Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3522. Pravilnik o razvidu knjižnic, stran 11132.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 92/15) in za izvrševanje 38. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 87/01, 96/02 in 92/15) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K 
o razvidu knjižnic 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja vodenje razvida knjižnic (v nadaljnjem besedilu: razvid), določa podatke, ki se vodijo v razvidu, način, vsebino in obliko vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz razvida, hrambo dokumentacije in podatkov ter način dostopa do podatkov iz razvida.
2. člen 
(vodenje razvida) 
(1) Razvid je javna evidenca, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki izvajajo knjižnično javno službo v Republiki Sloveniji. Razvid vodi Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljnjem besedilu: NUK) v elektronski obliki.
(2) Podatki v razvidu se vodijo tako, da so v elektronski obliki ohranjeni vsi predhodni in naknadno spremenjeni podatki ter podatki o statusnih spremembah.
3. člen 
(predmet vpisa) 
(1) V razvid se vpiše vsaka knjižnica, ki opravlja knjižnično javno službo v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, 87/01, 96/02 in 92/15; v nadaljnjem besedilu: zakon) in je pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, in sicer splošne, visokošolske, specialne in nacionalna knjižnica.
(2) Organizacijske enote splošnih knjižnic so predmet vpisa v razvid v sklopu podatkov o pravni osebi, katere organizacijska enota so. Podatki ter opredelitev organizacijske enote v mreži splošne knjižnice se v razvidu vodijo za vsako krajevno knjižnico oziroma izposojevališče.
(3) Organizacijske enote visokošolskih, specialnih in nacionalne knjižnice, ki imajo status posebnih zbirk ali dislociranih enot, niso predmet vpisa v razvid.
4. člen 
(vpis v razvid) 
(1) Vpis v razvid izvede NUK na podlagi pravnomočne odločbe o izpolnjevanju pogojev iz tretjega oziroma iz četrtega odstavka 36. člena zakona ter izpolnjenega vpisnega obrazca.
(2) Izpolnjenemu vpisnemu obrazcu mora biti priložen veljavni akt o ustanovitvi knjižnice, oziroma za nesamostojne knjižnice drug akt, iz katerega je razvidna ustanovitev oziroma obstoj knjižnice kot organizacijske enote druge pravne osebe.
(3) NUK po vpisu v razvid knjižnici izda potrdilo o vpisu v razvid in ga posreduje knjižnici oziroma pravni osebi, v okviru katere deluje knjižnica.
5. člen 
(podatki v razvidu) 
V razvidu knjižnic se vodijo in obdelujejo naslednji podatki:
– ime in sedež knjižnice,
– vrsta in status knjižnice,
– ustanovitelj oziroma ustanovitelji,
– ime pravne osebe, če je knjižnica organizacijska enota,
– ime in priimek odgovorne osebe knjižnice,
– zaporedna številka vpisa knjižnice v razvid,
– številka in datum akta o ustanovitvi,
– številka odločbe in datum vpisa v razvid,
– številka odločbe in datum izbrisa iz razvida in
– razlogi za izbris iz razvida.
6. člen 
(predlog za spremembo podatkov) 
(1) Knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, je dolžna NUK poslati podatke v zvezi s statusnimi spremembami (ustanovitev, združitev, pripojitev, izločitev, prenehanje delovanja knjižnice) v 15 dneh po uveljavitvi spremembe; do konca meseca februarja v letu, ki sledi letu uveljavitve spremembe, pa mora poslati še morebitne spremembe ostalih podatkov.
(2) Če NUK zahteva obnavljanje podatkov izven rokov iz prejšnjega odstavka, je knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, dolžna poslati nove podatke v 15 dneh po prejemu zahteve.
(3) Predlog za spremembo podatkov se posreduje v elektronski obliki z uporabo aplikacije za vnos podatkov v razvid.
(4) V primeru nepopolnega predloga za vpis spremembe podatkov NUK knjižnico oziroma pravno osebo obvesti o pomanjkljivostih predloga tako, da na elektronski naslov, ki je naveden v predlogu, pošlje zahtevo za dopolnitev predloga.
7. člen 
(izbris iz razvida) 
(1) Knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, se izbriše iz razvida na podlagi pravnomočne odločbe iz šestega odstavka 38. člena zakona.
(2) O izbrisu iz razvida NUK izda sklep in ga posreduje knjižnici oziroma pravni osebi, v okviru katere deluje knjižnica.
(3) NUK knjižnico izbriše iz razvida tudi na podlagi sklepa o prenehanju. V primeru, če ustanovitelj oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, NUK ne obvesti o prenehanju delovanja knjižnice, NUK na podlagi ugotovitve o prenehanju izbriše knjižnico iz razvida po uradni dolžnosti.
8. člen 
(javna spletna dostopnost dokumentacije in podatkov) 
Knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, mora v skladu s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja ažurne, popolne in pregledno urejene podatke ter dokumente v zvezi z ustanovitvijo, delovanjem in statusnimi spremembami (ustanovitev, združitev, pripojitev, izločitev, prenehanje delovanja) knjižnice zagotavljati javno dostopne v elektronski obliki (na spletni strani knjižnice oziroma pravne osebe).
9. člen 
(hramba dokumentacije in podatkov) 
Dokumente, na podlagi katerih so vpisani podatki v razvid (odločba, vpisni obrazci in podobno) ter podatke o vpisu, spremembah podatkov in izbrisu iz razvida hrani NUK trajno v elektronski obliki.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(vpisi v razvid pred uveljavitvijo tega pravilnika) 
NUK podatke za knjižnice, ki so bile vpisane v razvid po določbah Pravilnika o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03), uskladi z določbami tega pravilnika po uradni dolžnosti do začetka njegove uporabe.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03), uporablja pa se do 31. decembra 2018.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 0070-16/2017/12
Ljubljana, dne 14. decembra 2017
EVA 2016-3340-0014
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti