Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3579. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg, stran 11293.

  
Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 32. redni seji dne 29. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06, 1/17), ki jih je izdelal ZUM d.o.o., Maribor, pod številko naloge 17018.
2. člen 
Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in priloge.
3. člen 
Območje sprememb in dopolnitev obsega zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami vse k.o. Slovenj Gradec (850): 251/11, 254/1, 261, 262, 289/4, 289/5, 289/9, 1008/34, 1057.
4. člen 
Na območju iz prejšnjega člena se spremenijo: funkcija in širina stavbe tip D in notranja prometna ureditev ob njej, ureditev najjužnejšega odseka zelenega pasu ob pešpoti vzdolž Suhodolnice, parcelacija v vzhodnem delu območja 5 in novi parcelaciji se prilagodi potek varovalnega pasu z zidom,
5. člen 
(1) V 5. členu se v drugem stolpcu predzadnje vrstice tabele besedilo spremeni tako, da se glasi: »trgovska, storitvena, poslovna, gostinska, proizvodna (manjši obrati), skladiščenje«.
(2) V 5. členu se v tretjem stolpcu predzadnje vrstice tabele besedilo spremeni tako, da se glasi: »38 x 24 (1 x stavba tip D)«.
6. člen 
V enajstem odstavku 9. člena se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Ne glede na določilo prejšnjega stavka je pri stavbah tipa D možno postaviti medsosedsko ograjo tudi izven gradbene meje do osrednje ceste »A«.«
7. člen 
V 9. členu se v poglavju Stavba tipa D v drugi alineji črta beseda »trgovine«.
8. člen 
V 15. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Parkirni pas ob južni strani stavbnega tipa D v območju 5 se uredi s tratnimi ploščami in funkcionira kot javna parkirna površina.«.
9. člen 
V četrtem odstavki 28. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Prometna ureditev južno od stavbnega tipa D, ki se uredi kot javna infrastruktura, se izvede tako, da je preko nje možno izvajati vzdrževanje vodotoka Gmajnica.«
10. člen 
Sestavine iz 2. člena tega odloka so v času uradnih ur na vpogled pri službi, pristojni za urejanje prostora, v Mestni občini Slovenj Gradec.
11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0003/2017
Slovenj Gradec, dne 29. novembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti