Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3531. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica, kolikor kategorizira javno pot »Vrhloga–Šoštar« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 121, k.o. Vrhloga, stran 11160.

  
Številka:U-I-161/15-11
Datum:30. 11. 2017
O D L O Č B A 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 30. novembra 2017
o d l o č i l o: 
Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), kolikor kategorizira javno pot »Vrhloga–Šoštar« v delu, ki poteka po zemljišču parc št. 121, k. o. Vrhloga, se razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v 
A. 
1. Predlagateljica izpodbija 5. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji), kolikor kategorizira javno pot »Vrhloga–Šoštar« v delu, ki naj bi potekal po zemljišču v zasebni lasti. Odlok o kategorizaciji naj bi bil v izpodbijanem delu v neskladju z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 46/15 – v nadaljevanju ZCes-1) ter s 33. in 69. členom Ustave. Navaja, da je Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju Občina) z izpodbijano določbo Odloka o kategorizaciji kategorizirala javno pot v dolžini 110 m po zemljišču parc. št. 121, k. o. Vrhloga, v zasebni lasti, kar naj bi Občina z dokumentom št. 371-110/2013-5-0553 z dne 29. 5. 2015 tudi priznala. Ministrstvo za infrastrukturo naj bi kot organ, pristojen za nadzor nad zakonitostjo splošnih aktov lokalne skupnosti na področju cestne infrastrukture, Občino opozorilo na ugotovljene neskladnosti Odloka o kategorizaciji z Ustavo in ZCes-1 ter jo pozvalo, naj pojasni in natančno obrazloži potek postopka v zadevi pridobivanja predmetnega zemljišča. Ker naj Občina v že navedenem dokumentu ne bi dokazala, da je za potrebe uskladitve Odloka o kategorizaciji z ZCes-1 s postopkom pridobitve predmetnega zemljišča začela pred 1. 4. 2012, naj bi Ministrstvo Vladi predlagalo, da začne postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji. Vlada Ustavnemu sodišču predlaga, naj ga v izpodbijanem delu razveljavi.
2. Občina v odgovoru na zahtevo navaja, da je Ustavno sodišče s sklepom št. U-I-237/12 z dne 7. 4. 2014 zavrglo pobudo lastnice zemljišča parc. št. 121, k. o. Vrhloga, za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji v navedenem delu. Glede na to meni, da Ustavno sodišče ni več pristojno za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji. Predlaga zavrženje zahteve. Če Ustavno sodišče temu predlogu ne bi ugodilo, pa meni, da je zahteva neutemeljena. Pojasnjuje, da je bil Odlok o kategorizaciji sprejet v času veljavnosti Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in nasl. – ZJC) in na njegovi podlagi sprejete Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97). Ker je bilo skladno z navedenima predpisoma k sprejetju Odloka o kategorizaciji pridobljeno soglasje Direkcije za ceste, Občina meni, da je bil postopek sprejetja izpodbijanega Odloka pravilen in zakonit. Ker naj bi torej Vlada po svojih organih k sprejetju Odloka o kategorizaciji podala soglasje, naj bi bil njen sedanji predlog za njegovo razveljavitev nepravilen in neutemeljen. Ob tem pa Občina dodaja, da se strinja, da je lastniška razmerja na obstoječih kategoriziranih cestah in javnih poteh treba urediti. Vendar gre iz objektivnih razlogov za dolgotrajen in stroškovno zahteven proces. Ker naj bi sporna javna pot v naravi pomenila edini dostop do zemljišč parc. št. 122 in *116, obe k. o. Vrhloga, naj bi zoper lastnico sprožila ustrezne postopke za ureditev lastništva. Ustavnemu sodišču še predlaga, naj v primeru, če bo izpodbijani del Odloka o kategorizaciji razveljavilo, to zaradi zagotovitve javne koristi stori z odložnim rokom.
3. Odgovor Občine je bil posredovan Vladi, ki nanj ni odgovorila.
B. 
4. Vlada lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa lokalne skupnosti na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 48/09, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16 – v nadaljevanju ZDU-1) pod pogojem, da je pristojno ministrstvo predhodno opozorilo organ lokalne skupnosti, ki je izdal domnevno protiustaven oziroma nezakonit predpis, mu predlagalo ustrezne rešitve in določilo rok, v katerem bi moral organ lokalne skupnosti predpis uskladiti (drugi odstavek 64. člena ZDU-1). Kot izhaja iz listin (zahteva Ministrstva za infrastrukturo za pojasnila Občine in njen odgovor), ki jih je Vlada priložila svoji zahtevi, so navedeni pogoji za vložitev zahteve Vlade v obravnavani zadevi izpolnjeni. Dejstvo, da je Ustavno sodišče že obravnavalo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu in jo s sklepom št. U-I-237/12 zavrglo kot prepozno, na presojo procesne upravičenosti Vlade za vložitev obravnavane zahteve ne more vplivati.
5. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v katerem se za konkretni primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, ter v katerem sta zagotovljeni tudi sodno varstvo in nadomestilo v naravi ali odškodnina.
6. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen ZCes-1. Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCes-1 je določeno, da so javne ceste državne in občinske. Po drugem odstavku 39. člena ZCes-1 so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa v lasti občin. Občina določeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo javnih cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom oziroma v postopku razlastitve.
7. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, sprejelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so taki predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastnika ni razlastila (npr. odločba št. U-I-289/12 z dne 24. 1. 2013, Uradni list RS, št. 16/13). Tudi v obravnavani zadevi Občina pred kategorizacijo javne poti »Vrhloga–Šoštar« z lastnico zemljišča, po katerih poteka javna pot, ni sklenila pravnega posla za pridobitev njenega zemljišča. Zoper njeno nepremičnino tudi ni bil izveden postopek razlastitve, zato je 5. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 69. členom Ustave. Ker 5. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je zato 5. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno pot »Vrhloga–Šoštar« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 121, k. o. Vrhloga, razveljavilo. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje izpodbijanega dela Odloka o kategorizaciji z Ustavo iz navedenih razlogov, ni presojalo še njegove skladnosti z ZCes-1.
8. Nasprotna udeleženka je Ustavnemu sodišču predlagala, naj 5. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu razveljavi z odložnim rokom. Že iz njenega odgovora Ministrstvu za infrastrukturo z dne 29. 5. 2015 je razviden njen namen, da bo pristopila k pridobitvi zemljišča, po katerem poteka sporni del z izpodbijanim Odlokom kategorizirane javne poti. Vsaj od tedaj je torej nasprotna udeleženka imela možnost začeti s postopkom pridobitve predmetnega zemljišča, vendar do sprejetja te odločitve tega postopka ni začela. Ustavno sodišče zato njenemu predlogu ni sledilo. V skladu z ustavnosodno presojo (glej npr. odločbe št. U-I-166/14 z dne 21. 4. 2016, Uradni list RS, št. 32/16, št. U-I-198/14 z dne 23. 3. 2016, Uradni list RS, št. 25/16, in št. U-I-182/14, U-I-183/14 z dne 23. 3. 2016, Uradni list RS, št. 25/16) je Odlok o kategorizaciji v izpodbijanem delu razveljavilo.
C. 
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti