarja 2018 do uveljavitve proračuna Občine Piran za leto 2018 oziroma do 31. 3. 2018.
Št. 410-2/2017
Piran, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 33 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo Consolidato Ufficiale 4, e successive modifiche) l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17) e il Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/17, 20/17 e 26/17) il Sindaco del Comune di Pirano, il giorno 14 dicembre 2017, adotta la seguente
D E L I B E R A 
sull’esercizio provvisorio del Comune di Pirano per il periodo gennaio–marzo 2018 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 
1. 
La presente delibera stabilisce e regola l’esercizio provvisorio del Comune di Pirano, nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2018.
2. 
L’esercizio provvisorio si basa sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 3/17, 20/17 e 26/17).
Il volume delle entrate e degli altri ricavi, delle uscite e di altre spese del Comune è determinato in conformità alla Legge sulla finanza pubblica e al Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2017.
2. AMMONTARE E STRUTTURA DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 
3. 
Nel periodo dell’esercizio provvisorio di regola si possono assumere impegni di spesa nei limiti degli impegni di spesa assunti nel medesimo periodo dell’esercizio di bilancio dell’anno 2017, e cioè per un ammontare equivalente a EURO 4.505.249,35.
Nel periodo dell’esercizio provvisorio, le entrate e altri ricavi, nonché le uscite e altre spese, riferite alla parte generale del bilancio di previsione, saranno determinate nei seguenti importi:
Gruppo / Sottogruppo di conti
Bilancio di previsione gennaio–marzo 2018 (in EUR)
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
1.0
ENTRATE (70+71+72+74)
3.580.852,96
ENTRATE CORRENTI (I+II)
3.350.577,84
I.
70
ENTRATE TRIBUTARIE
2.875.085,79
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SULL'UTILE
2.028.884,00
703
IMPOSTE SUL PATRIMONIO
431.171,33
704
IMPOSTE LOCALI SUI BENI E SUI SERVIZI
503.402,70
706
ALTRE IMPOSTE
–88.372,24
II.
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
475.492,05
710
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RICAVI PATRIMONIALI
641.501,07
711
TASSE E CONTRIBUZIONI
8.245,35
712
AMMENDE ED ALTRE PENE PECUNIARIE 
70.161,50
713
RICAVI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI
6.790,00
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
–251.205,87
III.
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
168.997,86
720
RICAVI DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI 
5.092,60
722
RICAVI DALLA VENDITA DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
163.905,26
IV.
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
61.277,26
740
TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE 
29.204,68
741
FONDI TRASFERITI DAL BILANCIO STATALE, DERIVANTI DAL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA 
32.072,58
2.0
SPESE (40+41+42+43)
4.256.291,01
I.
40
SPESE CORRENTI
1.219.523,97
400
SALARI ED ALTRE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI
432.051,82
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO 
67.453,12
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
604.363,13
403
INTERESSI PASSIVI SU PIAZZA NAZIONALE 
11.043,22
409
RISERVE
104.612,68
II.
41
TRASFERIMENTI CORRENTI
2.397.076,33
410
SOVVENZIONI
213.750,86
411
TRASFERIMENTI A FAVORE DI PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI 
903.977,76
412
TRASFERIMENTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ISTITUZIONI NON PROFIT
295.910,56
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI
983.437,15
III.
42
SPESE DI INVESTIMENTO 
606.427,57
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI 
606.427,57
IV.
43
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO
33.263,14
431
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON FRUITORI DI BILANCIO 
21.026,25
432
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DI FRUITORI DI BILANCIO 
12.236,89
3.0
ECCEDENZA DI BILANCIO (DISAVANZO DI BILANCIO) 1.0–2.0/
–675.438,05
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
4.0
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE CAPITALE (750+751)
0,00
5.0
CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
6.0
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (4.0–5.0)
0,00
C. CONTO FINANZIARIO
7.0
INDEBITAMENTO (500)
0,00
8.0
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
248.958,34
550
RESTITUZIONE DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE
248.958,34
9.0
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI (1+4+7-2-5-8)
–924.396,39
10.0
INDEBITAMENTO NETTO (7-8)
–248.958,34
11.0
FINANZIAMENTO NETTO (6+10-9)
675.438,05
12.0
VALUTAZIONE DEL SALDO DI CASSA AL 31/12 DELL’ANNO PRECEDENTE
2.488.904,00
Durante il periodo dell’esercizio provvisorio le entrate e le uscite possono aumentare alla voce entrate ed impegni di spesa finalizzati, come definiti nell’art. 43 della Legge sulla finanza pubblica, ovvero dal Decreto sul bilancio del Comune di Pirano, allorquando non siano stati previsti nell'ambito dell'esercizio provvisorio stesso.
3. ESECUZIONE DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 
4. 
Durante il periodo d’esercizio provvisorio, per l'esecuzione dell’esercizio provvisorio si applicano le norme della Legge sulla finanza pubblica, della Legge finanziaria della Repubblica di Slovenia e del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2017.
5. 
Durante il periodo dell’esercizio provvisorio i fruitori diretti del bilancio comunale possono assumere impegni di spesa e pagare gli stessi dalle medesime partite di bilancio, al pari del bilancio dell’anno precedente.
Le nuove partite di bilancio possono essere aperte dai fruitori diretti esclusivamente in base agli articoli 41, 43 e 44 della Legge sulla finanza pubblica.
Nel periodo dell'esercizio provvisorio il Comune può contrarre prestiti finalizzati a superare una momentanea carenza di liquidità.
Trascorso l’esercizio provvisorio le spese sostenute in tale periodo vengono incluse nel bilancio comunale di previsione per l’anno 2018.
4. DISPOSIZIONE FINALE 
6. 
La delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e, si applica dal 1 gennaio 2018 sino all'entrata in vigore del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2018, ovvero sino al 31 marzo 2018.
N. 410-2/2017
Pirano, 14 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti