Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3583. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica, stran 11296.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 19. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanoviteljstvo) 
(1) Občina Slovenska Bistrica ustanavlja Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: zavod).
(2) Ustanovitelj zavoda je Občina Slovenska Bistrica s sedežem Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.
(3) Ustanoviteljske pravice in dolžnosti opravlja Občinski svet Občine Slovenska Bistrica.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(ime in sedež zavoda) 
(1) Ime zavoda: Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica.
(2) Sedež zavoda: Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica.
4. člen 
(žig zavoda) 
(1) Zavod ima žig okrogle oblike, premera 35 mm in žig premera 20 mm z grbom občine v njuni sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedež zavoda.
(2) Število žigov zavoda, njihovo uporabo in varstvo določi direktor.
2. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
(področje dejavnosti izbirne javne službe informiranja) 
Zavod opravlja izbirno javno službo informiranja in obveščanja ter dejavnost lokalnih nekomercialnih RTV programov ter izdajanje tiska in drugih oblik javnega obveščanja na naslednjih področjih:
– J60
Radijska in televizijska dejavnost
– J58.13
Izdajanje časopisov
– M73.1
Oglaševanje
– J59.1
Filmska in video dejavnost
– J59.2
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij.
6. člen 
(druge dejavnosti) 
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z informiranjem, in sicer:
– J58
Založništvo
– C18.13
Priprava za tisk in objavo
– C18.2
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– J62.02
Svetovanje o računalniških napravah in programih
– J63.1
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov
– M73.2
Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M71.2
Tehnično preizkušanje in analiziranje
– N82.19
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N82.3
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– J59.13
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– R90.03
Umetniško ustvarjanje
– R90.04
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R90.0
Kulturne in razvedrilne dejavnosti.
3. ORGANI ZAVODA 
7. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– programski odbor.
8. člen 
(svet zavoda) 
(1) Zavod upravlja petčlanski svet zavoda. Za člane sveta zavoda se imenuje:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– enega predstavnika zainteresirane javnosti,
– enega predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno.
(2) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
9. člen 
(predsednik in podpredsednik sveta zavoda) 
Člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe predsednika in podpredsednika sveta zavoda.
10. člen 
(seje sveta zavoda) 
(1) Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik sveta zavoda.
(2) Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda.
(3) Svet se sestaja na svojih rednih sejah najmanj trikrat letno.
(4) Svet se lahko sestane tudi na izredni seji. Izredno sejo sveta zavoda lahko zahtevajo člani sveta zavoda ali ustanovitelj zavoda. Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo sveta zavoda na pisno zahtevo vsaj treh članov sveta zavoda ali ustanovitelja zavoda. Predlagatelj sklica mora v pisni zahtevi navesti razlog sklica. Predsednik sveta zavoda mora sklicati izredno sejo sveta zavoda v roku pet dni po prejemu pisnega zahtevka. Svet zavoda na izredni seji razpravlja in odloča samo o zadevi, ki je predmet sklica.
11. člen 
(odločanje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda veljavno odloča, če je prisotna večina članov sveta zavoda.
(2) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov sveta zavoda.
12. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut zavoda ob soglasju ustanovitelja zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda ob soglasju ustanovitelja,
– sprejme in spremlja izvajanje programa dela in razvoj zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda,
– sprejema letni plan poslovanja in finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– nadzira delo direktorja ter mu daje smernice za delo,
– imenuje člane programskega odbora internega kanala KTV in glasila,
– imenuje odgovornega urednika medijev,
– daje predloge za spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
– odloča o vseh vprašanjih, za katera po zakonu ali statutu zavoda ni pristojen drug organ.
13. člen 
(direktor) 
Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
14. člen 
(pristojnosti direktorja) 
Direktor zavoda:
– predlaga temeljne poslovne politike zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda,
– predlaga organizacijo delovanja zavoda,
– predlaga člane uredniškega odbora zavoda,
– izdaja akte v zvezi z delovnimi razmerji delavcev zavoda,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim nalogam,
– opravlja naloge, določene z akti zavoda in zakoni,
– sklepa pogodbe, razen pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih sredstev nad vrednostjo, ki jo določi svet zavoda,
– organizira trženje uslug internega kanala in Studia Slovenska Bistrica,
– zagotovi pripravo zaključnega računa in spremljajočih aktov,
– je odgovoren za vodenje in poslovanje zavoda.
15. člen 
(imenovanje direktorja) 
(1) Direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa sveta zavoda za dobo štirih let. K imenovanju mora dati soglasje ustanovitelj.
(2) Kandidat za direktorja zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno oziroma 2. bolonjsko stopnjo ali visoko strokovno oziroma 1. bolonjsko izobrazbo smeri in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju vodenja in organiziranja,
– da ima višješolsko strokovno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja in organizacije,
– izpolnjuje druge pogoje v skladu z zakonom.
(3) Razpis za direktorja zavoda se objavi najmanj 60 dni pred potekom mandata direktorju.
(4) Če direktor zavoda iz kakršnih koli razlogov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar največ za eno leto.
16. člen 
(razrešitev direktorja) 
Svet zavoda lahko razreši direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja v naslednjih primerih:
– če sam odstopi,
– če malomarno opravlja delo in povzroči zavodu večjo škodo,
– če ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnem razmerju preneha delovno razmerje po samem zakonu.
17. člen 
(programski odbor) 
(1) Programski odbor ima tri člane, ki jih imenuje in razrešuje svet zavoda. V programskem odboru morajo biti zastopani interesi ustanovitelja in interesi zavoda kot izdajatelja medijev.
(2) Programski odbor opravlja svoje naloge na podlagi Akta o ustanovitvi programskega odbora, ki ga sprejme svet zavoda.
18. člen 
(odgovorni urednik) 
(1) Svet zavoda imenuje in razrešuje odgovornega urednika internega televizijskega programa in tiskanega glasila.
(2) Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike v skladu s programsko shemo ter opravlja druge naloge, določene z zakonom o medijih in splošnimi akti zavoda.
4. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE 
19. člen 
(upravljanje s premoženjem) 
(1) Sredstva zavoda predstavljajo sredstva, ki jih zavod pridobi iz proračuna ustanovitelja, sredstva, ki jih zavod pridobi s svojim delovanjem na trgu in sredstva iz drugih virov.
(2) Zavod je dolžan upravljati premoženje, ki je dano v uporabo, s skrbnostjo dobrega gospodarja.
20. člen 
(način porabe presežkov) 
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
21. člen 
(obseg odgovornosti) 
(1) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
(2) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih zavodu zagotavlja z občinskim proračunom.
22. člen 
(pooblastila v pravnem prometu) 
Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, ki jo opravlja in za katero je ustanovljen in registriran.
5. AKTI ZAVODA 
23. člen 
(statut in drugi akti) 
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, ter druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti sveta zavoda oziroma direktorja zavoda.
6. PREHODNE DOLOČBE 
24. člen 
(konstituiranje sveta zavoda in uredniškega odbora) 
(1) Svet zavoda in programski odbor se skladno s tem odlokom na novo konstituirata v roku treh mesecev od začetka veljavnosti odloka.
(2) Zavod mora uskladiti svoje akte v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
25. člen 
(direktor in zaposleni) 
(1) Direktorju se mandat nadaljuje do izteka mandata, za katerega je imenovan.
(2) Vsi zaposleni v zavodu nadaljujejo svoje delo v novoustanovljenem zavodu.
26. člen 
(veljavnost odloka) 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Pogodba o ustanovitvi javnega zavoda za kabelsko televizijo in informiranje Slovenska Bistrica z dne 13. 12. 2005.
(3) Zavod prevzame pravice in obveznosti iz pogodbe o zakupu, ki jo je sklenil Zavod za KTV in informiranje z zakupnikom Kabel TV d.o.o.
Št. 9000-28/2017-0203-7
Slovenska Bistrica, dne 12. decembra 2017
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti